ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္မေလ႖ာက္သူေတၾဴပန္ပိုႛဖိုႛ ထိုင္းစီစဥ္

ေဖေဖာ္ဝၝရီ (၂၈)ရက္ေနႛအထိ ယာယီ ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ကိစၤ မေဆာင္႟ၾက္ရေသးတဲ့ ဴမန္မာေ႟ၿႛေဴပာင္း အလုပ္သမားေတၾကို ဌာေန ဴပန္ပိုႛဖိုႛအတၾက္ ထိုင္းအစိုးရက စီစဥ္႓ပီး ဴဖစ္တယ္လိုႛ ထိုင္းအလုပ္သမားဝန္႒ကီး ပိုင္တုန္းက ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။
2010-02-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္းတခုတြင္ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လုပ္ေနပံု
ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္းတခုတြင္ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လုပ္ေနပံု
Photo: AFP

ထိုင္းအလုပ္သမားဝန္႒ကီး႟ံုး၊ အလုပ္အကိုင္ေရးရာ ဌာန အ႒ကီးအကဲကလည္း အခုဆိုရင္ ႎိုင္ငံဴခား အလုပ္သမားမဵား စီမံခန္ႛခၾဲေရးေကာ္မတီ ဥကၠႉအဴဖစ္ တာဝန္ယူထားတဲ့ ထိုင္း ဒုတိယ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ဟာ တရားမဝင္ေနထိုင္သူေတၾကို ရႀာေဖၾဖမ္းဆီး႓ပီး မူလႎိုင္ငံ ဴပန္ပိုႛေရးအတၾက္ အရာရႀိေတၾ ခန္ႛထား႓ပီး႓ပီလိုႛ ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

၂၀၁၀ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလကုန္မႀာ ႎိုင္ငံသား စိစစ္ေရးတင္႓ပီးသူေတၾကို ေနာက္ထပ္ ၂ ႎႀစ္ ဆက္လက္ ေနထိုင္ခၾင့္ဴပႂထားမႀာ ဴဖစ္႓ပီး ၊ မႀတ္ပံုမတင္ရေသးသူေတၾကိုေတာ့ တရားမဝင္ ေနထိုင္သူေတၾလိုႛ သတ္မႀတ္႓ပီး အစုအ႓ပံႂလိုက္ ဴပန္ပိုႛမယ္လိုႛ ထိုင္းအစိုးရက ေဳကညာခဲ့ပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ေနသူ ဴမန္မာ ေ႟ၿႚေဴပာင္းအလုပ္သမားေပၝင္း တသန္းေကဵာ္ ရႀိပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ယာယီႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ ရရႀိ႓ပီးသူ ႎႀစ္ေသာင္း ခုနစ္ေထာင္နီးပၝးသာ ရႀိေနပၝေသးတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေ႟ၿႚေဴပာင္းအလုပ္သမားေတၾအေရး ကူညီေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေရး တပ္ဦး HRDF အဖၾဲႚ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး မစၤတာ အင္ဒီေဟာက အစိုးရရဲ့ အခုလုပ္ရပ္ဟာ လက္ေတၾႚမကဵဘူးလိုႛ ဆိုရမႀာပၝ၊ တကယ္ဆိုရင္ အေဳကာင္းအမဵိႂးမဵိႂးေဳကာင့္ ယာယီႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ကိစၤ လံုးဝမေဆာင္႟ၾက္ေသးသူေတၾ သန္းဂဏန္း ရႀိေနေသးတာပၝ၊ အလုပ္သမားေတၾကို သန္းနဲႛခဵီ႓ပီး အလံုးအရင္းလိုက္ ဴပန္ပိုႛမယ္ဆိုတဲ့ ေဴဖရႀင္းနည္းဟာ ထိုင္းႎိုင္ငံရဲ့ လက္ရႀိ အရႀိတရားနဲႛ ေဝးလၾန္းလႀပၝတယ္ လိုႛ ေဝဖန္ ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ ဴမန္မာအလုပ္သမားအေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ TACDB အဖၾဲႚက ဦးဴမင့္ေဝကေတာ့ ဘာပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ဆက္လက္ ႒ကိႂးစားဳကည့္ရဦးမႀာပဲလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ထိုင္းအစိုးရရဲ့ ေဳကညာခဵက္ေဳကာင့္ ဴမန္မာအလုပ္သမား အေတာ္မဵားမဵား ဴမန္မာဴပည္ကို ဴပန္သၾားဳကသူေတၾရႀိေနသလို ဆက္လက္ ဝင္လာသူေတၾလည္း ရႀိေနဆဲပဲလိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔