ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဖိအားေပးဖိုႛ အေနာက္ႎို္င္ငံ႒ကီးမဵား ပူးတၾဲေဳကညာခဵက္ထုတ္

2008-01-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

mass_city_hall_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ ဆူးေလဘုရားအနီး ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမေရႀႚတၾင္ စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ေနႛက ဆႎၬဴပ လူထု႒ကီး စုေဝး ေရာက္ရႀိေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာဴပည္သူမဵား၏ ႓ငိမ္းခဵမ္း သာယာေသာ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီႎိုင္ငံ ထူေထာင္ေရး႒ကိႂးပမ္းခဵက္ကို ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္ေသာ ႎိုင္ငံအစိုးရမဵားက ေထာက္ခံေဳကာင္း ဴပသဴခင္း ဴဖစ္သည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရႀိေရးနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ေလးစားမႁ တိုးတက္ေရးအတၾက္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဖိအားေပးတဲ့ ပူးတၾဲေဳကညာခဵက္ တေစာင္ကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၊ ဴဗိတိန္နဲႛ ဴပင္သစ္ႎိုင္ငံတိုႛက ဇန္နဝၝရီလ ၂၈ရက္မႀာ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံဒီမိုကေရစီ အသၾင္အဴမန္ကူးေဴပာင္းဖိုႛ အေရးတ႒ကီးလိုအပ္တယ္လိုႛ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မီးစ္ ကၾန္ဒိုလီဇာ ႟ိုက္စ္၊ ဴဗိတိန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ေဒးဗစ္ မီလီဘန္နဲႛ ဴပင္သစ္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ဘားနတ္ဒ္ ကိုႛခဵ္နာတိုႛက သတင္းဌာနေတၾဆီ အီးေမးလ္နဲႛ ေပးပိုႛတဲ့ ပူးတၾဲေဳကညာခဵက္မႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

ကမႝာမႀာ တဴခားဦးစားေပးစရာ ကိစၤရပ္ေတၾမဵားစၾာရႀိတဲ့ဳကားက ဴမန္မာ့အေရးကို ေ႟ၾးခဵယ္႓ပီးေတာ့ အခုလို ထုတ္ဴပန္ရတာဟာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္း သာယာတဲ့ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီႎိုင္ငံ ထူေထာင္ေရး႒ကိႂးပမ္းခဵက္ကို အခုေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္တဲ့ ႎိုင္ငံအစိုးရေတၾက ေထာက္ခံတယ္ဆိုတာ အေလးအနက္ထား ေဴပာဳကားသင့္လိုႛပၝပဲလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံ၊ သမတ မီးစ္ အာ႟ိုယို ကလည္း အလားတူေဳကညာခဵက္မဵိႂးကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေနနဲႛ လက္ရႀိအေဴခအေနမဵိႂးအတိုင္း ဆက္သၾားေနတာကို လက္မခံႎိုင္ဘူးဆိုတာ ထပ္မံ႓ပီး ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း ေဴပာဳကားလိုေဳကာင္း၊ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကို အေထာက္အကူေပးမဲ့ အာမခံခဵက္ကို ဆက္လက္ ထားရႀိဴမဲထားရႀိေဳကာင္းလည္း အေနာက္သံုးႎိုင္ငံ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးေတၾရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ ဒၝးဗိုႛစ္႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပတဲ့ ကမႝာ့စီးပၾားေရး ႎႀစ္ပတ္လည္ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ဒီသံုးႎိုင္ငံ ပူးတၾဲေဳကညာခဵက္ကို ထုတ္ဴပန္လိုက္တာဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ ဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပၾဲဝင္ေနတာကို ေထာက္ခံဳကဖိုႛ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ တက္ေရာက္လာသူေတၾကိုလည္း တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဴမန္ႎိုင္သမ႖ အဴမန္ဆံုးဴပန္လည္သၾားေရာက္ႎိုင္ေရးကို ေထာက္ခံဖိုႛနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကိုလည္း ကုလသမဂၢနဲႛ အဴပည့္အဝ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္လာေအာင္ တိုက္တၾန္းဖိုႛ ေဆၾးေႎၾးပၾဲတက္ေရာက္လာသူေတၾကို ဒီႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးေတၾက ေမတၨာရပ္ခံလုိ္က္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾအားလံုး ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ထပ္မံေတာင္းဆိုတဲ့အဴပင္ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး ကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပီနဲ႟ိုးရဲ့ တင္ဴပခဵက္ေတၾကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ဖိုႛနဲႛ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ေတၾ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛ အခဵိန္သတ္မႀတ္႓ပီး ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးဖိုႛလည္း ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ အရပ္ဖက္အုပ္ခဵႂပ္ေရးကို ဦးတည္ေနတယ္ဆိုတဲ့ စစ္အစိုးရရဲ့ ႎိုင္ငံေရး လမ္းႌၿန္အစီအစဥ္အေပၞ သံသယရႀိတဲ့အေဳကာင္းလည္း ထည့္သၾင္း ေဖာ္ဴပထားဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔