လၾိႂင္ေကာ္ေထာင္မႀ တုိင္းရင္းသား လူငယ္ေခၝင္းေဆာင္မဵားကို ရပ္ေဝးပုိႛ

ကယားဴပည္နယ္ လၾိႂင္ေကာ္ အကဵဥ္းေထာင္မႀာ ေထာင္ဒဏ္ ၃၇ ႎႀစ္ကဵခံေနရတဲ့ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသား လူငယ္ေခၝင္းေဆာင္ ၃ ဦ္းကို ေဝးလံတဲ့ေထာင္ေတၾကို ေဴပာင္းေ႟ၿႚလိုက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ သူတုိႛဟာ ကယားဴပည္နယ္ လူငယ္မဵားအဖၾဲႚ (KSY) နဲႛ ကယန္းမဵိႂးဆက္သစ္ လူငယ္မဵားအဖၾဲႚ KNGY က ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။
2009-07-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကယားဴပည္နယ္၊ လၾိႂင္ေကာ္ ႓မိႂႚလယ္တၾင္ ဴဖတ္သန္း စီးဆင္းေသာ ဘီလူးေခဵာင္းထဲမႀာ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ဧ႓ပီလ ၃၀ရက္ေနႛက ဆႎၬခံယူပၾဲ ကန္ႛကၾက္မဲထည့္ေရး လႁပ္ရႀားမႁ ဳကက္ေဴခခတ္ႎႀင့္ NO စာတမ္းမဵား ေမ႖ာလိုက္သည့္ ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Witness Photo)
ကယားဴပည္နယ္၊ လၾိႂင္ေကာ္ ႓မိႂႚလယ္တၾင္ ဴဖတ္သန္း စီးဆင္းေသာ ဘီလူးေခဵာင္းထဲမႀာ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ဧ႓ပီလ ၃၀ရက္ေနႛက ဆႎၬခံယူပၾဲ ကန္ႛကၾက္မဲထည့္ေရး လႁပ္ရႀားမႁ ဳကက္ေဴခခတ္ႎႀင့္ NO စာတမ္းမဵား ေမ႖ာလိုက္သည့္ ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Witness Photo)
(Witness Photo)

လၾိႂင္ေကာ္၊ ဒီေမာဆို၊ ဖယ္ခံု စတဲ့ ႓မိႂႚ႒ကီး၃ ႓မိႂႚအပၝအဝင္ အနီးအနားမႀာရႀိတဲ့ ႟ၾာငယ္ ၄၇ ႟ၾာေတၾက ဴပည္သူေတၾကို ၂၀၀၈ စစ္အစုိးရရဲ့ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္း အတည္ဴပႂေရး လူထုဆႎၬခံယူပဲၾမႀာ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္ဖိုႛ လံႁႚေဆာ္မႁနဲႛ အဖမ္းခံခဲ့ရတာပၝ။

အသက္ ၂၄ ႎႀစ္အ႟ၾယ္ လၾီဇီး႓ငိမ္း ေခၞ ဘီဒူး ကို ေတာင္ငူအကဵဥ္းေထာင္၊ ၂၅ ႎႀစ္အ႟ၾယ္ ဒီးဒီး ကို မႎၨေလးအကဵဥ္းေထာင္နဲႛ သူနဲႛ႟ၾယ္တူ ေကာရီယုိ ကိုေတာ့ မိတီၪလာ အကဵဥ္းေထာင္တုိႛကုိ ဇၾန္လ ၄ ရက္ေနႛမႀာ အသီးသီး ေဴပာင္းေ႟ၿႛလိုက္တာဴဖစ္႓ပီး သူတိုႛရဲ့မိသားစုေတၾကိုလည္း အေဳကာင္းမဳကားခဲ့ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။ တလတ႒ကိမ္ ေထာင္ဝင္စာသၾားေတၾႚခဵိန္မႀာမႀ ေထာင္ေဴပာင္းလိုက္႓ပီဆိုတာ သိရတဲ့ေဳကာင္း မိသားစုဝင္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ေထာင္တၾင္းအေဴခအေနေတၾ ေထာင္အဴပင္ကို ေပၝက္ဳကားခဲ့တဲ့ အတၾက္ အခုလို နယ္ေတၾ ခၾဲ႓ပီး ပိုႛခဲ့တာဴဖစ္တယ္လိုႛ ယူဆတဲ့အေဳကာင္း လၾိႂင္ေကာ္႓မိႂႚမႀာ ေနထိုင္တဲ့ သူတိုႛရဲ့ မိသားစုဝင္ တေယာက္က RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

မိသားစုဝင္။     ။ “ေကာရီယုိ ဆိုတဲ့ တေယာက္က အဆုတ္မႀာ ေရဝင္႓ပီးေတာ့ ခၾဲစိတ္ကုသရမည့္ အေဴခအေန ေရာက္ေနတယ္၊ အဲဒၝကို အဴပင္မႀာ ကုသခၾင့္ကို သူတိုႛ ေတာင္းတယ္၊ ေတာင္းလိုႛ မရေတာ့ အဴပင္ကေန လာကုေပးတဲ့ ဆရာဝန္ကလည္း အဆင္မေဴပဘူး အဲဒီလို ဴဖစ္ေနတဲ့ အခဵိန္မႀာ ဘယ္သူမႀလည္း အဴပင္မႀာ ကုသခၾင့္ မရႀိဘူး မိဘေတၾလည္း ဆင္းရဲလိုႛ လာမဳကည့္ႎိုင္ဘူး ဆိုတဲ့အေဳကာင္းေတၾေပၝ့ေနာ္ သိရက္နဲႛ ေထာင္သား တေယာက္လည္းဴဖစ္ေနတယ္ ဆရာဝန္ တေယာက္နဲႛပဲ ခၾဲစိတ္လိုက္ရတယ္၊ အထဲမႀာကိုပဲ၊ အဲဒၝကို အဴပင္ကို ထုတ္ေဴပာရမလား ဆို႓ပီးေတာ့မႀ အဴပင္ကို သတင္းေပးတယ္ေပၝ့၊ ဒီ လၾိႂင္ေကာ္ ေထာင္မႀာရႀိတဲ့ အေဴခအေနေတၾကို ဒီေကာင္ေတၾ ေဴပာလိုက္တယ္ဆို႓ပီးေတာ့မႀာ ေ႟ၿႛလိုက္တယ္လိုႛ ကဵမတိုႛက ဴမင္တယ္။”

ဒီးဒီး နဲႛ ေကာရီယို တိုႛရဲ့ မိသားစုေတၾဟာခဵိႂႚတဲ့အတၾက္ အခုခဵိန္ထိ ေထာင္ဝင္စာ သၾားမေတၾႚႎိုင္ေသးဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ သူတိုႛေတၾရဲ့ ကဵန္းမာေရးအေဴခအေနေတၾ ပိုဆိုး႟ၾားလာမႀာကို စိုးရိမ္ေနရ႓ပီး ေတာင္ငူေထာင္ ေရာက္သၾားတဲ့ လၾီဇီး႓ငိမ္းကေတာ့ တိုက္ပိတ္ခံထားရတယ္လိုႛ သိရေဳကာင္း မိသားစုဝင္က ဆက္ေဴပာဴပ ပၝတယ္။

ဆႎၬခံယူပဲၾမတိုင္ခင္ သူတိုႛဟာ ကယားဴပည္နယ္အတၾင္း လက္ကမ္းစာေစာင္ေတၾ ဴဖန္ႛတာ၊ လမ္းမေတၾေပၞမႀာနဲႛ အစိုးရဆိုင္းဘုတ္ေတၾေပၞမႀာ မႁတ္ေဆးနဲႛ ဖဵန္းတာေတၾ လုပ္ခဲ့တဲ့အဴပင္ ကန္ႛကၾက္မဲဆုိတဲ့ စာတမ္းပၝ မီးပံုးပဵံေတၾလည္း လၿတ္တင္ခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

လတ္တေလာ လၾိႂင္ေကာ္အကဵဥ္းေထာင္မႀာ ေရာက္ေနတဲ့ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ၁၁ ဦးထဲက ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသား ကိုဴမေအး အပၝအဝင္ အကဵဥ္းသားတခဵိႂႚမႀာ ကဵန္းမာေရးမေကာင္း ဘူးလုိႛလဲ သိရပၝတယ္။

မိသားစုဝင္။     ။ “ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား ကိုဴမေအး ဆိုရင္ေတာ့ မဳကာခဏ အဖဵားတက္တာေတၾ၊ ခၝးနာတာေတၾ ရႀိေနတယ္၊ ကိုသီဟေအာင္တိုႛ ဆိုရင္လည္း မဵက္လံုးပိုင္ ဆိုင္ရာေတၾ ဒီကဵန္းမာေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကူညီမႁ ေထာက္ပံ့မႁေတၾ မရႀိတဲ့အဴပင္ ၊ အဴပင္မႀာသၾားကုမယ္ဆိုလည္းမရဘူး၊ အဲဒီလိုဆိုေတာ့ ကိုယ့္အဆက္အစပ္နဲႛ ကိုယ့္ရႀိတဲ့ ရတဲ့ဟာေလးေတၾနဲႛ ေဆးေတၾ ရေအာင္ ကိုယ့္ကုိကိုယ္ယူ႓ပီးေတာ့မႀ ဒီလိုမဵိႂးပဲ ႒ကိတ္မႀိတ္႓ပီး ဴဖစ္ေနရတယ္။”

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔