ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို တပ္ခ္စင္ေငၾေခဵးသည့္ကိစၤ စံုစမ္းမႁအစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပမည္

2006-11-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
anti_thaksin_150px.jpg
ထိုင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္ တပ္ခ္စင္ ရႀင္နာဝပ္ ႎုတ္ထၾက္ေပးရန္ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚလယ္တၾင္ မတ္လအတၾင္း ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပပၾဲတခုကို ေတၾႚဴမင္ရပံု။ (Photo: AFP)

ထိုင္းႎိုင္ငံ စစ္အာဏာသိမ္း ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက အရင္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း မစၤတာ တပ္ခ္စင္ကို ဘာ့ေဳကာင့္ ရာထူးက ဴဖႂတ္ခဵ႓ပီး အာဏာသိမ္းခဲ့ရသလဲဆိုတာကို ရႀင္းလင္းတဲ့ ၃၅ မဵက္ႎႀာပၝ စာတမ္းတေစာင္ကို ထုတ္ဴပန္ဖိုႛ ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီအထဲမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ထိုင္းအစိုးရပိုင္ ထုတ္ကုန္သၾင္းကုန္ဘဏ္ (Exim)ကေန အေမရိကန္ေဒၞလာ ၉၇သန္းေခဵးခဲ့တဲ့ ကိစၤလည္း ပၝဝင္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒီ ၃၅ မဵက္ႎႀာပၝ စာတမ္းမႀာ အရင္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ရဲ့ အာဏာ အလၾဲသံုးစားလုပ္မႁ၊ အဂတိ လိုက္စားမႁေတၾကို အေသးစိတ္ေဖာ္ဴပထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီစာတမ္းဟာ ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းတာကို ေဝဖန္ေနတဲ့ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပက အဴပစ္တင္ေနတာေတၾကို ေလဵာ့ကဵသၾားဖိုႛ ရည္႟ၾယ္ရင္းဴဖစ္တယ္လိုႛ အာဏာသိမ္း စစ္တပ္က ဖၾဲႚထားတဲ့ အမဵိႂးသား လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္က ေဴပာပၝတယ္။

ဒီစာတမ္းကို ထိုင္းစာနယ္ဇင္းေတၾက ဦးစၾာရခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီစာတမ္းကို ထိုင္းဘာသာနဲႛေရာ အဂႆလိပ္ဘာသာနဲႛပၝ အခုလကုန္မႀာ ထုတ္ေဝမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီစာတမ္းမႀာ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္က ထိုင္းအစိုးရပိုင္ Exim ဘဏ္ကေန ထိုင္းကုမၯဏီေတၾကို ငႀားရမ္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲႛ တယ္လီဖုန္းဆက္သၾယ္ေရး လုပ္ငန္းေတၾအတၾက္ ဴမန္မာအစိုးရကို ထုတ္ေခဵးခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီလို မစၤတာတပ္ခ္စင္က ဒီေငၾေတၾကို ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေခဵးေပးခဲ့တဲ့အတၾက္ ေနာင္မႀာ သူႛမိသားစုက ဴပန္ေရာင္းခဲ့တဲ့ ရႀင္႓ဂိႂဟ္တုဆက္သၾယ္ေရး လုပ္ငန္းဟာ အကဵိႂးအဴမတ္ေတၾရခဲ့တယ္လုိႛ ေဝဖန္သူေတၾက စၾပ္စၾဲထားပၝတယ္။

ဒီစာတမ္းက မစၤတာတပ္ခ္စင္အေပၞ စၾဲခဵက္ အသစ္ထပ္႓ပီး စၾပ္စၾဲေဴပာတာမရႀိလႀေပမယ့္ အရင္က သိ႓ပီးသား အဂတိလိုက္စားမႁေတၾကိုေတာ့ အေသးစိတ္ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒီစာတမ္းက မစၤတာတပ္ခ္စင္အစိုးရဲ့ မမႀန္ကန္တဲ့ ေရာင္းဝယ္မႁေတၾ၊ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္တာေတၾနဲႛ အုပ္ခဵႂပ္ေရး အာဏာပဵက္ဴပားခဲ့တာေတၾ၊ သတင္းမီဒီယာအေပၞ ဳသဇာလၿမ္းေအာင္႒ကိႂးပမ္းတာမိဵႂးေတၾ ပၝဝင္တယ္။

ရႀင္႓ဂိႂဟ္တုဆက္သၾယ္ေရးကုမၯဏီနဲႛ သူႛရဲ့ စီးပၾားဖက္ေတၾရဲ့ အဂတိလိုက္စားမႁ စၾပ္စၾဲခဵက္ေတၾဟာ စာတမ္းရဲ့ အဓိကအေဳကာင္းရင္း အဴဖစ္ေတၾႚရပၝတယ္။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ မူဝၝဒအမႀားေတၾနဲႛ ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ မူးယစ္ေဆးဝၝးတိုက္ဖဵက္ေရး အစီအမံေတၾေဳကာင့္ လူေပၝင္း ၂၅၀၀ေသဆံုးခဲ့တာကိုလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ထိုင္း အာဏာသိမ္းအစိုးရဟာ အရင္ မစၤတာ တပ္ခ္စင္ အစိုးရရဲ့ အဂတိလိုက္စားမႁေတၾ ေဖာ္ထုတ္ႎိုင္ဖိုႛ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖၾဲႚေတၾ အေဴမာက္အဴမားဖၾဲႚထားခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔