တရား႟ံုးကို မထီမဲ့ဴမင္လုပ္မႁဴဖင့္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵားကို ေထာင္ဒဏ္ခဵ

အမႁစစ္ေဆးေနဆဲ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႎိုင္အပၝအဝင္ ၉ ဦး ကို တရား႟ံုးကို မေထမဲ့ဴမင္လုပ္တဲ့ အမႁနဲႛ ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္၊ ဒီကေနႛ အင္းစိန္ေထာင္ အထူးတရား႟ံုးကေန ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ အဴပစ္ေပးလုိက္ပၝတယ္။
2008-10-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ေနာက္ဆံုးအ႒ကိမ္ အဖမ္းမခံရမီ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ၈ရက္ေနႛက ရႀစ္ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံု ၁၉ႎႀစ္ေဴမာက္အဴဖစ္ အေရးေတာ္ပံုတၾင္ ေသဆံုးခဲ့ရသူမဵားအား ရည္စူး၍ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေဴခာက္ထပ္႒ကီးဘုရား ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းတၾင္ ဆၾမ္းသၾပ္ အမ႖အတမ္းေဝေနပံု မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ေနာက္ဆံုးအ႒ကိမ္ အဖမ္းမခံရမီ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ၈ရက္ေနႛက ရႀစ္ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံု ၁၉ႎႀစ္ေဴမာက္အဴဖစ္ အေရးေတာ္ပံုတၾင္ ေသဆံုးခဲ့ရသူမဵားအား ရည္စူး၍ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေဴခာက္ထပ္႒ကီးဘုရား ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းတၾင္ ဆၾမ္းသၾပ္ အမ႖အတမ္းေဝေနပံု မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္ အမႁခဵိန္းက အမႁစစ္ေဆးတာကို မိသားစုမဵား လာေရာက္ဳကည့္႟ႁခၾင့္အပၝအဝင္ ရပိုင္ခၾင့္ေတၾမဵား ေတာင္းဆို႓ပီး တရား႟ံုးက မေပးတာေဳကာင့္ တရား႟ံုးကို ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁ မဴပႂလုပ္ပဲ ေနခဲ့ဳကတာပၝ။ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ရက္ ဒီကေနႛ ကိုမင္းကိုႎိုင္ပၝ ၂၆ဦးရဲ့ အီလက္ထ႟ၾန္းနစ္အမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မစစ္ေဆးခင္ ကိုမင္းကိုႎိုင္ပၝ ၉ဦးကို အရင္႟ုံုးထုတ္႓ပီး ရန္ကုန္တိုင္းတရားသူ႒ကီးက ခုလို အဴပစ္ေပးလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အင္းစိန္ေထာင္ အဴပင္ဘက္မႀာ ေစာင့္ေနတဲ့ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾရဲ့ မိသားစုဝင္တဦးက ခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

မိသားစုဝင္တဦး။   ။ “သူတိုႛရဲ့ ရပိုင္ခၾင့္ အခၾင့္အေရးေတၾကို ထေဴပာတယ္။ အဲဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဒီေနႛမႀာ အဲဒီထဲက ကိုးေယာက္ကို ေဴခာက္လ အမိန္ႛခဵလိုက္တာေပၝ့။ ပုဒ္မက သူက ပုဒ္မ ၂၂၈ေပၝ့။ ကိုမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုကို႒ကီးရယ္၊ ကိုဴမေအးရယ္၊ ကိုေဌး႔ကယ္ရယ္၊ ဴပံႂးခဵိႂရယ္၊ ဉာဏ္လင္းရယ္၊ လႀမဵိႂးေနာင္ရယ္၊ ေအာင္သူရယ္၊ မဵိႂးေအာင္ႎိုင္ ေခၞ ေအာင္ႎိုင္ေပၝ့။ အဲ သူတိုႛ ကိုးေယာက္။”

အမိန္ႛခဵလိုက္႓ပီးတဲ့ ေနာက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ၉ဦးကို ဴပန္ေခၞသၾားခဲ့ပၝတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမႀာ အီလက္ထ႟ၾန္းနစ္ အမႁအတၾက္ ကိုမင္းကိုႎိုင္ပၝ ၂၆ဦးအမႁကို ဆက္႓ပီး စစ္ေဆးပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အမိန္ႛခဵလိုက္သူ ၉ ဥိီးမပၝဝင္ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။ အမႁကို ဆက္႓ပီး စစ္ေဆးရာမႀာ ကဵန္ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့ ကိုဂဵင္မီ၊ မနီလာသိန္း၊ ကိုမာကီ အပၝအဝင္ ကဵန္ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ႓ပီးခဲ့တဲ့ အမႁခဵိန္းက ကိုမင္းကိုႎိုင္အပၝအဝင္ မိမိတိုႛ အားလံုးဟာ တရား႟ံုးကို ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ဴခင္း မဴပႂဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္တာေဳကာင့္ အဴပစ္ေပးမယ္ဆိုရင္ မိမိတိုႛကိုပၝ ေပးပၝလိုႛ ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီေတာင္းဆိုခဵက္ကို တရား႟ံုးက မလိုက္ေလဵာ တဲ့အတၾက္ ေကဵာင္းသားေတၾက ေရႀႚေနပၝဝၝေတၾမဵားကို ႟ုပ္သိမ္းဳကပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ တရား႟ံုးကို ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ဴခင္း မဴပႂႎိုင္လိုႛ ေဴပာဆိုတာေဳကာင့္ အမႁကို ဆက္မစစ္ႎုိင္ေတာ့ပဲ ရက္ခဵိန္း ေပးလိုက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔