ဗၾီဒီယုိသတင္းေထာက္ မလႀလႀဝင္းနဲႛ ကိုဝင္းေမာ္ Kenji Nagai အမႀတ္တရဆုရ

ဂဵပန္အေဴခစိုက္ A.P.Fသတင္းဌာနနဲႛ ဴမန္မာသတင္းသမဂၢတိုႛက ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ကဵေနတဲ့ ဗၾီဒီယုိသတင္းေထာက္ မလႀလႀဝင္းနဲႛ ကိုဝင္းေမာ္တိုႛ ႎႀစ္ဦးကို ကင္ဂဵီ နာဂအိ အမႀတ္တရဆု ပူးတၾဲခဵီးဴမၟင့္ဖိုႛ ဆုံးဴဖတ္ ေ႟ၾးခဵယ္လိုက္ေဳကာင္း ဇန္နဝၝရီ ၂၆ ရက္ ေနႛစၾဲနဲႛ ေဳကညာလိုက္ပၝတယ္။
2010-01-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး ေခၞ သံဃာႎႀင့္ လူထု လႁပ္ရႀားမႁကို သတင္းယူေနစဥ္ လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚမဵား၏ ပစ္သတ္ဴခင္း ခံလိုက္ရေသာ ဂဵပန္သတင္းေထာက္ ကင္ဂဵိ နာဂအိ၏ တိုကဵိႂ႓မိႂႚတၾင္ ဴပႂလုပ္သည့္ ၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေနႛက ဈာပနအခမ္းအနားသိုႛ တက္ေရာက္လာသူမဵားကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး ေခၞ သံဃာႎႀင့္ လူထု လႁပ္ရႀားမႁကို သတင္းယူေနစဥ္ လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚမဵား၏ ပစ္သတ္ဴခင္း ခံလိုက္ရေသာ ဂဵပန္သတင္းေထာက္ ကင္ဂဵိ နာဂအိ၏ တိုကဵိႂ႓မိႂႚတၾင္ ဴပႂလုပ္သည့္ ၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေနႛက ဈာပနအခမ္းအနားသိုႛ တက္ေရာက္လာသူမဵားကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
Photo: AFP)

ကင္ဂဵီနာဂအိ အမႀတ္တရဆုကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္က စတင္ေပးအပ္ခဲ့ရာမႀာ တႎႀစ္ကို တေယာက္ႎႁန္း သတ္မႀတ္ထားေပမဲ့ ၊ အခု ၂၀၁၀ခုႎႀစ္မႀာ ဘာ့ေဳကာင့္ သတင္းသမား ႎႀစ္ဦးကို တ႓ပိႂင္နက္တည္း ေ႟ၾးခဵယ္ ဆုေပးရတာလဲလိုႛ ဴမန္မာသတင္းသမဂၢ ဥကၠႉ ဦးေမာင္ေမာင္ဴမင့္ကုိ RFA က ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ဦးေမာင္ေမာင္ဴမင့္။      ။ “က႗န္ေတာ္တိုႛ ပထမဆံုး BMA အဖၾဲႚကေန႓ပီးေတာ့ နာမယ္စာရင္း သၾင္းတဲ့အခၝကဵေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ မလႀလႀဝင္းပၝတယ္၊ ေနာက္ ကိုဝင္းေမာ္ပၝတယ္၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ဦးစိန္ဝင္းေမာင္ ပၝတယ္၊ သံုးေယာက္ေပၝ့ေနာ္။ အဲဒီ သံုးေယာက္မႀာ မလႀလႀဝင္းက အင္တာနက္မႀာ လူေတာ္ေတာ္မဵားမဵားက မလႀလႀဝင္းကို မဲထည့္ဳကတယ္။ ေစာေစာပိုင္းတုန္းကေတာ့ ကိုဝင္းေမာ္ကို မဲထည့္ဳကတယ္။ အဲ ကိုဝင္းေမာ္က တကယ္ေဴပာမယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ ဒီ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ ေတာ္ေတာ္ အေရးပၝတဲ့ေနရာကေန သူ ပၝခဲ့တဲ့ ပုဂၢိႂလ္ဴဖစ္တယ္ေလ။ လုပ္ငန္းသဘာဝအရ ေဴပာမယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ေတာ့ ကိုဝင္းေမာ္ကလည္းပဲ ေတာ္ေတာ္ အေရးပၝတဲ့ ေနရာကေန လုပ္ခဲ့တယ္ေပၝ့ေနာ္။ ဆိုတဲ့အခၝ မလႀလႀဝင္းကိုလည္း ဝိုင္း႓ပီးေတာ့ မဲေပးဳကေတာ့ မဲအမဵားဆံုး ရတဲ့လူ ႎႀစ္ေယာက္ကို ဒီႎႀစ္က အခုလိုမဵိႂး ေ႟ၾးခဵယ္ရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။”

ဗၾီဒီယုိသတင္းေထာက္ မလႀလႀဝင္းဟာ ပခုကၠႃ႓မိႂႚ အေနာက္ေကဵာင္းက သံဃာေတာ္ေတၾကို ေတၾႚဆုံ ေမးဴမန္း ဗီၾဒီယုိ႟ုိက္ကူး႓ပီးအဴပန္ ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေနႛမႀာ အဖမ္းခံရဖူးပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္ အေကာက္ခၾန္မဲ့ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းမႁနဲႛ ၂၀၀၉ ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္မႀာ ဖမ္းဆီး႓ပီး ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႎႀစ္ ၊ ေနာ္ေဝအေဴခစုိက္ ဒီမုိကရက္တစ္ ဴမန္မာ့အသံကို သတင္းေပးပိုႛမႁအတၾက္ ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာလမႀာ အီလက္ထေရာနစ္ပုဒ္မ ၃၃-ကအရ ေနာက္ထပ္ ေထာင္ဒဏ္ အႎႀစ္၂၀ စုစုေပၝင္း ၂၇ ႎႀစ္ အခဵခံထားရသူပၝ။

ဗၾီဒီယုိနဲႛ ဓာတ္ပုံသတင္းေထာက္ ကိုဝင္းေမာ္ကေတာ့ ၂၀၀၇ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁအတၾင္း စက္တင္ဘာ၂၇ ရက္ေနႛမႀာ စစ္အာဏာပုိင္ေတၾက ဖမ္းဆီးခဲ့႓ပီး ၊ ဒီမုိကရက္တစ္ဴမန္မာ့အသံကို ဆက္သၾယ္သတင္းေပးပိုႛမႁအတၾက္ ပုဒ္မ၅၀၅-ခ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႎႀစ္နဲႛ ၂၀၀၉ မတ္လမႀာ အီလက္ထေရာနစ္ ပုဒ္မ ၃၃-ကအရ ေနာက္ထပ္ ေထာင္ဒဏ္၁၀ႎႀစ္ ထပ္မံအခဵခံရ႓ပီး စုစုေပၝင္း ေထာင္ဒဏ္၁၇ႎႀစ္ အကဵခံေနရသူဴဖစ္ပၝတယ္။

အခုလို စၾန္ႛစားသတင္းေပးပိုႛဳကတဲ့ ဴပည္တၾင္းက ဴမန္မာသတင္းသမားေတၾကို ဆုခဵီးဴမၟင့္ဴခင္းအားဴဖင့္ အကဵႂိးသက္ေရာက္မႁ ရႀိတယ္လိုႛလည္း ဴမန္မာသတင္းသမဂၢ ဥကၠႉ ဦးေမာင္ေမာင္ဴမင့္က ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေမာင္ေမာင္ဴမင့္။      ။ “ဒီ ဴပည္ပေရာက္ေနတဲ့ ဴမန္မာသတင္းသမားေတၾကေရာ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ႎိုင္ငံတကာမႀာ ရႀိတဲ့ ဒီ သတင္းသမားေတၾကပၝ ဒီ ဴမန္မာ့ သတင္းသမားေတၾရဲ့ ဒုကၡကို စာနာတယ္။ သူတိုႛရဲ့ သတၨိကို ေလးစားတယ္၊ သူတိုႛနဲႛ အတူတူ ရႀိေနတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမဵိႂး က႗န္ေတာ္တိုႛ သူတိုႛကို အသိေပးခဵင္တာ ဒၝက အဓိကအကဵဆံုး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ ဒီ အခုလိုမဵိႂး ကင္ဂဵိ နာဂၝအိဆုေပၝ့ေနာ္၊ ဒီ ဆုရသၾား႓ပီး႓ပီ ဆိုလိုႛရႀိရင္ ေနာက္ထပ္ ႎိုင္ငံတကာ မီဒီယာ အဖၾဲႚအစည္း႒ကီးေတၾကေနလည္းပဲ ဒီနာမယ္ကို ပိုသတိထားမိလာတယ္၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ဆိုဳကပၝစိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ RSF လို CPJ လို အဖၾဲႚေတၾကေန ေတာင္းဆိုတာမဵိႂးေတၾ ရႀိပၝတယ္။ က႗န္ေတာ္တိုႛ ကံေသကံမ ေဴပာလိုႛမရေပမယ္လိုႛ ဒီလိုမဵိႂး ဆုရရႀိဴခင္းေဳကာင့္ သူတိုႛမႀာ အကဵိႂးမယုတ္ဖူး၊ အကဵိႂးရႀိတယ္ဆိုတာမဵိႂးကိုေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ခန္ႛမႀန္းလိုႛ ရပၝတယ္။”

ဂဵပန္အေဴခစိုက္ A.P.F သတင္းဌာနက ခဵီးဴမင့္တဲ့ ကင္ဂဵီ နာဂအိ အမႀတ္တရဆုအတၾက္ မလႀလႀဝင္းနဲႛ ကိုဝင္းေမာ္တိုႛဟာ ကင္ဂဵီ နာဂအိပုံပၝ ဖန္သားဆုတခုစီ ရရႀိမႀာဴဖစ္သလို ၊ ေငၾသားဆုေတၾကိုလည္း အသီးသီးရရႀိမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

၂၀၀၇ ေ႟ၿဝၝေရာင္သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁအတၾင္း ဗီၾဒီယုိ႟ုိက္ကူး သတင္းယူေနတုန္း လုံ႓ခႂံေရးတပ္ဖၾဲႚဝင္ေတၾရဲ့ လက္ခဵက္နဲႛ A.P.F သတင္းဌာန ဂဵပန္သတင္းေထာက္ ကင္ဂဵီ နာဂအိ ေသဆုံးခဲ့တာကို ဂုဏ္ဴပႂတဲ့အေနနဲႛ ကင္ဂဵီ နာဂအိ အမႀတ္တရဆု ေပၞလာခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔