ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးႎႀင့္ ဆက္ႎၾယ္႓ပီး ပခုကၠႃမႀ ဖမ္းထားသူမဵားကို ႟ံုးထုတ္ေနဆဲ

စက္တင္ဘာ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး စတင္ေပၝက္ဖၾားတဲ့ ပခုကၠႃ သံဃာ့အေရးအခင္း ကို လႁံႛေဆာ္သူေတၾဆိုတဲ့ စၾပ္စၾဲခဵက္နဲႛ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ ပခုကၠႃ႓မိႂႚ အမႀတ္ (၁) ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးလိႁင္ေအးနဲႛ ကမၳ႟ၾာက အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ စည္း႟ံုးေရးမႀႃး ဦးစန္းပၾင့္အပၝအဝင္ ေလးဦးကို ခုခဵိန္ထိ ႎႀစ္ပတ္တ႒ကိမ္ ႟ံုးထုတ္ေနေပမဲ့ တရား႟ံုးက စီရင္ခဵက္ မခဵေသးဘူးလိုႛ စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။
2008-07-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာဴပည္သူမဵား ခံစားေနရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမႀ ကင္းလၾတ္ေစရန္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာ ၅ရက္ေနႛက ပခုကၠႃ႓မိႂႚတၾင္ ေမတၨာပိုႛ ဆုေတာင္းရင္း စီတန္းလႀည့္လည္ ႔ကခဵီေတာ္မူဳကေသာ သံဃာမဵားကို အာဏာပိုင္မဵားက ဖမ္းဆီး႓ပီး ဓာတ္တိုင္တၾင္ တုပ္ေႎႀာင္ ႟ိုက္ႎႀက္ခဲ့ရာမႀ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး အမည္တၾင္သည့္ သံဃာႎႀင့္ လူထု လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီး ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝသည္။ (RFA)
ဴမန္မာဴပည္သူမဵား ခံစားေနရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမႀ ကင္းလၾတ္ေစရန္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာ ၅ရက္ေနႛက ပခုကၠႃ႓မိႂႚတၾင္ ေမတၨာပိုႛ ဆုေတာင္းရင္း စီတန္းလႀည့္လည္ ႔ကခဵီေတာ္မူဳကေသာ သံဃာမဵားကို အာဏာပိုင္မဵားက ဖမ္းဆီး႓ပီး ဓာတ္တိုင္တၾင္ တုပ္ေႎႀာင္ ႟ိုက္ႎႀက္ခဲ့ရာမႀ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး အမည္တၾင္သည့္ သံဃာႎႀင့္ လူထု လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီး ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝသည္။ (RFA)
(RFA)

ဦးလိႁင္ေအး၊  ဦးစန္းပၾင့္တိုႛကို ၂၀၀၇ခု စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းမႀာနဲႛ ပခုကၠႃ႓မိႂႚက ဦးေနလ၊  ဦးသန္ႛရႀင္း၊  ဦးစိန္ေအာင္နဲႛ ဦးသာေအာင္တိုႛကို စက္တင္ဘာ ၇ရက္က ဖမ္းဆီးေခၞေဆာင္ သၾားခဲ့တာပၝ။ ဦးလိႁင္ေအးနဲႛ ဦးစန္းပၾင့္တိုႛကို ပုဒ္မ ၅၀၅-ခ နဲႛ ပုဒ္မ ၁၄၇တိုႛနဲႛ စၾဲခဵက္တင္ထား႓ပီး ဴမင္းဴခံေထာင္မႀာ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားပၝတယ္။ ဦးလိႁင္ေအးရဲ့ မိသားစုဝင္တဦးက ေဴပာဴပပၝတယ္။

မိသားစုဝင္တဦး။        ။ “ႎႀစ္ပတ္တခၝ ႟ံုးထုတ္တယ္၊ ႟ံုးထုတ္႓ပီးေတာ့ သက္ေသေတၾပဲ စစ္ေနတာေပၝ့ေနာ္၊ သူတိုႛေတာ့ ထိုင္ေနရတာေပၝ့၊ ဒၝပဲ၊ အဲဒီလိုပဲ၊ ေထာင္တရား႟ံုးမႀာ ထုတ္တာ၊ ဘာမႀေတာ့ ဥပေဒမဲ့ မလုပ္ပၝဘူး၊ ကဵန္းမာေရးအေဴခအေနကေတာ့ နဂိုကတည္းက သူက ေသၾးတိုးကေလး ရႀိတယ္ေပၝ့ေနာ္၊ ေသၾးကဵေဆးေတၾ ဘာေတၾေတာ့ ေပးထားရတာေပၝ့ေနာ္၊ ကဵန္းမာေရး ေစာင့္ေရႀာက္မႁဆိုတဲ့ ဆရာဝန္ေတၾေတာ့ လာလာစစ္တယ္လိုႛ ေဴပာတယ္၊ ႎႀစ္ပတ္တခၝေလာက္ပဲ ထင္ပၝတယ္။ ႎႀစ္ပတ္တခၝလား၊ ၁၅ရက္တခၝလားေတာင္ မသိပၝဘူး၊ ဘာမဵား ေဴပာခဵင္သလဲဆိုေတာ့ ဘာမႀေတာ့ ေဴပာစရာမရႀိပၝဘူး၊ သူတိုႛက လုပ္ခဵင္တာ လုပ္ေနတာ ဆိုေတာ့လဲ။”

မိသားစုဝင္ တဦးက ေဴပာသၾားတာပၝ။ ဦးလိႁင္ေအးနဲႛ ဦးစန္းပၾင့္တို ႎႀစ္ေယာက္စလံုးဟာ အသက္ ၇၀နား နီးေနဳကသူေတၾ ဴဖစ္႓ပီး ကဵန္းမာေရးလဲ မေကာင္းဳကတာေဳကာင့္ အဴပစ္မရႀိရင္ အဴမန္လၿတ္ေပးေစခဵင္တယ္လိုႛ မိသားစုေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

စက္တင္ဘာ ၇ရက္ က အဖမ္းခံရသူ ေလးဦးကို ပခုကၠႃ႓မိႂႚက မိုင္ ၂၀၀ေကဵာ္ေဝးတဲ့ သရက္ေထာင္မႀာ ထိန္းသိမ္းထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ သူတိုႛကို ႎႀစ္ပတ္တခၝ ႟ံုးထုတ္႓ပီး ဇူလိုင္ ၂ရက္ေနႛထိ ႟ံုးခဵိန္း ၂၅ခဵိန္း ခဵိန္း႓ပီး႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။ ဦးေနလ၊  ဦးသန္ႛရႀင္း၊  ဦးစိန္ေအာင္နဲႛ ဦးသာေအာင္တိုႛကို ပုဒ္မ ၁၄၇နဲႛ စၾဲခဵက္တင္ထားသလို ဦးသန္ႛရႀင္းကိုေတာ့ အေရးေပၞ စီမံခဵက္ အက္ဥပေဒ ၅-ညနဲႛပၝ စၾဲခဵက္ တင္ထားပၝတယ္။

မိသားစုဝင္ေတၾကေတာ့ သူတိုႛကို အဴမန္ဆံုးလၿတ္ေပးဖိုႛ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဆီ အသနားခံစာ တင္ထားတယ္လိုႛ နီးစပ္သူေတၾကေဴပာပၝတယ္။

ဳကံႛခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚဝင္ေတၾက ခိုင္းတာေဳကာင့္ ပုခုကၠႃသံဃာေတၾကို စက္တင္ဘာ ၅ရက္က ႟ိုက္ႎႀက္ခဲ့တဲ့ ႎႀစ္တစ္ ခင္ေမာင္ဝင္းဆိုသူကိုလည္း သရက္ေထာင္မႀာ ဖမ္းဆီးထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အာဏာပိုင္ေတၾ စီးနင္းလာတဲ့ ကားေတၾကို သံဃာေတၾက စက္တင္ဘာ ၆ရက္က မီးရိႁႚမႁမႀာ ကူညီတယ္ဆိုတဲ့ စၾဲခဵက္နဲႛ ကို႓ငိမ္းခဵမ္းနဲႛ ကိုဖိုးနီတိုႛလည္း အဖမ္းဆီးခံရ႓ပီး သရက္ေထာင္မႀာ ရႀိေနပၝတယ္။ သူတိုႛကိုေတာ့ အမဵားဴပည္သူပိုင္ ပစၤည္း ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရး ဥပေဒ ၆-၁နဲႛ စၾဲခဵက္တင္ထားတယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔