ေတၾႚဆံုႌႀိႎႁိင္းမႁေတၾ မရႀိမဴဖစ္လုိႛ ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားမဵား တိုက္တၾန္း

အခုႎႀစ္အတၾင္း ကဵင္းပမဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကုိ အမဵားက လက္ခံယံုဳကည္ႎုိင္မႁ ရႀိေရးအတၾက္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တုိႛ အဳကား ေတၾႚဆံုႌႀိႎႁိင္းမႁေတၾ မရႀိမဴဖစ္ လုိအပ္ေဳကာင္း တုိက္တၾန္းထားတဲ့ ေဳကညာခဵက္ တရပ္ကုိ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵားအဖၾဲႚက ဒီကေနႛ ဇန္နဝၝရီ ၂၉ ရက္စၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္။
2010-01-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္။ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအေနဴဖင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵားႎႀင့္ စစ္မႀန္ေသာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာမႀ ထပ္ခၝတလဲလဲ ေတာင္းဆိုေနပၝသည္။ (Photo: AFP)
နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္။ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအေနဴဖင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵားႎႀင့္ စစ္မႀန္ေသာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာမႀ ထပ္ခၝတလဲလဲ ေတာင္းဆိုေနပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမတုိင္ခင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၿတ္ေပး႓ပီး၊ ႎုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတၾထဲမႀာ သက္ဆုိင္သူ အားလံုးကုိ ပၝဝင္ခၾင့္ေပးဖုိႛ အခုလုိ တုိက္တၾန္းရတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵား အဖၾဲႚဝင္ ကုိစုိးထၾန္းက RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္။

စစ္အစုိးရကဵင္းပမဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ သက္ဆုိင္သူ အားလံုးပၝဝင္ႎုိင္ေရးဟာ အေရး႒ကီးတယ္လုိႛ ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံနဲႛ ႎုိင္ငံတကာက တုိက္တၾန္းထားတဲ့အတုိင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾအားလံုး ဴပန္လၿတ္ေပးေရးဟာ အဓိကကဵတဲ့ ေဴခလႀမ္းဴဖစ္ေဳကာင္း၊ စစ္အစုိးရ ေခၝင္းေဆာင္ပုိင္းနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တုိႛ အဳကား ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ မတုိင္ခင္ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ ေပၞေပၝက္ေရးဟာ မလၾဲမေသၾ ေဆာင္႟ၾက္ရမဲ့ တာဝန္၀တၨရားတခုဴဖစ္ေဳကာင္း မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵား အဖၾဲႚရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ တုိက္တၾန္းထားပၝတယ္။

ဒၝ့ဴပင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတၾ အေရးကိုလည္း ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾး႓ပီး ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့နည္းတဲ့ ေဴဖရႀင္း ေဆာင္႟ၾက္သၾားဖုိႛ လုိအပ္တယ္လုိႛ ဒီေဳကညာခဵက္မႀာ အေလးေပး ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

“တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္လည္း အဴပန္အလႀန္ ညၟိႎိႁင္းအေဴဖရႀာဴခင္းသာ အေကာင္းဆံုး ဴဖစ္႓ပီး တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးစုမဵား၏ သေဘာထားဴဖစ္သည့္ တန္းတူရည္တူရႀိမႁ၊ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ ရႀိမႁတိုႛအေပၞ နားလည္ လက္ခံေပးဴခင္းသည္ တိုင္းဴပည္ေအးခဵမ္းသာယာ ဝေဴပာေရးအတၾက္ အေဴခခံ အုတ္ဴမစ္ဴဖစ္သဴဖင့္ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ညၟိႎႁိင္း အေဴဖရႀာမႁကို အေလးအနက္ထား ေဆာင္႟ၾက္ေစလိုပၝသည္။”

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဆက္ဆံေရးဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ဳကည္တုိႛအဳကား ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ ရႀိေပမဲ့ အမႀန္တကယ္ အဆံုးအဴဖတ္ေပးႎုိင္တဲ့ စစ္အစုိးရအဖၾဲႚ အ႒ကီးအကဲဴဖစ္သူ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿၿနဲႛ ေတၾႚဆံုႎုိင္ဖုိႛက မလၾဲမေသၾ လုိအပ္တယ္လုိႛ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵားအဖၾဲႚက ေဴပာပၝတယ္။

၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္သူ ကုိစုိးထၾန္းကုိ RFA အဖၾဲႚသား ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔