ဴပည္ေထာင္စုေနႛ ကိုယ္စားလႀယ္မဵား ဝက္တုပ္ေကၾး ေရာဂၝကူးစက္

ေနဴပည္ေတာ္႓မိႂႚေတာ္မႀာ ၆၃ ႒ကိမ္ေဴမာက္ ဴပည္ေထာင္စုေနႛ တက္ေရာက္ခဲ့ဳကတဲ့ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလႀယ္ ၅၀ နီးပၝးမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း လူတုပ္ေကၾးလိုႛ ေခၞေနတဲ့ ဝက္တုပ္ေကၾး ေရာဂၝပုိး ကူးစက္ေနတာ ေတၾႚရႀိရလိုႛ အေရးေပၞ ေဆး႟ုံတင္ထားရတယ္လိုႛ ဳကားသိရပၝတယ္။
2010-02-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာဴပည္တၾင္ ဝက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားေသာ သတင္း ထၾက္ေပၞလာ႓ပီးေနာက္ ရန္ကုန္႓မိႂႚ၊ ဒဂံု႓မိႂႚနယ္ရႀိ ေကဵာင္းတခုတၾင္ ႎႀာေခၝင္းစည္း အကာအကၾယ္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေကဵာင္းသားအခဵိႂႚကို ၂၀၀၉ ဇၾန္လ ၃၀ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာဴပည္တၾင္ ဝက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားေသာ သတင္း ထၾက္ေပၞလာ႓ပီးေနာက္ ရန္ကုန္႓မိႂႚ၊ ဒဂံု႓မိႂႚနယ္ရႀိ ေကဵာင္းတခုတၾင္ ႎႀာေခၝင္းစည္း အကာအကၾယ္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေကဵာင္းသားအခဵိႂႚကို ၂၀၀၉ ဇၾန္လ ၃၀ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴပည္ေထာင္စုေနႛ တုိင္းရင္းသားေတၾ ကူးစက္တဲ့ ေရာဂၝပုိးဟာ A (H1N1) အမဵိႂးအစား ဝက္တုပ္ေကၾး ဆင့္ပၾားေရာဂၝပုိး ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဝန္႒ကီးဌာနေတၾက ထုတ္ဴပန္တဲ့စာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဝက္တုပ္ေကၾး ေရာဂၝပုိး ေတၾႚရႀိတဲ့ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလႀယ္ ၅၀ နီးပၝးထဲမႀာ ခဵင္းတုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾက အမဵားဆုံး ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္႟ုံးနဲႛ နီးစပ္တဲ့ သတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာပၝတယ္၊ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေနဴပည္ေတာ္ ကဵန္းမာေရးဦးစီးဌာန ကုိ RFA က ေမးဴမန္းခဲ့ေပမဲ့ တာဝန္ရႀိသူေတၾ အစည္းအေဝး တက္ေနတယ္လုိႛသာ ေဴပာပၝတယ္။

ဴပည္ေထာင္စုေနႛ တက္ေရာက္တဲ့ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾ ေနဴပည္ေတာ္တုိင္း စစ္ဌာနခဵႂပ္ အမႀတ္ (၇) တည္းခုိရိပ္သာမႀာ တည္းခုိခဲ့ဳကရင္း ခုလို ဝက္တုပ္ေကၾး ေရာဂၝပုိး ကူးစက္ေနေဳကာင္း ေတၾႚရႀိခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေနဴပည္ေတာ္တုိင္း စစ္ဌာနခဵႂပ္နဲႛ နီးစပ္တဲ့ သတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာပၝတယ္

ဝက္တုပ္ေကၾး ေရာဂၝ ကူးစက္မႁဟာ ေနဴပည္ေတာ္တုိင္း စစ္ဌာနခဵႂပ္နဲႛ ကပ္လဵက္ တည္ရႀိတဲ့ ႟ၾာေတာ္ေကဵး႟ၾာထိ ေလာေလာဆယ္ ဴပန္ႛႎႀံႛ ကူးစက္ေနတဲ့အတၾက္ အစိုးရဝန္ထမ္းေတၾ ႟ၾာေတာ္ဖက္ မသၾားဘုိႛ ဝန္႒ကီးဌာနအသီးသီးက ႌၿန္ဳကားခဵက္ ထုတ္ဴပန္ထားတယ္လုိႛ ဝန္ထမ္းေတၾက ေဴပာပၝတယ္

၂၀၁၀ ခု ေဖေဖာ္ဝၝရီလဆန္းကစ႓ပီး ခဵင္းဴပည္နယ္၊ ရႀမ္းဴပည္နယ္နဲႛ ရန္ကုန္တုိင္းေတၾမႀာလည္း ဝက္တုပ္ေကၾး ေရာဂၝပုိး ကူးစက္မႁ ရႀိေနေဳကာင္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာေတၾက ေဖာ္ဴပခဲ့ေပမဲ့ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ဝက္တုပ္ေကၾး ေရာဂၝ ကူးစက္ေနတာကုိေတာ့ သတင္းစာေတၾမႀာ မေဖာ္ဴပဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔