ဴမန္မာ့အေရးကို ဆက္လက္ ေဆာင္႟ၾက္လိုေဳကာင္း ကုလသမဂၢ ေဴပာဳကား

ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဘာေဳကာင့္ မေတၾႚဆံု ႎိုင္ခဲ့သလဲဆိုတာ ေဴပာဆိုဖိုႛ ဴငင္းဆိုခဲ့႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးကို ကုလသမဂၢက ဆက္လက္ ေဆာင္႟ၾက္လုိေဳကာင္း ကုလသမဂၢ ေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢိႂလ္က ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2008-08-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (အလယ္ ဝဲ) ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မဵားႎႀင့္ ဳသဂုတ္လ ၂၃ရက္ေနႛက ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (အလယ္ ဝဲ) ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မဵားႎႀင့္ ဳသဂုတ္လ ၂၃ရက္ေနႛက ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ မေတၾႚဆံုႎိုင္ခဲ့ေပမဲ့ သူမေခၝင္းေဆာင္တဲ့ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟိုအလုပ္မႁေဆာင္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ ေဴပာခၾင့္ရ အမဵိႂးသမီးေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုဖိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အဴမဲတမ္း စီစဥ္ေပးခဲ့႓ပီး မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ အရင္အေခၝက္ေတၾတုန္းကလုိပဲ ေတၾႚဆံုဖိုႛ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ရႀိတယ္လုိႛ ကုလသမဂၢ ေဴပာခၾင့္ရအမဵိႂးသမီး မာရီ အိုခဘဲက ေဴပာပၝတယ္။

မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ မေတၾႚဆံုဴဖစ္ခဲ့တာကို စိတ္မေကာင္းဴဖစ္မိ ေဳကာင္း၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ဘာေဳကာင့္ မေတၾႚဆံုခဲ့သလဲ ဆိုတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး ခန္ႛမႀန္းေဴပာတာေတၾ မလုပ္လိုေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟို အလုပ္မႁေဆာင္အဖၾဲႚနဲႛ ႎႀစ္႒ကိမ္တိုင္တိုင္ ေတၾႚဆံုခဲ့တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲ့ ခရီးတေခၝက္တည္းကို ဳကည့္႓ပီး ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္႟ုံးရဲ့ ႒ကိႂးပမ္းခဵက္အေပၞ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ မခဵသင့္ဘူးလုိႛ သူမက သတိေပး ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံကအဴပန္မႀာ သူႛရဲ့အထူးအဳကံေပးပုဂၢိႂလ္ဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရးအတၾက္ ပိုမိုနက္ရိႁင္း ကဵယ္ဴပန္ႛတဲ့ ေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾကို လုပ္ေဆာင္ဖိုႛ ေမ႖ာ္လင့္တယ္လုိႛ မစၤတာဘန္ကီမၾန္းက ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း ေဴပာဳကားခဲ့႓ပီး ဴဖစ္တယ္လိုႛ မစၤ အိုခဘဲက ေဴပာပၝတယ္။

အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ကိုယ္တုိင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံကို ေနာက္ထပ္ သၾားေရာက္မႀာလားလိုႛ ေမးဴမန္းတဲ့အခၝ မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲ့ ခရီးစဥ္ဟာ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ ခရီးစဥ္အတၾက္ ဴပင္ဆင္တာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ သင့္ေတာ္တဲ့အခဵိန္မႀာ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ကိုယ္တုိင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံကို သၾားေရာက္ လိုတယ္လုိႛ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းကိုယ္တိုင္ ေဴပာဳကားခဲ့႓ပီးဴဖစ္ေဳကာင္း မစၤ အိုခဘဲက ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲ့ ၆ ရက္ဳကာ ဴမန္မာႎိုင္ငံခရီးစဥ္ဟာ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အဳကား ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ ဴပန္လည္ စတင္ဖုိႛအတၾက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛ ေတၾႚဆံုခၾင့္မရရႀိခဲ့ပဲ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္နဲႛသာ ေတၾႚဆံုခၾင့္ရခဲ့ ပၝတယ္။

အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲ့ ခရီးစဥ္ဟာ အခဵိန္ကုန္တာသာ အဖတ္တင္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔