ထိုင္ဝမ္သမတက ေဒၝက္တာစင္သီယာေမာင္အား ဆုခဵီးဴမၟင့္

2007-12-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

cynthia_chen_shui_bien_200p.jpg
ထိုင္ဝမ္သမတ ခဵန္႟ၿီဗဵန္ (ဝဲ)က ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္အား ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ အာရႀ ဒီမိုကေရစီႎႀင့္ လူႛအခၾင့္အေရးဆုကို ဒီဇင္ဘာ ၁၃ရက္ေနႛက ခဵီးဴမၟင့္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

၂၀၀၇ခုႎႀစ္အတၾက္ အာရႀဒီမိုကေရစီနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးဆုေပးပၾဲ အခမ္းအနားကို ထိုင္ဝမ္မႀာ ဒီေနႛ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ရက္ေနႛက ကဵင္းပရာ ဒီႎႀစ္အတၾက္ ဆုခဵီးဴမၟင့္ဴခင္းခံရတဲ့ ထိုင္းႎိုင္ငံ မဲေဆာက္ဴမိႂႚ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းက ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္ကိုယ္တိုင္ ဆုကိုလက္ခံပၝတယ္။

တိုင္ေပ႓မိႂႚေတာ္မႀာ TFD လိုႛေခၞတဲ့ ထိုင္ဝမ္ဒီမိုကေရစီ ေဖာင္ေဒးရႀင္း အဖၾဲႚက ႒ကီိးမႀႃးကဵင္းပတဲ့ ဆုခဵီးဴမၟင့္ပၾဲ အခမ္းအနားကို ထိုင္ဝမ္သမတ မစၤတာ ခဵန္႟ၿီဗဵန္ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ဴပီး ဆုခဵီးဴမၟင့္ပၝတယ္။

အဲဒိ ဆုခဵီးဴမၟင့္ပၾဲ အခမ္းအနားမႀာ သမတ မစၤတာ ခဵန္႟ၿီဗဵန္က ဴမန္မာႎိုင္ငံသားေတၾနဲႛ သူတိုႛရဲႛ အေဴခခံ လူႛအခၾင့္အေရးအတၾက္ ႟ုန္းကန္တိုက္ဝင္ပၾဲမႁကို ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္က ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္တဲ့ လုပ္ရပ္နဲႛ သူႛဆံုးဴဖတ္ခဵက္ဟာ တကယ့္ကိုေလးစားရပၝတယ္၊၊ လၾတ္လပ္ဴပီး ဒီမိုကေရစီရႀိတဲ့ ထိုင္ဝမ္ရဲႛ အဴမင့္မားဆံုးဆုနဲႛ ေဒၝက္တာစင္သီယာေမာင္ကို ဂုဏ္ဴပႂပၝတယ္လိုႛလည္း သူက ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္ကလည္း ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဒီမိုကေရစီ အသၾင္ကူးေဴပာင္းႎိုင္ခဲ့တဲ့ ထိုင္ဝမ္ႎိုင္ငံရဲႛ အားထုတ္မႁဟာ ကမႝာတလၿား ဒီမိုကေရစီ ဴပန္ႛပၾားေရးမႀာ မႀတ္တိုင္တတိုင္ဴဖစ္တယ္လိုႛ သူယူဆတဲ့အေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

ဒီ့ေနာက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ႎိုင္ငံေရးအေဴခအေနနဲႛ ေကဵးရၾာေတၾ ဖဵက္ဆီးခံရတာေတၾ၊ လူေတၾ ေနရပ္ေ႟ၿႚေဴပာင္းခံရတာေတၾ၊ အဓမၳလုပ္အားေပး ခိုင္းေစခံရတာေတၾ၊ ကေလးစစ္သားကိစၤ၊ စနစ္တကဵ မုဒိန္းဴပႂခံရတဲ ကိစၤေတၾ အပၝအဝင္ လူမႁေရး အေဴခအေနေတၾကို ေဒၝက္တာစင္သီယာေမာင္က ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ဴပႍနာေတၾရဲႛ အရင္းခံဴဖစ္တယ္၊ ဒၝေပမယ့္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾဟာ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ ႎိုင္ငံတည္ဴငိမ္ေရး အတၾက္ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ဟာ သူတိုႛရင္ထဲမႀာ မေပဵာက္မကၾယ္ အဴမဲရိႀေနတယ္လိုႛ သူကဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းနဲႛ ထိုင္ဝမ္မိတ္ေဆၾေတၾအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႛ ကာလရႀည္ဳကာလႀတဲ့ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ ဖၾံႛဴဖိႂးတိုးတက္ေရး လႁပ္ရႀား႟ုန္းကန္မႁကို ေထာက္ခံဳကဖိုႛ ေတာင္းဆိုပၝတယ္လိုႛ ေဒၝက္တာစင္သီယာေမာင္က အခမ္းအနားမႀာ ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔