ဝီဂၝေတၾကို တ႟ုတ္ဴပည္ဴပန္ပိုႛတဲ့ကိစၤ UWSA ကို အဴပစ္တင္

ဝီဂၝလူမဵႂိး ၁၇ ဦးနဲႛ ဟန္ တ႟ုတ္အမဵႂိးသား ၁ ဦး စုစုေပၝင္း ၁၈ ဦးကုိ တ႟ုတ္ ဴမန္မာ နယ္စပ္အေဴခစိုက္ UWSA ဝဴပည္ ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရးတပ္ဖၾဲႚက တ႟ုတ္အာဏာပုိင္ေတၾ လက္ထဲ ဇန္နဝၝရီလ ၁၈ ရက္ေနႛမႀာ ဴပန္အပ္ခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵေဳကာင္း၊ အေမရိကန္ေရာက္ ဝီဂၝလူမဵႂိးမဵား အစည္းအ႟ုံး (UAA) က ဇန္နဝၝရီ ၂၆ ရက္ေနႛမႀာ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။
2010-01-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ၊ အေနာက္ေဴမာက္ပိုင္း ဆင္ကဵန္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ေရးေဒသတၾင္ ေနထိုင္သည့္ မူစလင္ဘာသာဝင္ ဝီဂၝလူမဵိႂးမဵား ပလီတခုတၾင္ ဝတ္ဴပႂေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ၊ အေနာက္ေဴမာက္ပိုင္း ဆင္ကဵန္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ေရးေဒသတၾင္ ေနထိုင္သည့္ မူစလင္ဘာသာဝင္ ဝီဂၝလူမဵိႂးမဵား ပလီတခုတၾင္ ဝတ္ဴပႂေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

တ႟ုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္မႀာ တ႟ုတ္အာဏာပုိင္ေတၾ လက္ထဲ UWSA ၀ တပ္ဖၾဲႚက လၿဲေဴပာင္းေပးခဲ့တဲ့ ၁၈ ဦးဟာ ႎိုင္ငံေရးခုိလႁံခၾင့္ ေတာင္းခံဖိုႛ တ႟ုတ္-ဴမန္မာနယ္စပ္ကို ေရာက္ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ဝၝရႀင္တန္ဒီစီ အေဴခစိုက္ ဝီဂၝလူမဵႂိးမဵားအစည္းအ႟ုံး (UAA) ရဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ အာလင္း ေဆးတိုႛက RFA ကုိ ခုလို ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ကဵေနာ္တိုႛအေနနဲႛ ဴမန္မာဴပည္ကို အဴပစ္တင္လုိေဳကာင္း အထူးသဴဖင့္ ဝဴပည္ ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရး တပ္ဖၾဲႚကို ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵေဳကာင္း ၊ ဘာလိုႛလဲဆိုေတာ့ တ႟ုတ္ဴပည္ကို ဴပန္ပိုႛရင္ ဖမ္းဆီး အႎႀိပ္စက္ခံရႎိုင္တယ္ဆိုတာ သိလဵက္နဲႛ ႎိုင္ငံေရးဒုကၡသည္အဴဖစ္ ဝ နယ္ထဲ ထၾက္ေဴပးလာတဲ့ ဝီဂၝ ၁၈ ဦးကို အခုလို တ႟ုတ္အာဏာပုိင္ေတၾ လက္ထဲ အပ္လုိက္တာကို မိမိတိုႛ အဴပစ္တင္ေဳကာင္း မစၤတာ ေဆးတိုႛ ေဴပာဴပသၾားပၝတယ္။

အခုလို ဴမန္မာဴပည္ကေန တ႟ုတ္လက္ထဲ ဴပန္အပ္ခံရတဲ့ လူ ၁၈ ဦးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သူတိုႛရဲ့ ေနာက္ဆုံး အေဴခအေနကို အေသအခဵာ ဝုိင္းဝန္း စုံစမ္းေပးဳကဖုိႛ ဝၝရႀင္တန္ဒီစီ အေဴခစိုက္ ဝီဂၝလူမဵႂိးေရး လႁပ္ရႀားမႁ ေခၝင္းေဆာင္ အမဵႂိးသမီး ရာဘီယာ ခၝဒီးယားက ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းကို ေတာင္းဆုိလုိက္ပၝတယ္၊

ဝီဂၝလူမဵႂိးမဵား အစည္းအ႟ုံး ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ အာလင္းေဆးတိုႛကေတာ့ အဆိုပၝ ၁၈ဦး နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သူတိုႛရဲ့စိုးရိမ္မႁကို ေဴပာဴပရာမႀာ ကဵေနာ္တိုႛ အဓိကစုိးရိမ္တာက တ႟ုတ္အစိုးရဟာ ဝီဂၝလူမဵႂိးစုအေပၞ ႎႀိပ္စက္ သတ္ဴဖတ္မႁ လုပ္ေနခဲ့တာ အေတာ္ဳကာခဲ့ပၝ႓ပီ ၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလက ဝီဂၝဒုကၡသည္ အေယာက္ ၂၀ ကို ကေမႝာဒီးယားအစိုးရက တ႟ုတ္ဴပည္ကို ဴပန္အပ္ခဲ့ရာမႀာ ၄-၅ေယာက္ေလာက္ကို တ႟ုတ္အစိုးရက ေသဒဏ္ေပးခဲ့တဲ့ သာဓက ရႀိပၝတယ္၊ အဲဒၝေဳကာင့္ အခုတခၝ ဝီဂၝ ၁၈ ဦးကို UWSA ဝ တပ္ဖၾဲႚက တ႟ုတ္အာဏာပိုင္ေတၾ လက္ထဲ လၿဲေပးလုိက္တဲ့ ကိစၤကို အထူးပဲ စိုးရိမ္မိေဳကာင္း ဝီဂၝလူမဵႂိးမဵား အစည္းအ႟ုံး (UAA) ရဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ အာလင္းေဆးတိုႛက RFA ကုိ ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္ ။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔