ထိုင္းႎိုင္ငံအေပၞ အိမ္နီးခဵင္းမဵားအဴမင္ သုေတသန စီမံကိန္းစတင္

အိမ္နီးခဵင္းႎိုင္ငံေတၾရဲ့ ထိုင္းႎုိင္ငံအေပၞ ႟ႁဴမင္ပံုေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ထိုင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ ခဵႃလာေလာင္ကၾန္ တကၠသိုလ္က သုေတသန စီမံကိန္းတခု စတင္ေန႓ပီဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီသုေတသန စီမံကိန္းနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဒီကေနႛ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေနႛမႀာ ေဆၾးေႎၾးပၾဲတခု ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။
2008-09-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္၊ ခဵင္း႟ိုင္ေဒသတၾင္ ထိုင္းတပ္ဖၾဲႚဝင္မဵား ကင္းလႀည့္ေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ ပံု၏ အေပၞဖက္တၾင္ ဴမန္မာပိုင္နက္ထဲရႀိ ဴမန္မာစစ္သားမဵားကို ဴမင္ႎိုင္ပၝသည္။ (မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု) (Photo: AFP)
ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္၊ ခဵင္း႟ိုင္ေဒသတၾင္ ထိုင္းတပ္ဖၾဲႚဝင္မဵား ကင္းလႀည့္ေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ ပံု၏ အေပၞဖက္တၾင္ ဴမန္မာပိုင္နက္ထဲရႀိ ဴမန္မာစစ္သားမဵားကို ဴမင္ႎိုင္ပၝသည္။ (မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု) (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

စက္တင္ဘာ ၃၀ရက္ ဒီကေနႛဴပႂလုပ္တဲ့ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို ခဵႃလာေလာင္ကၾန္တကၠသိုလ္ အာရႀေလ့လာေရး ပညာဌာနက ႒ကီးမႀႃးကဵင္းပခဲ့တာ ဴဖစ္႓ပီး အိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံေတၾဴဖစ္တဲ့ ဴမန္မာအပၝအဝင္၊ ကေမႝာဒီးယား၊ ေလာ၊ မေလးရႀားနဲႛ ဗီယက္နမ္ႎုိင္ငံေတၾက ထိုင္းႎုိင္ငံအေပၞ အဴမင္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေလ့လာတဲ့ သုေတသန စီမံကိန္းအေဳကာင္း ေဟာေဴပာခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီသုေတသန စီမံကိန္းမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအပိုင္းနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အပိုင္းႎႀစ္ပိုင္း ခၾဲထားပၝတယ္။ စီမံကိန္းရဲ့ ပထမပိုင္းမႀာ သမိုင္းစာေပေတၾထဲ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ထိုင္းႎုိင္ငံအေပၞ ဘယ္လို ႟ႁဴမင္သလဲဆိုတဲ့ အေနအထားနဲႛ ဒုတိယပိုင္းမႀာေတာ့ ၁၉၈၈ခုႎႀစ္ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရရဲ့ ထိုင္းႎုိင္ငံအေပၞ ထားတဲ့ ေပၞလစီေတၾဴဖစ္ပၝတယ္။

၁၉၈၈ခုႎႀစ္ မတိုင္ခင္ ကာလေတၾကဆိုရင္ မိမိအေပၞ ကိုလိုနီဴဖစ္ခဲ့တဲ့ ဴဗိတိန္နဲႛ ဂဵပန္ႎုိင္ငံေတၾ အေပၞ ဴမန္မာႎုိင္ငံက အဆိုးသေဘာ ႟ႁဴမင္ေလ့ရႀိခဲ့႓ပီး ထိုင္းႎုိင္ငံ အေပၞ သေဘာထားကေတာ့ သိပ္မဴပင္းထန္ခဲ့ဘူးလိုႛ သုေတသီ Dr. Pornpimon Treechote က ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ၁၉၈၈ခုႎႀစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလ နဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးလိုလားတဲ့ Chun LeEkpai အစိုးရလက္ထက္ ကစလိုႛ စစ္အစိုးရဟာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတၾအေပၞ အင္အားနဲႛ ေဴခမႁန္း လာေဳကာင္း၊ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံက စစ္အစိုးရဘက္ကေန အဴပည့္အ၀ရပ္တည္လာတာေတၾ၊ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ အရည္အေသးေကာင္း႓ပီး အေရအတၾက္ေကာင္းတဲ့ လက္နက္ေတၾ ပိုမိုစုေဆာင္းလာတာေတၾ ၊ ထိုင္းႎုိင္ငံ နယ္စပ္ကို ပိုမို ေပၝက္ေရာက္လာတာေတၾ ရႀိတယ္လိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

Dr. Pornpimon Treechote ဆက္ေဴပာဴပတာကေတာ့ ထိုင္းႎုိင္ငံနဲႛ နယ္စပ္တေလ႖ာက္မႀာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတၾ ရႀိေနဴခင္းက ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ စည္းလံုးညီညၾတ္ေရးအေပၞ ထိပၝးေစတယ္လိုႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေနနဲႛ ႟ႁဴမင္ေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။

၁၉၈၈ခုႎႀစ္ ေနာက္ပိုင္းမႀာ နယ္ေဴမသတ္မႀတ္မႁနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေတာင္ကုန္းအမႀတ္ ၄၉၁ ၊ ေသာင္ရင္းဴမစ္လယ္က က႗န္းကိစၤ၊ တာခဵီလိတ္နားက Kuteng Nayong ေတာင္ကုန္းကိစၤ ဴပႍနာေတၾ ေပၞလာပၝတယ္။

ထိုင္းႎုိင္ငံအေနနဲႛ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚေတၾကို ကူညီေနတယ္လိုႛ ဴမင္ေနသေ႟ၾ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ထိုင္းႎုိင္ငံအေပၞ ထားတဲ့ မူဝၝဒေတၾဟာ ေဴပာင္းလဲသၾားမႀာ မဟုတ္ဘုူးလိုႛလည္း မႀတ္ခဵက္ေပးခဲ့ပၝတယ္။ အခုစီမံကိန္းကို လာမဲ့ ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီ အထိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သၾားမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔