တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီႌၾတ္ေရးကိစၤ ပအိုဝ္ညီလာခံ ေကာ္မတီမႀာ ေဴပာဳကား

ပအိုဝ္အဖၾဲႚအစည္းေပၝင္းစုံ ပၝဝင္တဲ့ ပအိုဝ္ညီလာခံ ကဵင္းပႎုိင္ေရး အစည္းအေဝးတရပ္ကုိ ထုိင္း-ဴမန္မာ နယ္စပ္တေနရာမႀာ ကဵင္းပေနတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။
2009-07-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးခၾန္ဴမင့္ထၾန္း ၂၀၀၈ ဳသဂုတ္လ ၇ရက္ေနႚက ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံ မနီလာ႓မိႂႚ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတခုတၾင္ ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးခၾန္ဴမင့္ထၾန္း ၂၀၀၈ ဳသဂုတ္လ ၇ရက္ေနႚက ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံ မနီလာ႓မိႂႚ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတခုတၾင္ ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ပအိုဝ္ညီလာခံကဵင္းပဖုိႛ လုိအပ္ေနတဲ့အေဳကာင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကဵင္းပေရးအဖၾဲႚ ဥကၠႉအဴဖစ္ တာဝန္ယူထားတဲ့ ဦးခၾန္တင္ေဆၾဦးက အခုလုိ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးခၾန္တင္ေဆၾဦး။        ။ “အဖၾဲႚအစည္း အမဵိႂးမဵိႂး ရႀိေနတဲ့ ပအိုဝ္အမဵိႂးသား အဖၾဲႚအစည္းေတၾကို က႗န္ေတာ္တိုႛက ဒီႎိုင္ငံထဲက ကဵင္းပ႓ပီးေတာ့ ပအိုဝ္အမဵိႂးသားေတၾ အားလံုး တေပၝင္းတစုတည္း တဖၾဲႚတစည္းတည္း ဴဖစ္လာႎိုင္ေအာင္ ပအိုဝ္အမဵိႂးသား အဖၾဲႚအစည္းအားလံုးရဲ့ ကိုယ္စား ေဴပာဳကားႎိုင္တဲ့ အဆင့္ဴဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႎိုင္ဖိုႛ အတၾက္ကို က႗န္ေတာ္တိုႛက ႒ကိႂးစားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္ခင္ဗဵ။”

သူဟာ ကရင္အမဵႂိးသား အစည္းအ႟ုံး KNU ရဲ့ ႟ုံးအဖၾဲႚမႀႃးလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ တုိင္းရင္းသား အဖၾဲႚအစည္းေတၾဳကားမႀာ မိမိတုိႛ အမဵႂိးသားအေရးနဲႛ တုိင္းရင္းသားအေရးေတၾကုိ တာဝန္သိသိ နားလည္မႁရႀိရႀိနဲႛ ေဆာင္႟ၾက္ေနဳကတဲ့ အေဳကာင္းကုိလည္း သူက ေဴပာဴပပၝတယ္။

လက္ရႀိ ထုိင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္မႀာ လႁပ္ရႀားေနတဲ့ ပအိုဝ္ လက္နက္ကုိင္အဖၾဲႚ ႎႀစ္ဖၾဲႚဴဖစ္တဲ့ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ခၾန္သူရိန္ ဦးေဆာင္တဲႛ ပအိုဝ္ အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး အဖၾဲႚ၊ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ခၾန္ဥကၠာ ဦးေဆာင္တဲ့ ပအိုဝ္ ဴပည္သူႛ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႚ၊ ပအိုႛပၝတီအဖၾဲႚ အစည္းေတၾ အပၝအဝင္ လူငယ္အဖၾဲႚ၊ အမဵိႂးသမီးအဖၾဲႚ၊ အလုပ္သမားအဖၾဲႚနဲႛ လူမႁအေဴခဴပႂ အဖၾဲႚအစည္းေတၾ ပူးေပၝင္း႓ပီး ပအိုဝ္အမဵႂိးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ တန္းတူအခၾင့္အေရး ရရႀိေရးေတၾကုိ ေဆာင္႟ၾက္သၾားဖုိႛ ရည္႟ၾယ္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

လက္ရႀိမႀာ အေဝးေရာက္ ႌၾန္ႛေပၝင္းအစုိးရအဖၾဲႚမႀာ အလုပ္သမားေရးရာ တာဝန္ယူေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ ဴပည္သူႛ လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္ ပအိုဝ္အမဵႂိးသား ဦးခၾန္ဴမင့္ထၾန္းကလည္း အခု႒ကိႂးပမ္းခဵက္ဟာ ပအိုဝ္ အမဵႂိးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး တခုတည္းအတၾက္ လုပ္ေဆာင္တာ မဟုတ္တဲ့အေဳကာင္း အခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဦးခၾန္ဴမင့္ထၾန္း။ ။ “ေတာ္လႀန္ေရး အင္အားစုေတၾက ကိုယ့္အခဵင္းခဵင္း စုစည္းညီႌၾတ္မႁ လိုအပ္ပၝတယ္။ က႗န္ေတာ္တိုႛ ပအိုဝ္ ပအိုဝ္ခဵင္း ညီႌၾတ္ဖိုႛ လိုတယ္၊ ကရင္ ကရင္အခဵင္းခဵင္း ညီႌၾတ္ဖိုႛ လိုတယ္၊ ကခဵင္ ကခဵင္ အခဵင္းအခဵင္း ညီႌၾတ္ဖိုႛ လိုတယ္၊ ရႀမ္း ရႀမ္း အခဵင္းခဵင္း ညီႌၾတ္ဖိုႛ လိုတယ္၊ အဲဒီ ညီႌၾတ္မႁေတၾ စုစည္း႓ပီးေတာ့မႀ တကဲ့ကို စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ကို ဴဖႂတ္ခဵႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ကို ညီႌၾတ္ဖိုႛ လိုအပ္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ အမဵိႂးသားညီလာခံ ကဵင္းပေရး ေဆာင္႟ၾက္တယ္ ဆိုတာက က႗န္ေတာ္တိုႛ ပအိုဝ္အမဵိႂးသားေတၾ တခုတည္းရဲ့ လၾတ္ေဴမာက္ေရး က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဆာင္႟ၾက္တာ မဟုတ္ပၝဘူး၊ ဴပည္ေထာင္စု႒ကီးတခုရဲ့ လၾတ္လပ္ေရးကို ရည္စူး႓ပီး ေဆာင္႟ၾက္တယ္ဆိုတာ က႗န္ေတာ္ အေလးအနက္ ေဴပာဳကားခဵင္ပၝတယ္။”

ဴပည္သူႛ လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္ ဦးခၾန္ဴမင့္ထၾန္း ေဴပာသၾားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ပအိုဝ္အမဵႂိးသား ညီလာခံကုိ လာမဲ့ စက္တင္ဘာလထဲမႀာ ကဵင္းပသၾားဖုိႛ ရႀိတယ္လုိႛလည္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔