ကမႝာ့ဘဏ္က ဴမန္မာႎိုင္ငံကို အေထာက္အပံ့ေတၾ ဴပန္ေပးဖိုႛ စဥ္းစားေန

မဳကာေသးခင္က ဴမန္မာႎိုင္ငံကို သၾားေရာက္ေလ့လာခဲ့တဲ့ ကမႝာ့ဘဏ္ အေရႀႚအာရႀနဲႛ ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ ဒုဥကၠႉ James Adams က ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ အကဵိႂးရႀိႎိုင္မဲ့ အကူအညီမဵိႂး ေပးဖိုႛ ကမႝာ့ဘဏ္နဲႛ အာရႀဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးဘဏ္တိုႛက ဴပန္လည္ သံုးသပ္ေနပၝတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။
2010-01-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ တိုက္ခန္းအေဆာက္အအံုတစ္ခုပံု
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ တိုက္ခန္းအေဆာက္အအံုတစ္ခုပံု
(Photo: AFP)

ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဴပန္ေပးမဲ့ အကူအညီဆိုတာ အကန္ႛအသတ္ ရႀိေဳကာင္း၊ ဴပည္တၾင္း စီမံကိန္းေတၾမႀာ အေထာက္အကူဴပႂႎိုင္မဲ့ နည္းပညာ ေထာက္ပံ့မႁေတၾ ေပးမႀာပဲ ဴဖစ္ေဳကာင္း သူက ဆိုပၝတယ္။ ေငၾေဳကးအရ ကူညီမႀာေတာ့ မဟုတ္ပၝဘူး။

ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္ ၊ ၈ ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ေနာက္ပိုင္းကတည္းက ကမႝာ့ဘဏ္က ေငၾေဳကးအကူအညီေတၾၾ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ လက္ရႀိႎိုင္ငံေရး အေဴခအေနေတၾ အတိုင္းဆိုရင္ ေငၾေဳကးအရ ေထာက္ပံ့ကူညီမႀာ မဟုတ္တဲ့အေဳကာင္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရအပၝအဝင္၊ ကမႝာ့ဘဏ္အဖၾဲႚဝင္ ႎိုင္ငံေတၾနဲႛ ေငၾေဳကးအဖၾဲႚအစည္းေတၾ အားလံုးကို ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း ေဴပာထား႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ ကမႝာ့ဘဏ္အရာရႀိက ဆိုပၝတယ္။

ကမႝာ့ဘဏ္က အခုစဥ္းစားေနတဲ့ အကူအညီေတၾထဲမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ ေခတ္မမီေတာ့တဲ့ ဘၸာေရးစနစ္ကို ဴပႂဴပင္ဖိုႛကိစၤလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။ ဴမန္မာ့ဘၸာေရးစနစ္ဟာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ႎႀစ္ေပၝင္း ၄၀ ေကဵာ္ ၁၉၆၈ ခုႎႀစ္ ေလာက္က ကမႝာေပၞမႀာ ကဵင့္သံုးခဲ့တဲ့ စနစ္အတိုင္းပဲ ရႀိေသးတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ လက္ရႀိ ႎိုင္ငံေရးအေဴခအေနေဳကာင့္ ကမႝာ့ဘဏ္က ေငၾေဳကးအကူအညီ ဴပန္ေပးဖိုႛ အစီအစဥ္ မရႀိေသးသလို၊ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ေဴဖရႀင္းရမဲ့ တဴခား ဴပႍနာတရပ္လည္း ရႀိပၝေသး တယ္။ အဲဒၝကေတာ့ အရင္က တင္ရႀိထားတဲ့ အေ႔ကး အေမရိကန္ ေဒၞလာ သန္း ၃၀၀ ကမႝာ့ ဘဏ္ကို ဴပန္ဆပ္ဖိုႛ ရႀိေနေသးတဲ့ အခဵက္ပၝပဲ။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔