လံုဴခံႂေရးေကာင္စီဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကဵဖိုႛ လိုအပ္ေဳကာင္း ဝၝရႀင္တန္ပိုႛစ္ အာေဘာ္မႀာေဖာ္ဴပ

2006-12-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ban_ki-moon_sworn_A_150px.jpg
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္သစ္အဴဖစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္ေနႛက နယူးေယာက္႓မိႂႚ ကုလသမဂၢ ႟ံုးခဵႂပ္တၾင္ ေတာင္ကိုရီးယား ႎိုင္ငံသား ဘန္ကီမၾန္း ကဵမ္းသစၤာ ကဵိန္ဆိုစဥ္။ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္သစ္ကို ပထမဆံုး စိန္ေခၞမည့္ ဴပႍနာသည္ ဴမန္မာ့ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဝၝရႀင္တန္ပိုႛစ္ သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္တၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာစစ္အစိုးရအတၾက္ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီထံက ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကဵဖိုႛ လိုအပ္ေနတဲ့အေဳကာင္း အေမရိကန္ ထိပ္တန္း သတင္းစာ႒ကီးတေစာင္ဴဖစ္တဲ့ ဝၝရႀင္တန္ပိုႛစ္ရဲ့ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၇ရက္ေနႛမႀာ ေရးသား ေဖာ္ဴပလိုက္ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢအေနနဲႛ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ အသစ္ရရႀိလာခဲ့ေပမဲ့ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္သစ္ရဲ့ ပထမဆံုး စိန္ေခၞခဵက္တခုကေတာ့ အလၾန္အိုေဟာင္းေနတဲ့ ဴပႍနာတခုဴဖစ္ေနတဲ့အေဳကာင္း၊ အဲဒၝကေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အမဵားသေဘာကို လက္မခံ၊ ဖီလာဆန္ႛကဵင္လုပ္ေန႓ပီး ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္တဲ့ အာဏာရႀင္စနစ္ တည္ရႀိေနမႁပဲ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း အစခဵီ႓ပီး ေရးသားထားတာပၝ။

လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ဴမန္မာ့အေရးကို တရားဝင္ ကိစၤရပ္ (official agenda) အဴဖစ္ ေကာင္စီအစည္းအေဝးမႀာ ထည့္သၾင္းခဲ့တဲ့အေဳကာင္း၊ အခုအခဵိန္ဟာ ဒီလို တရားဝင္ကိစၤရပ္အဴဖစ္ မဲခၾဲခဲ့တာဟာ အဓိပၯာယ္ရႀိတယ္ဆိုတာ ဴပသရမဲ့ အခဵိန္အခၝဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း ေရးသားထားပၝတယ္။

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုအေနနဲႛ ဴမန္မာႎို္င္ငံနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမး္ကို ေကာင္စီဝင္ေတၾ အဳကား ဴဖန္ႛေဝထား႓ပီး ဒီအထဲမႀာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ၊ ဴမန္မာစစ္တပ္အေနနဲႛ မုဒမ္းကဵင့္တာကို လက္နက္လိုႛ အသံုးခဵေနတာကို ရပ္တန္းကရပ္စဲဖိုႛ စတာေတၾကို ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။ ဒီလိုေတာင္းဆိုထားတာဟာ အဴငင္းပၾားစရာ မရႀိသေလာက္ပဲဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း၊ တ႟ုတ္၊ အာဂဵင္တီးနား၊ ဂဵပန္တိုႛအေနနဲႛ ဘယ္သူကမဵား ဒီလိုေတာင္းဆိုတာကို ကန္ႛကၾက္ႎိုင္မလဲလိုႛလည္း သတင္းစာ႒ကီးက ေမးခၾန္းထုတ္ထားပၝတယ္။

အဲဒီေနာက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲက လူသန္းေပၝင္း ၅၀ဟာ သယံဇာတ႔ကယ္ဝတဲ့ ႎိုင္ငံဴဖစ္ေနရက္နဲႛ အကဵင့္ပဵက္ အာဏာရႀင္ေတၾေဳကာင့္ ဴပည္သူေတၾ ဆင္းရဲမၾဲေတေနရတဲ့အေဳကာင္း၊ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾဟာ ဒီထက္ပိုေကာင္းတဲ့ အေဴခအေနနဲႛ ထိုက္တန္သူေတၾဴဖစ္ေဳကာင္းလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာ့အေရး ကုလသမဂၢက လုပ္ေဆာင္ေပးမေပးဆိုတာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ ဆႎၬကို ကုလသမဂၢအတၾက္ အဓိပၯာယ္တစံုတရာ ရႀိမရႀိဆိုတာ စမ္းသပ္တာလည္းဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း၊ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ဳကားဝင္ေရးဆိုတာ သံသယဴဖစ္စရာမရႀိသင့္တဲ့အေဳကာင္း၊ ဘာလိုႛလဲဆိုေတာ့ သံတမန္ေရး လုပ္ေဆာင္မႁေတၾဟာ ႒ကိႂးစားခဲ့ေပမဲ့ မေအာင္ဴမင္ခဲ့တဲ့အတၾက္ဴဖစ္ေဳကာင္း ေရးသားထားပၝတယ္။ ဒီဝၝရႀင္တန္ပိုႛစ္ သတင္းစာ႒ကီးရဲ့ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ နိဂံုးမႀာလည္း အေမရိကန္ရဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းမႀာ ႎိုင္ငံအားလံုးက လိုက္ပၝလုပ္ေဆာင္ေရးဆိုတာကို ထည့္သၾင္းမထားေပမဲ့ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္အေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လၾတ္လပ္မႁေဖာ္ေဆာင္ေရးကိစၤ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ တိုက္တၾန္းထားတဲ့အေဳကာင္း ေရးသားထားပၝတယ္။ ဒီအတၾက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ အကဵဥ္းကဵခံေနရတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရး ေတာင္းဆို လႁပ္ရႀားသူေတၾ ကို ဴပန္လၿတ္ေပး႓ပီး ႎိုင္ငံေရးစကားဝိုင္းမႀာ ထည့္သၾင္းေဆၾးေႎၾးဖိုႛလည္း သတင္းစာအာေဘာ္က တိုက္တၾန္းထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔