စစ္အစိုးရ အ႟ူးလုပ္တာ မခံရဖိုႛ ထိုင္းသတင္းစာ သတိေပးေရးသား

2006-11-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
surayud_150px.jpg

အာဆီယံ၊ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီးနဲႛ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲႛ ႎိုင္ငံေရး ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁေတၾ လုပ္ေဆာင္လာေအာင္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ဆက္႓ပီး ဖိအားေပးရမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ ႎိုဝင္ဘာ ၁၅ရက္ေနႛမႀာ ထုတ္ေဝတဲ့ ထိုင္းႎိုင္ငံထုတ္ The Nation သတင္းစာ ေခၝင္း႒ကီးပိုင္းက ေရးသားလိုက္ပၝတယ္။ ကုလသမဂၢ ႎိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီရဲ့ ဴမန္မာခရီးစဥ္အ႓ပီး ေနာက္တရက္မႀာ အခုလို တိုက္တၾန္းေရးသားလိုက္တာပၝ။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾအေနနဲႛ သူတိုႛအေနအထားကို ဴပန္ဴပင္ဴပဖိုႛ ထပ္႓ပီး႒ကိႂးစားေနတာကို အခုတ႒ကိမ္မႀာလည္း အထင္သား ဴမင္ႎိုင္တယ္လိုႛ မစၤတာဂမ္ဘာရီခရီးစဥ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး The Nation သတင္းစာ ေခၝင္း႒ကီးပိုင္းက ေရးထားပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲႛ စစ္အစိုးရ ေဴပာတာနဲႛ ကတိေပးေနတာကို ေတၾႚဴမင္႓ပီး အ႟ူးလုပ္တာကို မခံရဖိုႛ လိုတယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ခိုင္မာ႓ပီး လက္ေတၾႚဆန္တဲ့ နည္းေတၾနဲႛ လုပ္ေဆာင္ဴပဖိုႛဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ မလုပ္မဴဖစ္လုပ္ရမယ့္ တာဝန္ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္တၾင္းက အေဴခအေနေတၾဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎႀစ္ေတၾအတၾင္းမႀာ ပို႓ပီး ဆိုးဝၝးပဵက္စီးလာတာ အထင္အရႀား ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း၊ မဳကာခင္က ကမႝာကဳကည့္ခၾင့္ရတဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေ႟ၿရဲ့ သမီးရဲ့ အလၾန္တကာ အကုန္အကဵမဵား႓ပီး ခမ္းနားထယ္ဝၝတဲ့ မဂႆလာဧည့္ခံပၾဲ ဗီဒီယိုဟာ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ဘာေတၾ ဘယ္ေလာက္ မႀားယၾင္း ပဵက္စီးေနတယ္ဆိုတာ အေထာက္အထားနဲႛ ဴပလိုက္တာပဲဴဖစ္ေဳကာင္း သတင္းစာကဆိုပၝတယ္။

အာဆီယံအဖၾဲႚ႒ကီးအေနနဲႛ ဆိုးဝၝးတဲ့ အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံဴဖစ္တဲ့ ဴမန္မာအေပၞ ထားတဲ့ ဴပင္းထန္တဲ့ ရပ္တည္ခဵက္ကို ဆက္႓ပီး ကိုင္တၾယ္သင့္တယ္လိုႛလည္း အဳကံဴပႂထားပၝတယ္။

ထိုင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္သစ္ မစၤတာ ဆူရာယုဒ္အေနနဲႛ ဒီကေနႛ အခဵိန္ထိေတာ့ ဴမန္မာအစိုးရ ပတ္သက္ရင္ မႀန္ကန္တဲ့ ရပ္တည္ခဵက္ရႀိေနတာ ေတၾႚရတဲ့အေဳကာင္း၊ အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံေတၾက ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ မိတ္ဖၾဲႚ ခဵစ္ဳကည္ေရး ခရီးစဥ္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ခဵန္လႀပ္ထားခဲ့တဲ့အေဳကာင္း ေရးသားထားပၝတယ္။ သူႛအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အဴပႂသေဘာ တိုးတက္မႁ မဴဖစ္မခဵင္း ဴဖစ္ႎိုင္တဲ့ အနာဂတ္အခဵိန္ကာလတခုအထိ ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ခပ္ခၾာခၾာဆက္ဆံသင့္တဲ့အေဳကာင္း၊ အဴပႂသေဘာဆိုတဲ့ လကၡဏာေတၾထဲမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကို ဴပန္လၿတ္ေပးတာမဵိႂးဴဖစ္ေဳကာင္း The Nation သတင္းစာက ဆိုပၝတယ္။

ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းနဲႛ ေဒသတၾင္းႎိုင္ငံေတၾအေနနဲႛ ဴမန္မာနဲႛ ပတ္သက္လာရင္ မူလအေနအထားကေန အေလ႖ာ့မေပးသင့္ပဲ အဴမဲသတိထား ဆက္ဆံသင့္တယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲက ဒုကၡေတၾခံစားေနရတဲ့ ဴပည္သူလူထု ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အကဵိႂးရလဒ္ေတၾ မရမခဵင္း ႎိုင္ငံတကာအေနနဲႛ ဖိအားေပး႓ပီး အေပးအယူ လုပ္ေဆာင္ရမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ေရးသားထားပၝတယ္။

မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲ့ ခရီးစဥ္အ႓ပီးနဲႛ ဗီယက္နမ္ႎိုင္ငံမႀာ ကဵင္းပမယ့္ အာရႀ-ပစိဖိတ္ စီးပၾားေရး ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁ ညီလာခံ မတိုင္မီမႀာ The Nation သတင္းစာက အခုလိုေရးသားလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ထိုင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာဆူရာယုဒ္ကေတာ့ ထိုင္း-ဴမန္မာဆက္ဆံေရးဟာ ေႎၾးေထၾးဆဲဴဖစ္႓ပီး အာဆီယံလမ္းမ႒ကီး ၄ႎႀစ္အဳကာမႀာ ေဖာက္႓ပီးသၾားရင္ ႎႀစ္ႎိုင္ငံဆက္ဆံေရးဟာ ပို႓ပီး တိုးတက္လာမယ္လိုႛ မေနႛက ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

မစၤတာဆူရာယုဟာ ထိုင္းႎိုင္ငံအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေဳကာင္းကို ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္တဲ့နည္းနဲႛ မဟုတ္ပဲ ေလ႖ာက္လႀမ္းတာ ေတၾႚဴမင္လိုတယ္လိုႛ မဳကာခင္က ေဴပာခဲ့ဖူးပၝတယ္။

ထိုင္း ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာဆူရာယုဟာ ေသာဳကာေနႛမႀာ ေအပက္အစည္းအေဝးမႀာ အေမရိကန္သမတ ေဂဵာ့ခဵ္ ဒဗလဵႃ ဘုရႀ္နဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးဖိုႛရႀိ႓ပီး စစ္အာဏာသိမ္းအ႓ပီး အေမရိကန္-ထိုင္းဆက္ဆံေရးနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံေရးကိစၤေတၾကို ဗီယက္နမ္ႎိုင္ငံ ဟႎၾိႂင္း႓မိ္ႂႚေတာ္မႀာ ေဆၾးေႎၾးဖိုႛရႀိတယ္လိုႛလည္း ဟႎၾိႂင္းကလာတဲ့ AFPသတင္းက ဆိုပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔