ဴမန္မာဴပည္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ ေမတၨာပိုႛ ဆုေတာင္းပၾဲမဵား ဆင္ႎၿဲမည္

2006-10-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တုိင္းဴပည္႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ ရက္သတၨပတ္ တပတ္ဳကာမယ့္ ဴပည္သူလူထုနဲႛတူ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပဲၾ အစီအစဥ္ကုိ စတင္ေတာ့မယ္လိုႛ ၈၈မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾက ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ ဴပည္သူႛဆႎၬ လက္မႀတ္ ေကာက္ခံစုေဆာင္းတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေနာက္ပိုင္း ထပ္မံ ေဖာ္ထုတ္လို္က္တဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁ တရပ္လည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

တုိင္းဴပည္မႀာ ဴဖစ္ပၾားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတၾ ခဵႂပ္႓ငိမ္း႓ပီး ဒုကၡဆင္းရဲအေပၝင္းကေန လၾတ္ေဴမာက္ဖုိႛအတၾက္ ေမတၨာပုိႛ ဆုေတာင္းပဲၾကုိ ကဵင္းပရတာဴဖစ္႓ပီး၊ ဴပည္သူလူအေနနဲႛလည္း ကုိယ္တတ္ႎုိင္တဲ့ နည္းလမ္းနဲႛ ဆုေတာင္းပၾဲေတၾ ဴပႂလုပ္ဳကဖုိႛ ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾက တုိက္တၾန္းထားပၝတယ္။ ဆုေတာင္းပၾဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေနႛမႀာ စတင္မယ္လိုႛ ၈၈ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ကုိဂဵင္မီ ေခၞ ကိုေကဵာ္မင္းယုက ေဴပာပၝတယ္။

ကုိဂဵင္မီ။ ။ က႗န္ေတာ္တိုႛ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵားနဲႛ ဴပည္သူလူထု၏ ေမတၨာပိုႛ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲ ဆို႓ပီးေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ လုပ္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊ အဲဒၝကို ၂၉ရက္ ၁၀လ ၂၀၀၆ေနႛက စ႓ပီးေတာ့ ၄ရက္ ၁၁လ ၂၀၀၆ေနႛ အထိ က႗န္ေတာ္တိုႛ လုပ္ပၝမယ္။

လုပ္ရတဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ကေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ တစ္က တိုင္းဴပည္၏ မ႓ငိမ္းခဵမ္းႎိုင္ေသးေသာ ဴပႍနာရပ္မဵားကို ေမတၨာေရႀႚထား၍ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေဴဖရႀင္းႎိုင္ရန္၊ ႎႀစ္ကေတာ့ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ေရေဘးဒဏ္ခံ ဴပည္သူမဵား ဳကံႂေတၾႚေနရေသာ လူမႁဒုကၡအဝဝမႀ လၾတ္ေဴမာက္၍ ႓ငိမ္းခဵမ္းသာယာမႁ ရေစရန္၊ သံုး၊ ဴမန္မာဴပည္သူ ဴပည္သားမဵားအားလံုး ဆင္းရဲကဵပ္တည္း ခဵႂပ္ေႎႀာင္ဴခင္းမႀ လၾတ္ကင္းေစရန္ ဆိုတဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ သံုးခုနဲႛ လုပ္တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ေယဘုယဵအားဴဖင့္ေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛက သတ္မႀတ္ခဵက္ မထားဘူးေပၝ့ေလ၊ ဒၝေပမဲ့ အ႓မိႂႚ႓မိႂႚအနယ္နယ္မႀာ ရႀိဳကတဲ့ ဗုဒၭဘာသာဆိုလိုႛရႀိရင္လည္း တန္ခိုး႒ကီး ဆုေတာင္းဴပည့္ ဘုရားေပၞမႀာ အကႈဵအဴဖႃဝတ္မယ္၊ ႓ပီးေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဖေယာင္းတိုင္ထၾန္း႓ပီးေတာ့ ေမတၨာပိုႛ ဆုေတာင္းပၾဲေတၾ လုပ္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဲဒီလို လုပ္တဲ့အခၝမႀာ တဦးတေယာက္ခဵင္းစီ လုပ္ႎိုင္သလို လုပ္ႎိုင္ပၝတယ္၊ အစုအဖၾဲႚနဲႛ လုပ္မယ္ဆိုလည္း လုပ္ႎိုင္ပၝတယ္။

ဒီဆုေတာင္းပဲၾကုိ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾအေနနဲႛ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းမႁ အစီအစဥ္စတင္တဲ့ ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္ေနႛ၊ တနဂႆေႎၾေနႛ၊ မနက္ ၉ နာရီမႀာ ေ႟ၿတိဂုံဘုရားမႀာ စုေပၝင္း ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာဴပည္ရႀိ၊ ဘာသာေပၝင္းစံုအေနနဲႛလည္း ကုိယ့္ ဘာသာအလုိက္ ဆုေတာင္းေမတၨာပိုႛပၾဲေတၾ ဴပႂလုပ္ဳကဖုိႛကို ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾက တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။

ကုိဂဵင္မီ။ ။ က႗န္ေတာ္တိုႛလိုပဲ ရဟန္းသံဃာေတၾကလည္း ဒီ ေကဵာင္းေတၾမႀာ ေနာက္ ဘုရားေတၾမႀာ လုပ္ႎိုင္ပၝတယ္၊ ဒၝ့အဴပင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာအသီးသီးက ဘာသာဝင္ေတၾကလည္း သူတိုႛ သက္ဆိုင္ရာ church ေတၾမႀာ ပလီေတၾမႀာ လုပ္ႎိုင္ပၝတယ္၊ အဓိကကေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛက ဒီ ဴမန္မာဴပည္သူ ဴပည္သားေတၾက ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁကို လိုခဵင္တယ္ေပၝ့ဗဵာ၊ ေနာက္ ဒီ ဘာသာ႒ကီး ေလးရပ္လံုးရဲ့ အားလံုးရဲ့ အေဴခခံက ေမတၨာေလ၊ က႗န္ေတာ္တိုႛ တိုင္းဴပည္မႀာ ေမတၨာပဵက္ေနတယ္၊ ေမတၨာေပဵာက္ေနတယ္၊ အဲဒီလို က႗န္ေတာ္ ခံစားရတယ္။

အဲဒီေတာ့ ေမတၨာေရႀႚထား႓ပီး လုပ္ရမဲ့ကိစၤေတၾ၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁကို အေဴဖရႀာရမဲ့ ကိစၤေတၾက အဲဒၝေတၾက ေပဵာက္ဆံုးေနတယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ခံစားရတယ္၊ အဲဒီ ေမတၨာဓာတ္ေတၾသာ လူတိုင္းကိုယ္စီမႀာ ကိန္းေအာင္း႓ပီးေတာ့ တႎိုင္ငံလံုးမႀာ ကိန္းေအာင္းမယ္၊ အထူးသဴဖင့္ တာဝန္ရႀိတဲ့လူေတၾမႀာ ဒီေမတၨာတရား ကိန္းေအာင္းေနမယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ က႗န္ေတာ္တိုႛ မ႓ငိမ္းခဵမ္းေသးတဲ့ ဴပႍနာေတၾဟာ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေဴဖရႀင္းႎိုင္မယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ယံုဳကည္တယ္။

၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္တဦး ဴဖစ္သူ ကိုဂဵင္မီ ေခၞ ကုိေကဵာ္မင္းယု ေဴပာသၾားတာပၝ။

၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾအေနနဲႛ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးနဲႛ တုိင္းဴပည္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ အဳကမ္းမဖက္တဲ့ အႎုနည္းေတၾနဲႛ၊ တရားဥပေဒေဘာင္အတၾင္းကေန တုိက္တၾန္းေတာင္းဆုိ လႁပ္ရႀားသၾားမယ္လိုႛလည္း ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ေဴပာဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔