ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဆရာဝန္ႎႀင့္ ေတၾႚခၾင့္ေပးေဳကာင္း ရဲခဵႂပ္က ဴငင္းခဵက္ထုတ္

2006-11-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
gambari_Daw_Suu_150px.jpg

ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္နဲႛ ကဵခံေနရတဲ့ ဴမန္မာ့�ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ကဵန္းမာေရးဟာ ေကာင္းမၾန္ေနပၝတယ္လိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေဴပာဳကား႓ပီး ကုလသမဂၢက ထင္ဴမင္သလို ဆရာဝန္နဲႛ ေတၾႚခၾင့္မရဘူးဆိုတာလည္း မဟုတ္မႀန္ပၝဘူးလိုႛ ဴငင္းဆိုသၾားပၝတယ္။

တလတ႒ကိမ္ ဒၝမႀမဟုတ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေတၾႚခၾင့္ေတာင္းတဲ့ ဘယ္အခဵိန္မဵိႂးမႀာ မဆို ဆရာဝန္နဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေတၾႚခၾင့္ေပးပၝတယ္လိုႛ ေနဴပည္ေတာ္ ႓မိႂႚေတာ္သစ္မႀာ ႎိုဝင္ဘာ ၂၉ရက္၊ ဗုဒၭဟူးေနႛက လုပ္တဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ရဲခဵႂပ္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ခင္ရီက ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

ခုထိေတာ့ ဆရာဝန္နဲႛေတၾႚပၝရေစလိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ဘာမႀ ေမတၨာရပ္ခံထားတာ မရႀိေသးဘူးလိုႛလည္း ရဲခဵႂပ္က ေဴပာပၝတယ္။ ကုလသမဂၢ ႎိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို လာေရာက္တုန္းက ႎိုဝင္ဘာ ၁၁ရက္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ တနာရီဳကာ ေတၾႚဆံုခဲ့ပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဳကည့္ရတာ အေတာ္အသင့္ ကဵန္းမာေနပံုရေပမယ့္� ပံုမႀန္ေဆးဝၝးကုသဖိုႛ ပိုလိုအပ္တယ္လိုႛ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီနဲႛ ေတၾႚဆံု႓ပီး ကုလသမဂၢက ထုတ္ဴပန္တဲ့ ရႀားရႀားပၝးပၝး ဓာတ္ပံုမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ပိန္ကဵေနတာေတၾႚရပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အတၾက္� ဴပင္ပကမႝာနဲႛ အဆက္အသၾယ္ဆိုလိုႛ သူႛရဲ့ သမားေတာ္ ေဒၝက္တာ တင္မဵိႂးဝင္း တေယာက္ပဲ ရႀိပၝတယ္။

မဳကာခင္ ကာလအထိ ေဒၝက္တာတင္မဵိႂးဝင္းကို တလ တ႒ကိမ္ေလာက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚခၾင့္ေပးခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရး အဴဖစ္အပဵက္ေတၾေဳကာင့္ ဳသဂုတ္လ ၂၄ရက္ေနာက္ပိုင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ မေတၾႚတဲ့အေဳကာင္း ဆရာဝန္ကေဴပာဳကား႓ပီး အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ရႀင္းမဴပပၝဘူး။ ေဒၝက္တာတင္မဵိႂးဝင္းဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဆီ သံုးလအတၾင္း ပထမဆံုး အ႒ကိမ္အဴဖစ္ ႎိုဝင္ဘာ ၁၆ရက္က သၾားေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။ ေဆးစစ္ေပးဖိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေတာင္းဆိုခဵက္အရ� အာလ္ထရာေဆာင္း ႟ိုက္ခဲ့ပၝတယ္။ အာလ္ထရာေဆာင္း ႟ိုက္လိုႛ ရတဲ့အေဴဖက ေကာင္းမၾန္တယ္လိုႛ ရဲခဵႂပ္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ခင္ရီက အတည္ဴပႂ႓ပီး မီးယပ္နဲႛဆိုင္တဲ့ ေရာဂၝမရႀိဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

၁၉၉၁ခုႎႀစ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎိုဘယ္ဆုရႀင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵခံလိုက္ ဴပန္လၾတ္လာလိုက္နဲႛ ရႀိေန႓ပီး ခုဆို ေနအိမ္မႀာ အထီးကဵန္နီးပၝး အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵခံေနရပၝတယ္။�တယ္လီဖုန္းလည္း ေဴပာခၾင့္မရႀိသလို ဴပင္ပက ဧည့္သည္ေတၾနဲႛလည္း ေတၾႚခၾင့္မရပၝဘူး။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔