အာဏာပိုင္မဵားကို တရားဝင္ ကန္ႛကၾက္မည္ဟု ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ေဴပာဳကား

မိမိေရႀႚေနနဲႛ ေဴပာဆိုခဵက္မဵားကို အာဏာပုိင္ေတၾက တားဆီးတဲ့ အဴပႂအမူေတၾကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အေနနဲႛ မေကဵနပ္ေဳကာင္း ဇၾန္လ ၂၅ ရက္ ဒီကေနႛေဴပာလိုက္႓ပီး အာဏာပိုင္ေတၾကို တရားဝင္ ကန္ႛကၾက္ဖိုႛ စီစဥ္ေနတယ္လိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တဲ့ ေရႀႚေန ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာဳကားပၝတယ္။
2010-06-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) ေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢိႂလ္လည္းဴဖစ္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေရႀႚေနတဦးလည္း ဴဖစ္သူ ဦးဉာဏ္ဝင္းက အင္းစိန္ေထာင္ အထူးတရား႟ံုးမႀ ၂၀၀၉ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ အမႁခဵိန္းမႀာ ဴပန္လာ႓ပီးေနာက္ အမႁအေဴခအေနကို NLD ဌာနခဵႂပ္႟ံုးတၾင္ သတင္းဌာနမဵားအား ရႀင္းလင္း ေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) ေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢိႂလ္လည္းဴဖစ္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေရႀႚေနတဦးလည္း ဴဖစ္သူ ဦးဉာဏ္ဝင္းက အင္းစိန္ေထာင္ အထူးတရား႟ံုးမႀ ၂၀၀၉ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ အမႁခဵိန္းမႀာ ဴပန္လာ႓ပီးေနာက္ အမႁအေဴခအေနကို NLD ဌာနခဵႂပ္႟ံုးတၾင္ သတင္းဌာနမဵားအား ရႀင္းလင္း ေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေနာက္ဆံုးအ႒ကိမ္ ေတၾႚဆံုခဲ့စဥ္က ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ မႀာဳကားလိုက္တာေတၾကို ဦးဥာဏ္ဝင္းက သတင္းမီဒီယာေတၾကို ေဴပာဆိုခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အာဏာပိုင္ေတၾအေနနဲႛ ဒီလိုလုပ္ပိုင္ခၾင့္ မရႀိဘူးလိုႛ ေဴပာဆိုခဲ့တာပၝ။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က သူရဲ့ ေဴပာဆိုလုပ္ပိုင္ခၾင့္ကို အာဏာပိုင္ေတၾက ခဵိႂးေဖာက္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ယံုဳကည္ေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ခုလို ရႀင္းဴပပၝတယ္။

“႓ပီးခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆံုးအ႒ကိမ္ သၾားတုန္းက ေဒၞစုနဲႛ စကားေဴပာေတာ့ ေဒၞစုက ဒီ မဲဆႎၬရႀင္ေတၾရဲ့ ဥပေဒ ဴပႉာန္းခဵက္ကို သူေဴပာတယ္။ အဲဒၝက မဲဆႎၬရႀင္တဦးဟာ မဲေပးခၾင့္က သူႛရဲ့ right ဴဖစ္သလို မဲမေပးဴခင္းကလည္း သူႛရဲ့ right ပဲ ဥပေဒအရ။ ဒၝကို ေဴပာပၝတယ္။ အဲဒီလို ေဴပာတဲ့ဟာကိုပဲ က႗န္ေတာ္ သတင္းဌာနေတၾ ေပးပၝတယ္။ သတင္းဌာနေတၾက ဴပန္႓ပီးေတာ့ အသံလၿင့္တဲ့အခၝမႀာ အဲဒီ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ကို ယူ႓ပီးေတာ့ က႗န္ေတာ့ကို ဒီေနႛ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္က ေခၞေတၾႚတယ္၊ ေခၞေတၾႚ႓ပီးေတာ့ ဒၝ လုပ္ခၾင့္မရႀိဘူး၊ သူတိုႛ ခၾင့္ဴပႂတာက အမႁအတၾက္ပဲ၊ ဒၝေတၾ ေဴပာခၾင့္မရႀိဘူးလိုႛ ေဴပာတယ္။ ဒၝကို က႗န္ေတာ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပန္ေဴပာဴပတယ္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ မေကဵနပ္ဖူး၊ သူေဴပာတာက တရားနည္းလမ္း မကဵဘူးတဲ့ ဒီဥစၤာ။”

ဒီကေနႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုစဥ္ ေဴပာဆိုခဲ့တာေတၾကိုလည္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ဆက္႓ပီး ေဴပာဴပပၝတယ္။

“ေရႀႚေနနဲႛ အမႁသည္ ေတၾႚဆံုခၾင့္ဟာ ဥပေဒအရ ရႀိတယ္။ အဲဒီ ေတၾႚဆံုတဲ့ေနရာမႀာ ဘယ္စကားမေဴပာရဘူး၊ ဘယ္စကားေဴပာရမယ္လိုႛ ဘယ္ဥပေဒမႀာမႀ ကန္ႛသတ္ခဵက္ မရႀိဘူး၊ ဒၝကတခဵက္။ ဒုတိယတခဵက္အေနနဲႛ သူေဴပာလိုက္တဲ့ စကားဟာ ဥပေဒအရ ေဴပာတာ၊ တနည္းအားဴဖင့္ ေဴပာရင္ ဴပည္သူလူထုကို မဲဆႎၬရႀင္ကို ဥပေဒ ပညာေပးတာ။ ဒီလိုအလုပ္မဵိႂးဟာ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾက လုပ္ဖိုႛေတာင္မႀ တာဝန္ရႀိပၝတယ္တဲ့။”

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တရားဝင္ ကန္ႛကၾက္ဖိုႛ ေရႀႚေနဦးဥာဏ္ဝင္းကို ဥပေဒဆိုင္ရာ အခဵက္အလက္မဵား ရႀာေဖၾဖိုႛ တာဝန္ေပးလိုက္တယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ဥိီးဥာဏ္ဝင္းကို RFA မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔