ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵားကို ပုတ္ခတ္ေဝဖန္

စစ္အစုိးရနဲႛ ပူးေပၝင္းေနသူလုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံေရးေလာက က သတ္မႀတ္ထားတဲ့ ၈၈ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေဟာင္းတေယာက္ဴဖစ္သူ ကုိေအးလၾင္က ဳသဂုတ္လ ၂၈ရက္ ဒီကေနႛ ေနႛလည္ပုိင္းက ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ သတင္းစာရႀင္းလင္းပဲၾ ကဵင္းပ႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ကုိမင္းကုိႎုိင္၊ ကုိကုိ႒ကီး၊ မုိးသီးဇၾန္ စတဲ့ အတုိက္အခံေတၾေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္ ဒီမုိကေရစီ ရရႀိေရးဟာ အႎႀစ္ ၂၀ ေလာက္ ေနာက္ကဵေနရတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဴပာဆုိေဳကာင္း သတင္းရရႀိပၝတယ္။
2008-08-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္တၾင္ တိုးဴမၟင့္ ဴပႂလုပ္မည့္ စီးပၾားေရး ပိတ္ဆိုႛ အေရးယူမႁမဵားကို ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္ေနႛက ဆန္ႚကဵင္ ကန္ႛကၾက္ ေဴပာဳကားေနသည့္၊ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား လူငယ္မဵားဟူေသာ ဆင္တူယိုးမႀား အမည္ဴဖင့္ အဖၾဲႚတခု၏ ေခၝင္းေဆာင္ ကိုေအးလၾင္၏ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္တၾင္ တိုးဴမၟင့္ ဴပႂလုပ္မည့္ စီးပၾားေရး ပိတ္ဆိုႛ အေရးယူမႁမဵားကို ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္ေနႛက ဆန္ႚကဵင္ ကန္ႛကၾက္ ေဴပာဳကားေနသည့္၊ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား လူငယ္မဵားဟူေသာ ဆင္တူယိုးမႀား အမည္ဴဖင့္ အဖၾဲႚတခု၏ ေခၝင္းေဆာင္ ကိုေအးလၾင္၏ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ရန္ကင္း႓မိႂႚနယ္ ပုလဲကၾန္ဒုိမီနီယံ အေဆာက္အဦမႀာ ကဵင္းပတဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပဲၾမႀာ ကုိေအးလၾင္က ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ အကဵဥ္းကဵခံေနရတဲ့ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾအဴပင္ ဴပည္ပအေဴခစုိက္ သတင္းဌာနေတၾကုိလည္း ဴပစ္တင္ ေဴပာဆုိသၾားတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

သူႛရဲ့ေဴပာဆုိခဵက္ထဲမႀာ ဒီဴပည္ပသတင္းဌာနေတၾဟာ မင္းကုိႎုိင္တုိႛ အုပ္စုကုိ အမဵား အသိအမႀတ္ဴပႂခံရေအာင္ အားေပးအားေဴမၟာက္ ဴပႂေနတယ္လုိႛ စၾပ္စဲၾ ေဴပာဆုိခဲ့တယ္လုိႛလည္း သိရပၝတယ္။

အဓိကအားဴဖင့္ ကုိေအးလၾင္က သူနဲႛ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီနဲႛ ေတၾႚဆုံခဲ့ရာမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ဴမန္မာဴပည္ဒီမုိကေရစီ ရရႀိေရးအတၾက္ ေရႀႚေဆာင္လမ္းဴပ ပုဂၢိႂလ္ မဟုတ္ပၝဘူးလုိႛ ေဴပာဆုိခဲ့ေဳကာင္း သတင္းစာရႀင္းလင္းပဲၾမႀာ ဴပန္လည္ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝနဲႛပတ္သက္႓ပီး  NCGUB ႌၾန္ႛေပၝင္းအစုိးရ ဝန္႒ကီး ဦးဘုိလႀတင့္က ကုိေအးလၾင္ဆုိသူဟာ စစ္အစုိးရ ဳသဇာခံဴဖစ္ေဳကာင္း လူတုိင္းသိထား႓ပီး ဴဖစ္တယ္လုိႛ RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဘုိလႀတင့္။   ။ “ ေအးလၾင္ဆိုတဲ့ ပုဂၢိႂလ္မဵိႂး နအဖက ေက႗းေမၾး႓ပီးေတာ့ ခိုင္းေစထားလိုႛ၊ ေဴမၟာက္ေပးထားလိုႛ ဒီကိစၤေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ခၾင့္ရႀိေနတဲ့ ပုဂၢိႂလ္မဵိႂး ဴဖစ္ပၝတယ္။ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ လုပ္ႎိုင္တာဟာ နအဖ၊ ဳကံ့ဖၾံႚအပၝအဝင္၊ သူတိုႛကေန႓ပီးေတာ့မႀ အလိုတူအလိုပၝ ေဆာင္႟ၾက္ထားတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾပဲ ဴဖစ္တယ္။ ဒီလို ပုဂၢိႂလ္မဵိႂးစကားက ေန႓ပီးေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ တန္ဖိုးနဲႛ ဴမန္မာဴပည္ရဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရးကို ဘယ္လိုမႀ မႀန္မႀန္ကန္ကန္ နားလည္တဲ့ အကဲဴဖတ္မႁမဵိႂး ထၾက္ေပၞလာစရာ အေဳကာင္းမရႀိဘူးလိုႛပဲ က႗န္ေတာ္ ယူဆပၝတယ္။ ”

“ဒၝေပမယ္လိုႛ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မစၤတာ ဂမ္ဘာရီနဲႛ ဒီလိုပုဂၢိႂလ္မဵိႂး ေတၾႚခဲ့တဲ့ကိစၤကိုေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛက ေလးေလးနက္နက္ ထား႓ပီးေတာ့ ကုလသမဂၢနဲႛ ဆက္ေဆၾးေႎၾးမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီေလာက္ပဲ ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။”

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔