စစ်အစိုးရကို အရေးယူသည့် အက်ဥပဒေ သက်တမ်းတိုးရန် လြတ်တော်အတည်ူပြ


2006-07-27
Share

နအဖ စစ်အစိုးရကို အရေးယူ ပိတ်ဆိုႛရေး သက်တမ်းတိုးမယ့်� ဥပဒေမူုကမ်းကို အထက်လြတ်တော်က အတည်ူပလြိုက်တယ်လိုႛ� အမေရိကန် အထက်လြတ်တော် အမတ်� မစ်ခဵ် မက်ကောနယ်လ်က ဇူလိုင် ၂၆ရက်နေႛက ေုကညာလိုက်ပၝတယ်။

ဒီလို အတည်ူပလြိုက်တဲ့ အတြက်� The Burmese Freedom and Democracy Act� (၂၀၀၃ခု ူမန်မာိံိုင်ငံ လြတ်ေူမာက်ရေးနဲႛ ဒီမိုကရေစီ အက်ဥပဒေ)ကို သမတ မင်္စတာဘုြရ်က လက်မြတ်ရေးထိုးပၝလိမ့်မယ်။

အဖိံြိပ်ခံ ူမန်မာူပည်သူတြေ ကိုယ်စား အမေရိကန် အထက်လြတ်တော်က� အရေးယူ ဆောင်႟ြက်လိုက်ပၝတယ်။ ူမန်မာူပည်သူတေဟြာ ဒီမိုကရေစီရေး၊ တရားမ္တွတရေးနဲႛ လြတ်ေူမာက်ရေးတိုႛကို လိုလားတဲ့အတြက် ဒီအရေးယူပိတ်ဆိုႛမကြို ူမန်မာူပည်သူတေကြ လိုလားပၝတယ်။ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛကလည်း ူမန်မာ ူပည်သူတေဘြက်က ရပ်တည်ပၝတယ်လိုႛ� မစ်ခဵ် မက်ကောနယ်လ်က� ေူပာပၝတယ်။

ဒီ ဥပဒေမူုကမ်း မဲခြဲပြဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့� ူမန်မာ့အရေး လြပ်ရြားမြ အမေရိကန်အဖြဲႚ(US Campaign for Burma)က မူဝၝဒရေးရာ ႌြန်ုကားရေးမြြး� ဦးအောင်ဒင်က အေူခအနေနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ� RFAကို ေူပာူပပၝတယ်။

ဦးအောင်ဒင်။ ။�ဒီနေႛ ဆီးနိတ် အထက်လြတ်တော်မြာပေၝ့နော်၊ ူမန်မာိံိုင်ငံ နအဖ စစ်အုပ်စုအပေၞမြာ အမေရိကန်ူပည်ထောင်စုက ခဵမြတ်ထားတဲ့ စီးပြားရေး ပိတ်ဆိုႛမကြို သုံးိံြစ် သက်တမ်းတိုးဖိုႛအတြက် အသံနဲႛ မဲခြဲဆုံးူဖတ်လိုက်ုကတယ်။

ဒီအဆိုူပခြဵက်က အမေရိကန် အထက်လြတ်တော်ရဲ့ ဒုတိယ majority leader (အမဵားစုခေၝင်းဆောင်) အထက်လြတ်တော်အမတ် မစ်ခဵ် မက်ကောနယ်လ်နဲႛ ဒိုင်ယန်း ဖိုင်းစတိုင်းတိုႛ ိံြစ်ယောက်က တင်သြင်းတဲ့ ဥပဒေမူုကမ်းူဖစ်တယ်။

မဲမခြဲခင်မြာပေၝ့၊ ဆီနိတ်တာ မက်ကောနယ်လ်၊ ဆီနိတ်တာ မက်စ် ဘောကပ်စ်၊ ဆီနိတ်တာ မက်ကိန်းနဲႛ ဆီနိတ်တာ ဟယ်ရီ ရိဒ်တိုႛ လေးယောက်ကန္ဘေပီးတော့ ဒီနအဖ စစ်အုပ်စုကို ူပစ်တင်႟ြတ်ခဵ္ဘပီး ဥပဒေမူုကမ်းကို အားလုံးက ထောက်ခံ အတည်ူပဖြိုႛ စည်း႟ုံး လြံႚဆော်ခဲ့ုကတာ ရြိတယ်။

ူမန်မာိံိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေး၊ တရားမ္တွတရေးနဲႛ လြတ်ေူမာက်ရေး ထောက်ခံမရြဖိုႛ ကုလသမဂ္ဂမြာ နည်းနည်းေူပာ မဵားမဵားပိုလုပ်ဖိုႛ လိုပၝတယ်။ ူမန်မာိံိုင်ငံ အေူခအနေဟာ အလြန် ဆိုးဝၝးနေတာမိုႛ ူမန်မာိံိုင်ငံနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ကုလသမဂ္ဂက ဆုံးူဖတ်ခဵက်မူုကမ်း ၂၈ခု ခဵမြတ်ထား္ဘပီးပၝ္ဘပီ။ ခုဆို ကုလသမဂ္ဂ လုံူခံြရေး ကောင်စီက အရေးယူဖိုႛ အခဵိန် ကဵရောက်ပၝ္ဘပီလိုႛ မစ်ခဵ် မက်ကောနယ်လ်က ေူပာပၝတယ်။

မဲခြဲ မဆုံးူဖတ်ခင် ူမန်မာိံိုင်ငံကိင်္စကို� မစ်ခဵ် မက်ကောနယ်လ်က ေူပာုကားရာမြာ ကုလသမဂ္ဂ လက်ထောက် အတြင်းရေးမြြးခဵြပ်� မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီ ူမန်မာိံိုင်ငံခရီး အ္ဘပီး ရေးသားတဲ့ ဆောင်းပၝးနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး သူႛအူမင်ကို ထည်ႛသြင်းေူပာုကားပၝတယ်။ စာမဵကိံြာသစ် ဖြင့်လိုက်္ဘပီဆိုတဲ့ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီက အကောင်းူမင်သလို သူမူမင်ဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ်။ ိံိုင်ငံတကာရဲႛ ဖိအားမဵားလာတာကို နအဖက လမ်းလြဲတာလိုႛ ႟ြူမင်ေုကာင်း ေူပာပၝတယ်။ မစ်ခဵ် မက်ကောနယ်လ်ရဲ့ အူမင်ကို ဦးအောင်ဒင်ကပဲ ဆက်လက်ရြင်းူပပၝတယ်။

ဦးအောင်ဒင်။ ။�ဆီနိတ်တာ မက်ကောနယ်လ် အနေနဲႛ ဒီ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီရဲ့ အူမင်ကို သူလက်မခံဘူးပေၝ့နော်၊ ဘာလိုႛ လက်မခံလဲဆိုတော့ နအဖစစ်အုပ်စုက အခုလိုမဵိြး ကုလသမဂ္ဂ အရာရြိတေကြို အယုံသြင်း လြည့်ူဖားခဲ့တာလည်း အဋ္ဌကိမ်ပေၝင်းမဵားစြာ ရြိခဲ့္ဘပီ၊ မုကာသေးခင်က နအဖသတင်းစာတေမြြာ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵြပ်ကို တိုက်ခိုက်ဝေဖန်တဲ့ ဆောင်းပၝးတြေ၊ အထူးသူဖင့် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ရဲ့ နောက်ဆုံးရက် နီးန္ဘေပီတိုႛ၊ အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ်ရဲ့ ကဵဆုံးခန်း နီးန္ဘေပီတိုႛ၊ အဲဒီလိုမဵိြး သတင်းစာက တရားဝင် ္ဘခိမ်းေူခာက်နေတာတေကြို သူက ထောက်ူပ္ဘပီးတော့၊ ဒီ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီရဲ့ အကောင်းူမင်ကို သူလက်မခံိံိုင်ဘူး၊ ဒီကနေႛ ဒီအခဵိန်မြာ အရေးအဋ္ဌကီးဆုံးကတော့ လုံူခံြရေးကောင်စီက န္ဘေပီးတော့၊ ူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့ အရေးကိင်္စကို တရားဝင် ဝင်ရောက်ေူဖရြင်းပေးဖိုႛ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို သူက ထပ်္ဘပီးတော့ ထုတ်ဖော် ေူပာုကားသြားတာပၝဘဲ။

ိံိုင်ငံတကာ အဖြဲႚအစည်းတေနြဲႛ� အရြေႛတောင်အာရြ ိံိုင်ငံမဵားအဖြဲႚ အပၝအဝင် ိံိုင်ငံစုံ အဖြဲႚတေဟြာ� ူမန်မာိံိုင်ငံပေၞ ပေဵာ့ပေဵာင်းတဲ့ သဘောထား ထားရြိရတော့မယ့် အခဵိန် မဟုတ်တော့ဘူးလိုႛလည်း မစ်ခဵ် မက်ကောနယ်လ်ကေူပာပၝတယ်။ ူမန်မာူပည်သူတြေ ကိုယ်စား အမေရိကန် အထက်လြတ်တော်က အမဵားုကီး ဆောင်႟ြက်္ဘပီးပၝ္ဘပီ၊ ခု ကုလသမဂ္ဂ လုံူခံြရေး ကောင်စီက ဆောင်႟ြက်ရမယ့် အခဵိန်တိုင်ပၝ္ဘပီလိုႛ�မစ်ခဵ် မက်ကောနယ်လ်က ေူပာပၝတယ်။

ူမန်မာိံိုင်ငံကိင်္စကို ိံိုင်ငံတကာက ေူဖရြင်းရာမြာ ဖိအားပေးတာနဲႛ သံတမန်နည်းနဲႛ စည်း႟ုံးတာ တူပိြင်တည်းလုပ်သင့်တယ်၊ အမေရိကန်ဟာ တဘက်က ဖိအားပေး္ဘပီး တဘက်ကလည်း သံတမန်ရေး လြပ်ရြားမြတြေ လုပ်နေသလို ကုလသမဂ္ဂကလည်း ဒီလို လုပ်ရင် ပိုထိရောကိံိုင်တယ်လႛို US Campaign for Burma� က ဦးအောင်ဒင်က RFAကို ေူပာသြားပၝတယ်၊

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့