ဒုကၡသည္မဵားကို မူလေနရပ္သိုႛ အတင္းအကဵပ္ေ႟ၿႚေဴပာင္းခိုင္း

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾဟာ ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္း ဒုကၡသည္ေတၾကို ဒုကၡသည္စခန္းေတၾကေန အကူအညီ အေထာက္အပံ့ရယ္လို ဘာမႀ မယ္မယ္ရရ မရႀိတဲ့ ေနရပ္ရင္း ႟ၾာပဵက္ေတၾဆီကို အတင္းအကဵပ္ ေ႟ၿႛေဴပာင္းခိုင္းေနတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢက ေမလ ၃၀ရက္ ဒီကေနႛမႀာ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။
2008-05-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နာဂစ္စ္ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းေဳကာင့္ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ဴဖစ္ေနေသာ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵား။ (Photo: AFP)
နာဂစ္စ္ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းေဳကာင့္ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ဴဖစ္ေနေသာ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵား။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဧရာဝတီတိုင္း ဘိုကေလး႓မိႂႚက မူလက တည္ေဆာက္ေပးထားတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္း ၈ ခုကေန အိုးအိမ္မဲ့ ေလေဘးဒုကၡသည္ေတၾကို အ႓ပီးသတ္ ေ႟ၿႛေဴပာင္းခိုင္းေနတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ ကေလးမဵားရန္ပံုေငၾအဖၾဲႚ UNICEF က အရာရႀိ Mr. Teh Tai Ring က ကယ္ဆယ္ေရးအဖၾဲႚေတၾရဲ့ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ေဴပာပၝတယ္။

အစိုးရအေနနဲႛ လူေတၾကို အသိေပး ေဳကညာတာမရႀိပဲ ေဴပာင္းေ႟ၿႛေနတာ ဴဖစ္႓ပီး လူေတၾကို ဘာမႀ မယ္မယ္ရရ မရႀိတဲ့ အရင္ေကဵး႟ၾာေဟာင္းေနရာေတၾမႀာ အာဏာပိုင္ေတၾက အမႁိက္ပစ္သလို ပိုႛေဆာင္ ေ႟ၿႛေဴပာင္းေနတယ္္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

လပၾတၨာ႓မိႂႚဖက္မႀာဆိုရင္လည္း ဒုကၡသည္စခန္းေတၾကို ပိတ္ပစ္ေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ လူေတၾကို ဒုကၡသည္စခန္းမႀာ တစုတစည္းထဲထားရာကေန ေလႀနဲႛ လမ္းဳကမ္းကလၾဲလိုႛ လူသူ သၾားလာဖိုႛခက္ခဲတဲ့ ႟ၾာေတၾအမဵားစုကို ဴပန္ေနေစတာဟာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖၾဲႚေတၾအတၾက္ ကယ္ဆယ္ေရး ေပးအပ္ဖုိႛ ပိုခက္ခဲေစတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ယူနီဆက္အဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့အဆိုအရ တခဵိႂႚဒုကၡသည္ေတၾဟာ စားနပ္ရိကၡာ အနည္းအကဵဥ္းေပး႓ပီး အတင္းအကဵပ္ ေ႟ၿႛေဴပာင္းခံရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့လည္း ဒုကၡသည္တခဵိႂႚကေတာ့ မုန္တိုင္းေရ႒ကီးတုန္းက မႀတ္ပံုတင္ကတ္ ေပဵာက္သၾားတဲ့အတၾက္ ဒီလို ရိကၡာ အကူအညီေတၾေပးတဲ့အခၝ သူတိုႛအေနနဲႛ မရဳကဘူးလိုႛ ေဴပာတာလည္းရႀိပၝတယ္။

ထိုင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ ကုလသမဂၢအရာရႀိ Mr. Terje Skavdal ကေတာ့ ဒုကၡသည္စခန္းေတၾ ပိတ္တာကို အတိအကဵ အတည္မဴပႂႎိုင္ေပမဲ့ ဒီလို အတင္းအကဵပ္ ေ႟ၿႚေဴပာင္းတာေတၾ တကယ္ရႀိရင္ေတာ့ ဒၝဟာ လံုးဝ လက္မခံႎိုင္စရာ လုပ္ရပ္လိုႛ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

ရန္ကုန္ကလာတဲ့ ႟ိုက္တာစ္သတင္းတခုမႀာလဲ ရန္ကုန္တိုင္း ေကဵာက္တန္း႓မိႂႚနယ္ အနီးတဝိုက္က ဒုကၡသည္စခန္း ၃၉ ခုကို အာဏာပိုင္ေတၾက ပိတ္႓ပီး ဒုကၡသည္ေတၾကို ေနရပ္အတင္းအကဵပ္ ေ႟ၿႛေဴပာင္းခိုင္း ေနတယ္လိုႛ ေရးသားထားပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဗန္ေကာက္မႀာအေဴခစိုက္တဲ့ ကုလသမဂၢ ေဴပာခၾင့္ရသူ Ms. Amanda Pitt ကေတာ့ ဒီလို အခဵိန္မတန္ခင္ ဴပန္ပိုႛတာကို မေထာက္ခံႎိုင္တဲ့အေဳကာင္း၊  အိုးအိမ္ေရမီးနဲႛ ရိကၡာစတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႁေတၾ မရႀိပဲနဲႛ အတင္းအကဵပ္ ဴပန္ပိုႛတာမဵိႂးေတၾဟာ လံုးဝလက္ခံႎုိင္စရာ မရႀိေဳကာင္း ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

အတင္းအကဵပ္ ေနရာေ႟ၿႛေဴပာင္းတာနဲႛ အတင္းအအကဵပ္ ခိုင္းေစတာေတၾဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အတူတကၾရႀိေနတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးခဵႂီးေဖာက္မႁေတၾလိုႛ အေမရိကန္အစိုးရ လူႛအခၾင့္အေရး အစီရင္ခံစာက ေထာက္ဴပဖူးပၝတယ္။

မုန္တိုင္းေဘးအ႓ပီး ဒုကၡသည္ေတၾကို အတင္းအကဵပ္ ေနရာေ႟ၿႛေဴပာင္းတာေတၾဟာ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားဥပေဒကို ခဵိႂးေဖာက္ရာေရာက္မေရာက္ အတိအကဵေဴပာဖိုႛ ခက္ေပမဲ့ ခဵိႂးေဖာက္ရာ ေရာက္ေကာင္း ေရာက္ႎိုင္ေဳကာင္း၊  အမႁတခုခဵင္းရဲ့ အမႁသၾားအမႁလာေပၞ တည္ေဳကာင္း ရန္ကုန္႓မိႂႚက အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚ႒ကီး ILO ရဲ့ ဒုတိယ ဌာေနကိုယ္စားလႀယ္က ေဴပာပၝတယ္။

အတင္းအကဵပ္ ေ႟ၿႛေဴပာင္းခိုင္းတာဟာ အလုပ္သမားဥပေဒခဵႂိးေဖာက္တာဴဖစ္ႎုိင္ေဴခရႀိပၝတယ္။ ဒီအေဴခေနမဵိႂးမႀာ ဘယ္လိုဴုဖစ္တယ္ဆိုတာကို အေသးစိတ္သိဖိုႛလိုပၝတယ္။ ဒီလိုဴဖစ္ခဲ့ရင္ ILO ကုိ တိုင္စာပုိႛပၝလိုႛ တိုက္တၾန္းေနပၝတယ္။ ေစာင့္ဳကည့္ေပးဳကပၝလိုႛလည္း တိုက္တၾန္းေနပၝတယ္။ တိုင္ဳကားတာမရႀိရင္ ILO အေနနဲႛ ဘာမႀာ ေဆာင္႟ၾက္မေပးႎုိင္ပၝဘူးလိုႛ ILO ဒုတိယဌာေနကိုယ္စားလႀယ္က ေဴပာသၾားပၝတယ္။
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔