ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အယူခံကို ပယ္ခဵတဲ့အတၾက္ ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္၊ ႓ဗိတိန္နဲႛ ကေနဒၝ အစိုးရေတၾက ႟ႁတ္ခဵ

ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ အယူခံေလ႖ာက္ထားခဵက္ကို ဗဟိုတရား႟ံုးက အေဳကာင္းဴပခဵက္မရႀိပဲ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၆ ရက္ မေနႛက ပယ္ခဵလိုက္တဲ့အတၾက္ ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္၊ ႓ဗိတိန္နဲႛ ကေနဒၝ အစိုးရေတၾက ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္္ ႟ႁတ္ခဵလိုက္ပၝတယ္။
2010-02-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ အယူခံကို တရား႟ံုးက ပယ္ခဵေသာ ၂၀၀၉ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေနႛက ဂဵပန္ႎိုင္ငံ၊ တိုကဵိႂ႓မိႂႚရႀိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ကန္ႛကၾက္ဆႎၬဴပေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ အယူခံကို တရား႟ံုးက ပယ္ခဵေသာ ၂၀၀၉ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေနႛက ဂဵပန္ႎိုင္ငံ၊ တိုကဵိႂ႓မိႂႚရႀိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ကန္ႛကၾက္ဆႎၬဴပေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ၁၈လနဲႛ ကန္ႛသတ္ထားတဲ့အမိန္ႛကို ႟ုပ္သိမ္းဖိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ဴပင္ဆင္ ေလ႖ာက္ထားခဵက္ကို ထပ္မံ ဴငင္းဆိုလိုက္တဲ့အတၾက္ ကုလသမဂၢ တၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္းအေနနဲႛ အေတာ္ေလး စိတ္ပဵက္လက္ပဵက္ ဴဖစ္မိတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္က မေနႛက ဴပႂလုပ္တဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပဲၾမႀာ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလံုး လၿတ္ေပးဖိုႛနဲႛ သူတိုႛကို ႎိုင္ငံေရး ဴဖစ္စဥ္မႀာ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ပၝဝင္ခၾင့္ဴပႂဖိုႛ စစ္အစိုးရကို ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္က ထပ္မံ ေတာင္းဆိုပၝတယ္။ ဒီအဆင့္ေတၾဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အမဵႂိးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဴပာင္းလဲေရးအတၾက္ မရႀိမဴဖစ္ လိုအပ္ေနပၝတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲႛ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္က ေဴပာသၾားပၝတယ္။

အလားတူပဲ အေမရိကန္အစိုးရကလည္း ဗဟိုတရား႟ံုးရဲႛ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို ရႁတ္ခဵတဲ့အေဳကာင္း အေမရိကန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနက ဴပန္ဳကားေရးအရာရႀိ Darby Holladay က RFA ကိုေဴပာပၝတယ္။

တရား႟ံုးခဵႂပ္ရဲႛ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို မိမိတိုႛ ရႁတ္ခဵပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ႎိုင္ငံေရးယံုဳကည္ခဵက္ေဳကာင့္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ခဵခံေနရတာ ေဴခာက္ႎႀစ္ေကဵာ္ ရႀိသၾားပၝ႓ပီ။ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ သူႛကို အဴမန္ဆံုး ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ မိမိတိုႛ တိုက္တၾန္း ေတာင္းဆိုပၝတယ္လိုႛ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

႓ဗိတိန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ Gordon Brown ကလည္း သူႛအေနနဲႛ စိတ္ပဵက္၊ ဝမ္းနည္းမိတယ္လိုႛ မေနႛက ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ပၝတယ္။ တရား႟ံုးခဵႂပ္က အခုလို ပယ္ခဵလိမ့္မယ္ ဆိုတာကိုလည္း သူႛအေနနဲႛ ေမ႖ာ္လင့္ထား႓ပီးသား ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေရးသားထားပၝတယ္။ အယူခံ ေလ႖ာက္ထားခဵက္ကို စတင္ဳကားနာ စစ္ေဆးခဲ့တဲ့အခဵိန္ကေန အခုခဵိန္ထိ တရား႟ံုးရဲႛ ဴပ႟ုပ္ သက္သက္ ေဆာင္ရၾက္ခဵက္ေတၾဟာ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ မပၝဝင္ ႎိုင္ေအာင္ လုပ္ေနတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ႓ဗိတိန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ေဴပာပၝတယ္။

ကေနဒၝ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးကလည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛအမႁကို တရား႟ံုးက စစ္ေဆးစီရင္တာကို ဳကည့္ရင္ ႎိုင္ငံတကာ စံခဵိန္စံႎႁန္းေတၾနဲႛ ကိုက္ညီမႁ မရႀိတဲ့အဴပင္ တရားဥပေဒကိုပၝ မထီမဲ့ဴမင္ ဴပႂရာကဵေနတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားတာဟာ မတရားတဲ့အဴပင္ ႎိုင္ငံေရးအရဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ ကေနဒၝ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနက ထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။ ဒၝအဴပင္ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ အားလံုးပၝဝင္႓ပီး အမဵားယံုဳကည္တဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾဴဖစ္ေဳကာင္း ဴပသဖိုႛ အခၾင့္အေရး ဆံုး႟ႁံးခဲ့တယ္လိုႛ ေရးသားထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔