မဲဆၾယ္စည္း႟ံုးေရးဆိုင္ရာ တင္းကဵပ္သည့္ စည္းကမ္းမဵား စစ္အစုိးရထုတ္ဴပန္

စစ္အစုိးရက ဇၾန္လ ၂၃ ရက္ ဒီကေနႛ ထုတ္ဴပန္လုိက္တဲ့ ႎုိင္ငံေရးပၝတီမဵား ပၝတီဝင္ စုေဆာင္းဴခင္းဆုိင္ရာ ႌၿန္ဳကားခဵက္ဟာ ႎုိင္ငံေရးပၝတီေတၾအတၾက္ အင္မတန္ တင္းကဵပ္တဲ့ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းေတၾ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ႎုိင္ငံေရးပၝတီေတၾနဲႛ ေလ့လာသူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။
2010-06-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာစစ္အစိုးရ သံ႐ံုးေရွ႕တြင္ ေမလ ၂၇ ရက္ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ေန႔က မဲျပားအသြင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပိုစတာ ဆိုင္းဘုတ္ ကိုင္ေဆာင္ ဆႏၵျပေနေသာ ဖိလိပိုင္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူတဦး ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာစစ္အစိုးရ သံ႐ံုးေရွ႕တြင္ ေမလ ၂၇ ရက္ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ေန႔က မဲျပားအသြင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပိုစတာ ဆိုင္းဘုတ္ ကိုင္ေဆာင္ ဆႏၵျပေနေသာ ဖိလိပိုင္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူတဦး ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ႎုိင္ငံေရးပၝတီေတၾအေနနဲႛ သတ္မႀတ္ထားတဲ့ ေနရာေတၾမႀာ စု႟ံုးေဟာေဴပာခၾင့္ေတၾကုိ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲေကာ္မရႀင္ ႟ံုးခၾဲေတၾမႀာ ၇ ရက္႒ကိႂတင္ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ရယူ ရမယ္၊ စုေဝးေဟာေဴပာဖုိႛ သတ္မႀတ္ထားတဲ့ ေနရာကုိ သၾားေရာက္တဲ့အခၝ အလံေတၾ ကုိင္ေဆာင္႓ပီး ခဵီတက္တာ၊ စီတန္းလႀည့္လည္တာ၊ ေ႔ကးေဳကာ္တာေတၾ မဴပႂလုပ္ရစသဴဖင့္ တင္းကဵပ္တဲ့ ႌၿန္ဳကားခဵက္ေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚက ဥပေဒပညာရႀင္ ဦးေအာင္သိန္းကေတာ့ အခု စစ္အစုိးရ ထုတ္ဴပန္လုိက္တဲ့ ႌၿန္ဳကားခဵက္ေတၾဟာ ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတုန္းကထက္ တင္းကဵပ္တဲ့ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းေတၾ အေသးစိတ္ ပၝဝင္ေနတယ္လုိႛ သံုးသပ္ပၝတယ္။

“ခုဟာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္နဲႛ ဟိုဟာလုပ္ထားတာ မဵားတာေပၝ့။ ဒၝေပမဲ့ အဲဒီလို မဵားလာတဲ့ အတိုင္းအတာ ေဴပာရင္လည္း သူကလည္း ဒီ လၿတ္ေတာ္ သံုးရပ္နဲႛ သၾားေနတဲ့ ပံုစံေပၞမႀာလည္း မူတည္ေသးတာကိုးဗဵ။ ဟိုတုန္းက အဲဒီလို ပံုစံမဵိႂးမႀ မရႀိပဲနဲႛကိုး။ ၉၀ ခုႎႀစ္တုန္းကေတာ့။ ဟိုတုန္းက သူက အေဴခခံဥပေဒအရ မရႀိဘူးေပၝ့ဗဵာ။ ခုဟာက ဒီ ၂၀၀၈ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒေပၞမႀာ ေရးဆၾဲလာတဲ့ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းေတၾေပၝ့ေနာ။ ဆိုေတာ့ အဲဒီေပၞမႀာ ခုလို အေဴခခံဥပေဒအတိုင္း နီးနီးေပၝ့ဗဵာ၊ တင္းကဵပ္တဲ့ဥပေဒ ထုတ္ဴပန္ ေဳကညာတာလိုႛပဲ က႗န္ေတာ္တိုႛဖက္က ဴမင္ပၝတယ္။”

စစ္အစုိးရဟာ အခုလုိ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ႌၿန္ဳကားခဵက္ေတၾ ထုတ္ဴပန္ခဵက္ေတၾကုိ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒပၝ အခဵက္ေတၾကုိ အေဴခခံ႓ပီး ေရးသားထားတာ ဴဖစ္႓ပီး၊ ၂၀၀၈ ဖၾဲႚစည္းပံုဟာလည္း ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းနဲႛ ကုိက္ညီမႁ မရႀိဘူးလုိႛ ေလ့လာသူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဝင္မဲ့ ဴပည္ေထာင္စု ဒီမုိကေရစီပၝတီကေတာ့ တင္းကဵပ္တဲ့ စည္းကမ္းေတၾ ပၝဝင္ေနေပမဲ့ လူထုဳကား စည္း႟ံုးေရး လုပ္ငန္းေတၾကုိ လုပ္ေဆာင္ခၾင့္ ရရႀိဖုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ထားတယ္လုိႛ ပၝတီရဲ့ ဥကၠႉ ဦး႓ဖိႂးမင္းသိန္းက ေဴပာပၝတယ္။

“အခု ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္က တင္းကဵပ္တဲ့ အခဵက္အလက္ေတၾကေတာ့ အမဵား႒ကီးပၝပဲ။ ဘာလိုႛဆိုေတာ့ ေနရာေတၾေပၝ့ဗဵာ။ ဘယ္ေနရာေတၾမႀာ စည္း႟ံုးလႁံႚေဆာ္မႁ လုပ္ရမယ္၊ ဘယ္ေနရာေတၾမႀာ ေဆာင္႟ၾက္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေဴခအေနေတၾကေန စ႓ပီး ဒီ အသံခဵဲႚစက္ သံုးစၾဲမႁ၊ အလံေထာင္မႁ အကုန္လံုးနီးနီးေလာက္က တင္းကဵပ္မႁေတၾကို ေတၾႚေနရပၝတယ္။ သိုႛေသာ္၊ က႗န္ေတာ္တိုႛအေနနဲႛ လူထုနဲႛ နီးစပ္တဲ့ စည္း႟ံုးေရးပံုစံတခုကို ေဆာင္႟ၾက္လိုႛ ရလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့အေပၞမႀာေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေမ႖ာ္လင့္မိပၝတယ္။”

ေလာေလာဆယ္အထိ စစ္အစုိးရဴပႂလုပ္မဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ဝင္ေရာက္ယႀဥ္ဴပိႂင္ဖုိႛ ေလ႖ာက္ထားတဲ့ ႎုိင္ငံေရးပၝတီ ၄၂ ခု ရႀိ႓ပီး၊ မႀတ္ပံုတင္ခၾင့္ ရရႀိထားတ့ဲပၝတီ ၃၃ ခု ရႀိတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔