ဥပေဒခံစားခၾင့္မဵား ဆုံး႟ႁံးခဲ့ေဳကာင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ေဴပာဳကား

စစ္အစိုးရက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေပၞ စီရင္ခဲ့တဲ့အမႁနဲႛပတ္သက္႓ပီး တရား႟ုံးကအမိန္ႛမခဵခင္မႀာ ဥပေဒက ေပးထားတဲ့ ခံစားခၾင့္အတုိင္း ေရႀႚေနေတၾနဲႛ တိုင္ပင္ခၾင့္ မရခဲ့ဘူးလိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္ ဒီကေနႛ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2010-07-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အဴပစ္ဒဏ္အသစ္ဴဖင့္ ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္ ၁၈ လ ကဵခံေနရသည့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဂဵပန္ႎိုင္ငံ၊ တိုကဵိႂ႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၀၉ ဳသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေနႛက ဆႎၬဴပပၾဲ ဴပႂလုပ္ေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အဴပစ္ဒဏ္အသစ္ဴဖင့္ ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္ ၁၈ လ ကဵခံေနရသည့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဂဵပန္ႎိုင္ငံ၊ တိုကဵိႂ႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၀၉ ဳသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေနႛက ဆႎၬဴပပၾဲ ဴပႂလုပ္ေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ အကဵႂိးေဆာင္ေရႀႚေနေတၾ ဴဖစ္တဲ့ ဦးဥာဏ္ဝင္း ဦးဳကည္ဝင္းတိုႛနဲႛ ဒီကေနႛ ေနလည္ပိုင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေနအိမ္မႀာ ေတၾႚဆုံစဥ္ အခုလို ေဴပာဳကားလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကသူဟာ ပုဒ္မ (၁၀-ခ) နဲႛပတ္သက္႓ပီး ေရႀႚေနေတၾကို ေမးဴမန္းခၾင့္ မရခဲ့တာေဳကာင့္ ဥပေဒကေပးထားတဲ့ တရားဝင္ အခၾင့္အေရးကို မခံစားခဲ့ရဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ သူႛနဲႛအတူ ေနထိုင္တဲ့ ေဒၞခင္ခင္ဝင္း ၊ ေဒၞဝင္းမမတိုႛကို အစပိုင္းမႀာ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႎႀစ္ ခဵခဲ့႓ပီး ၊ ေနာက္ပိုင္းမႀာ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႎႀစ္ခၾဲအထိ ေဴပာင္းလဲခဵမႀတ္ခဲ့တဲ့ ကိစၤကို အထူးအယူခံလၿာတင္ဖိုႛ စာဳကမ္းေရးသားတဲ့ ကိစၤေတၾကို ဒီကေနႛ အေလးေပး ေဆၾးေႎၾးခဲ့ေဳကာင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆုံခၾင့္ရခဲ့တဲ့ ေရႀႚေနဦးဥာဏ္ဝင္းက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

“က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ၊ ေဒၞခင္ခင္ဝင္းနဲႛ ေဒၞဝင္းမမတိုႛကို အင္းစိန္႟ံုးထိုင္တဲ့ တရား႟ံုးက ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႎႀစ္ခဵတယ္။ အဲဒၝကို တႎႀစ္ခၾဲ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သန္းေ႟ၿက ပယ္ဖဵက္တယ္။ အဲဒီ တရား႟ံုးက ခဵမႀတ္တဲ့ အမိန္ႛကို က႗န္ေတာ္တိုႛ တရား႟ံုးခဵႂပ္မႀာ အယူခံဝင္ပၝတယ္။ မေအာင္ဴမင္ပၝဘူး။ အဲဒီေတာ့ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ဴဖစ္တဲ့ အထူးအယူခံဝင္ခၾင့္ ေလ႖ာက္ထားတယ္ ။ အဲဒီ ေလ႖ာက္ထားတဲ့ဟာေပၞမႀာ ေရးသားေလ႖ာက္လဲခဵက္ကို လိုအပ္သလို ဆက္လက္ဴပင္ဆင္႓ပီးေတာ့ ေဆၾးေႎၾးတာပၝ။ ဥပေဒေဳကာင္းအရ assistance မရခဲ့ဘူးဆိုတာကို အဓိက ေဴပာတာပၝ။”

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁအတၾက္ သူႛေရႀႚေနေတၾက အထူးအယူခံလၿာတင္ဖိုႛ ေလ႖ာက္ထားေပမဲ့ တရား႟ုံးက ေလ႖ာက္လၿာတင္ရမဲ့ရက္ကို အခုအခဵိန္အထိ သတ္မႀတ္ေဳကညာဴခင္း မရႀိေသးဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္ ။

တဴပိႂင္နက္တည္းမႀာပဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ လုံ႓ခႂံေရးအတၾက္ ေနအိမ္ဴပင္ဆင္မႁေတၾကိုု အခု ဇူလိုင္လမကုန္ခင္ အ႓ပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္လိုႛ အာဏာပိုင္ေတၾဖက္က ႌၿန္ဳကားထားတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့လည္း ေနအိမ္ဴပင္ဆင္ေပးေနတဲ့ အင္ဂဵင္နီယာေတၾနဲႛ ဒီကေနႛ ေဆၾးေႎၾးတုိင္ပင္ခဲ့ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးခၾင့္ ရခဲ့တဲ့ ေရႀႚေန႒ကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းကို RFA အဖၾဲႚသား ဦးဥာဏ္ဝင္းေအာင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔