ဂမ္ဘာရီ ခရီးစဥ္ အေမရိကန္ေစာင့္ဳကည့္ေန

2007-11-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

singapore_money_dealer_150p.jpg
စင္ကာပူႎိုင္ငံရႀိ ႎိုင္ငံဴခားေငၾလဲလႀယ္ေရး ဌာနတခုတၾင္ အေမရိကန္ ေဒၞလာမဵားကို ကိုင္တၾယ္ ေရတၾက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ႎိုင္ငံဴခား ေငၾေဳကးဖလႀယ္မႁအတၾက္ စင္ကာပူဘဏ္မဵားကို အသံုးခဵေနေဳကာင္း အေမရိကန္က ယူဆပၝသည္။ (Photo: AFP)

ထုိင္းႎုိင္ငံကုိေရာက္ရႀိေနတဲ့ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးကေတာ့ မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲ့ ဴမန္မာဴပည္ ခရီးစဥ္ ေအာင္ဴမင္မႁရႀိ မရႀိကုိ ဘယ္ေလာက္ ခိုင္မာတဲ့ ရလဒ္ေတၾ ထၾက္ေပၞလာသလဲ ဆုိတာနဲႛ တုိင္းတာမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဒီမိုကေရစီအေရး လႁပ္ရႀားေနသူေတၾ၊ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛ တိုက္႟ိုက္ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးဖုိႛ အေမရိကန္ႎုိင္ငံက လုိလားေဳကာင္း၊ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ ဴပန္လၿတ္တာကိုလည္း ဴမင္ေတၾႚလုိေဳကာင္း၊ အေမရိကန္အစုိးရအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ဒီမိုကေရစီေဴပာင္းလဲမႁေတၾကုိ အမႀန္တကယ္ ခုိင္ခုိင္မာမာ စတင္လုပ္ေဆာင္မႀာလားဆုိတာ ေစာင့္ဳကည့္ ဆံုးဴဖတ္မယ္လုိႛ ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္အေရးအတၾက္ ထုိင္းအာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးဖုိႛ ဗန္ေကာက္မႀာ ေရာက္ေနတဲ့ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ခရစၤတင္း ေဆးလ္ဗားဘတ္က ဆက္လက္႓ပီး ဥေရာပႎုိင္ငံေတၾ ဴမန္မာ စစ္အစုိးရကုိ အေထာက္အကူေတၾေပးမယ္ဆုိ႓ပီး မက္လံုးေတၾေပးတာဟာ သိပ္႓ပီး ေစာေသးတဲ့ အေဳကာင္းနဲႛ အခုအခဵိန္မႀာ စစ္အစုိးရကုိ သိသာထင္ရႀားတဲ့ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁလုပ္လာေအာင္ ႎုိင္ငံတကာ မိသားစုက ဖိအားဆက္လက္ ေပးရမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဆုိလိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစုိးရရဲ့ ႎုိင္ငံဴခားေငၾေဳကးဖလႀယ္မႁကုိ စင္ကာပူဘဏ္ေတၾက တဆင့္ အသံုးဴပႂေနတယ္လုိႛ ယူဆရတဲ့အေဳကာင္း၊ ဒၝကုိ စင္ကာပူအစိုးရအေနနဲႛ ပိတ္ဆုိႛ ဴဖတ္ေတာက္ပစ္ဖုိႛ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အာဏာပုိင္ေတၾရဲ့ ေငၾေတၾ စင္ကာပူက ဘဏ္ေတၾမႀာရႀိတယ္လုိႛ အေမရိကန္ အစုိးရအေနနဲႛ ယံုဳကည္ေဳကာင္း အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾက ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ႎုိင္ငံတကာရဲ့လႁပ္ရႀားမႁကုိ ေထာက္ခံေအာင္ ေဒသတၾင္းမႀာ ႒ကိႂးပမ္း ေနတဲ့ လက္ေထာက္ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးက ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။

အေမရိကန္ရဲ့ ေငၾေဳကးဆုိင္ရာပိတ္ဆုိႛမႁကုိ ေရႀာင္လၿဲဖုိႛ ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾဟာ စင္ကာပူႎုိင္ငံရဲ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းကုိ အသံုးခဵမႁမဵႂိး မဴဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္လုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားပၝတယ္။

အခုအခဵိန္ထိေတာ့ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီနဲႛ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿကုိ ေတၾႚဆံုဖုိႛ အစီအစဥ္မရႀိ ေသးဘူးလုိႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအရာရႀိတဦးက AFP သတင္း ဌာနကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္း ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ႎိုဝင္ဘာ ၅ရက္ တနလႆာေနႛက ႎုိင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚက ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ၊ တုိင္းရင္းသားအဖၾဲႚေတၾက ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးခဲ့ေပမဲ့ စစ္အစုိးရေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛ ေတၾႚဆံုႎုိင္ဴခင္းမရႀိေသးဘူးလုိႛ ကုလသမဂၢ အရာရႀိေတၾက ေဴပာဆုိပၝတယ္။

တခဵိန္ထဲမႀာပဲ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ခံေနရတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ေနအိမ္ အနီးမႀာေတာ့ လံုဴခံႂေရးအေစာင့္ေတၾ ေလဵာ့နည္းသၾားတယ္လုိႛ သိရ႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ ေတၾႚဆံုဖုိႛ ဴဖစ္ႎုိင္တယ္လုိႛ သံတမန္အသိုင္း အဝုိင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္း မစၤတာ ဂမ္ဘာရီကို သူေတၾႚခဵင္တဲ့သူေတၾနဲႛ ေတၾႚႎုိင္ဖုိႛ စစ္အစုိးရက ခၾင့္ဴပႂသင့္ေဳကာင္း၊ ဒၝမႀသာ သူႛအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေတၾႚတဲ့အခၝ ဘာေတၾေဴပာင္းလဲဖုိႛ လုိအပ္တယ္ဆိုတာ ေဴပာဆုိႎုိင္မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာန ေဴပာခၾင့္ရ မစၤတာ တၾမ္ေကစီက ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္မဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔