အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛ RFA အထူးအစီအစဥ္မဵား

အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္း ႎႀစ္ ၆၀ဴပည့္ ဴဖစ္တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္ေနႛ အခၝသမယမႀာ လၾတ္လပ္တဲ့ အာရႀအသံ (RFA)က ထုတ္လၿင့္ခဲ့တဲ့ အထူးအစီအစဥ္မဵားကို စုစည္းေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။
2008-12-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

လူႛအခၾင့္အေရးႎႀင့္ ဴမန္မာ့လူႛေဘာင္

ဴမန္မာ့ယဥ္ေကဵးမႁကေကာ လူႛအခၾင့္အေရးသေဘာေတၾနဲႛ သင့္တင့္ညီညၾတ္ရဲ့လား။ လိုက္ေလဵာညီေထၾ ရႀိရဲ့လား။ ဴမန္မာ့ယဥ္ေကဵးမႁဟာ ဗုဒၭအဆံုးအမကို အေဴခခံတဲ့၊ ဗုဒၭသာသာနာလၿမ္းမိုးတဲ့ ယဥ္ေကဵးမႁ ဴဖစ္တာေဳကာင့္ ဗုဒၭအဆံုးအမနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး သေဘာကို ခဵိန္ထိုးဳကည့္ရမႀာပၝ။

ဴမန္မာ့ယဥ္ေကဵးမႁ လူႛအဖၾဲႚအစည္းမႀာ လူႛအခၾင့္အေရးကို အသိအမႀတ္ဴပႂတဲ့သေဘာ၊ ေလးစားတဲ့ သေဘာေတၾ ရႀိခဲ့႓ပီးသား ဴဖစ္ေနပၝေသာ္လည္း အာဏာနဲႛပတ္သက္လာတဲ့အခၝ ဴဖစ္ေပၞလာတဲ့ သေဘာထား၊ ေပၞေပၝက္လာတဲ့ လူႛသဘာဝဆိုးေတၾက အင္အားေကာင္းခဲ့တာေဳကာင့္ ဒီလူႛအခၾင့္အေရးသေဘာေတၾ ေမႀးမႀိန္ခဲ့ရပံုကို ဦးသစ္ဆင္းက စုစည္းတင္ဴပမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့ လူႛေဘာင္နဲႛလူႛအခၾင့္အေရးအေဳကာင္း သီရိလကႆာႎိုင္ငံက ဗုဒၭတကၠသိုလ္တခုမႀာ ေလ့လာသင္ယူေနတဲ့ ဴမန္မာ ရဟန္းေတာ္ ဦးဥကၠႉနဲႛ ထိုင္းႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ လူႛအခၾင့္အေရး ပညာေပးဌာနက ဦးေအာင္မဵိႂးမင္းတုိႛရဲ့ အဴမင္ေတၾကုိလဲ ထည့္သၾင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

လူႛအခၾင့္အေရးႎႀင့္ ဴမန္မာ့လူႛေဘာင္။

လူႛအခၾင့္အေရး က႗မ္းကဵင္သူမဵား၏ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ အဴမင္

ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေနႛဟာ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာလူႛအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္း႒ကီးကို ကမႝာ့ႎုိင္ငံ အမဵားစုက လက္မႀတ္ထိုး အတည္ဴပႂခဲ့တဲ့ အႎႀစ္ ၆၀ ဴပည့္ ေနႛရက္ အခဵိန္အခၝဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ လၾတ္လပ္ေရးရ႓ပီးခဵင္း ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံအေနနဲႛ ဒီေဳကညာစာတမ္း႒ကီးကို ေလးစားလိုက္နာဖိုႛ လက္မႀတ္ထိုးခဲ့တဲ့ႎိုင္ငံ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အႎႀစ္ ၆၀ ဴပည့္တဲ့ အခဵိန္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီအခဵိန္ကာလမႀာ လူႛအခၾင့္အေရးအေဴခအေနေတၾဟာ ပိုဆိုးဝၝးလာတယ္လိုႛ လူႛအခၾင့္အေရး က႗မ္းကဵင္သူေတၾနဲႛ အဖၾဲႚစည္းေတၾက ေဴပာဳကပၝတယ္။

ကုလသမဂၢဴမန္မာႎုိင္ငံဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ေထာမတ္ ကင္တားနား (Tomas Quintana, UN Special Rapporteur for Human Rights in Burma)၊ ကုလသမဂၢ လၾတ္လပ္စၾာ ေတၾးေခၞယူဆခၾင့္နဲႛ ထုတ္ေဖာ္ဴပသခၾင့္ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္ကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဖရန္ႛလာရူ (Mr. Frank La Rue, UN Special Rapporteur for Freedom of Opinion and Expression) ၊ နဲႛ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ အဖၾဲႚ႒ကီး (Amnesty International) က ဴမန္မာႎုိင္ငံဆိုင္ရာ သုေတသနပညာရႀင္ မစၤတာ ဘင္ဂဵမင္ ဇာဝၝ့ကီး (Mr. Benjamin Zawacki, Burma Researcher) တိုႛကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း႓ပီး ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက စုစည္းတင္ဴပထားပၝတယ္။

စုစည္းတင္ဴပခဵက္။

ရဟန္းသံဃာမဵားအေပၞ လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁ

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ သံဃာေတၾ ခံစားေနရတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္ခံရမူေတၾဟာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ႎႀစ္ေပၝင္း ၄၀ အတၾင္း ထင္ထင္ရႀားရႀားဴမင္ေတၾႚႎိုင္တယ္လိုႛ သံဃာ အဖၾဲႚအစည္းေတၾက မိန္ႛပၝတယ္။

သံဃာေတၾ လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္ခံရမူေတၾအေဳကာင္း ေတၾကုိ ရဟန္းပဵိႂမဵား အဖၾဲႚ ဥကၠႉ ဦးေခမာစာရ ေရႀႚေန ဦးညီညီလိႁင္၊ သံဃာ့ တပ္ေပၝင္းစုမႀ အရႀင္ပညာႎၬာ နဲႛ အရႀင္ဂမႝီရ ရဲ့ ညီမဴဖစ္သူ မခင္သူသူ တုိႛကုိ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။
သံဃာမဵားအေပၞ လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁ။

သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ ကိုယ္တိုင္ ခံစားခဲ့ရသည့္ လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁ

ဦးဝင္းတင္က ဴမန္မာဴပည္ဟာ ကမႝာမႀာလူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁအမဵားဆံုးရႀိေနတဲ့ ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံဴဖစ္ေနပံု၊ သူကိုယ္တိုင္ႎႀိပ္စက္ညၟဥ္းပန္းခံခဲ့ရပံုေတၾ၊ ေထာင္ထဲအကဵဥ္းကဵေနစဥ္ ကာလ ၁၉၉၅ ခုႎႀစ္မႀာ ကုလသမဂၢလူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ကို သူအပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားတခဵိႂႚက လက္မႀတ္ေရးထိုး႓ပီး အင္းစိန္အကဵဥ္းေထာင္ထဲကေန လ႖ိႂႚဝႀက္ တိုင္ဳကားခဲ့တဲ့အတၾက္ စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္ေတၾက ႎႀိပ္စက္ညၟဥ္းပန္း႓ပီး ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ ဒဏ္ေတၾ ထပ္တိုးခံခဲ့ရပံုေတၾကို ဴပန္လည္ေဴပာဆို႓ပီး၊ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္ အေရးေနႛ ႎႀစ္ ၆၀ ဴပည့္ေနႛမႀာ ကမႝာအရပ္ရပ္ကဴမန္မာလူမဵိႂးေတၾအပၝအဝင္၊ အိမ္နီးခဵင္း ႎိုင္ငံေတၾဴဖစ္တဲ့တ႟ုတ္၊ အိႎၬိယအပၝအဝင္၊ ကမႝာ့ႎိုင္ငံေတၾအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာလူႛအခၾင့္ အေရး ခဵိႂးေဖာက္ခံေနရတာေတၾကို လက္ပိုက္ဳကည့္မေနဳကပဲ ကူညီဳကဖိုႛ တိုက္တၾန္းလိုက္ ပၝတယ္။

အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛ ႎႀစ္ ၆၀ ဴပည့္ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ သူႛရဲ့ အေတၾႚအဳကံႂေတၾကို ကိုေနရိန္ေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။
ဦးဝင္းတင္၏ ကိုယ္ေတၾႚ လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား။

အကဵဥ္းေထာင္တၾင္း ႎႀိပ္စက္ညၟဥ္းပန္းမႁ

ဴမန္မာစစ္အစိုးရအုပ္ခဵႂပ္တဲ့ကာလတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾထဲက တခုဴဖစ္တဲ့ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛ ၄၃ ႎႀစ္ ဴပည့္ဴဖစ္တဲ့ ၁၉၉၁ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေနႛမႀာ ေကဵာင္းသား ၄၀၀ေကဵာ္ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ထဲက ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႎႀစ္ခဵမႀတ္ခံခဲ့ရ တဲ့ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေဟာင္းတဦးရဲ့ ကိုယ္ေတၾႚအေတၾႚအဳကံႂ၊ အမဵိႂးသမီးႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားဘဝနဲႛ ဖမ္းဆီး ႎႀိပ္စက္ခံရသူတဦးရဲ့ အေတၾႚအဳကံႂ၊ လက္ရႀိ ေထာင္ဒဏ္ခဵ မႀတ္ခံထားရတဲ့ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားတဦးရဲ့ ဖခင္ေဴပာဆိုခဵက္နဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူ AAPP တၾဲဘက္ အတၾင္းေရးမႀႃးရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးေဳကညာခဵက္ပၝအခဵက္နဲႛ ႎႁိင္းယႀဥ္ေဴပာဆိုခဵက္ေတၾကို ႎႀိပ္စက္ညၟဥ္းပန္းမႁဆိုင္ရာ ကၸအဴဖစ္ ကိုေနရိန္ေကဵာ္က စုစည္းတင္ဴပထားပၝတယ္။
ႎႀိပ္စက္ညၟဥ္းပန္းမႁမဵား။

လူႛအခၾင့္အေရးအေပၞ တုိင္းရင္းသား ေခၝင္းေဆာင္မဵား၏ အဴမင္

ကမႝာ့ လူႛအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္းကို လက္မႀတ္ေရးထိုးထားတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တုိင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားဴပႂေကာ္မတီ (CRPP) ရဲ့ ဥကၠႉ ဦးေအးသာေအာင္၊ ရႀမ္းအမဵႂိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ (SNLD) ရဲ့ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ဦးစိုင္းလိတ္၊ စည္းလံုးညီညၾတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမဵားအဖဲၾႚ(UNA) ရဲ့ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ဦးပူးကဵင္ရႀင္းထန္နဲႛ ဴပည္ပအေဴခစိုက္ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵႂိးသားေကာင္စီ (NCUB) ရဲ့ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ဦးဴမင့္သိန္း တုိႛရဲ့ အဴမင္ေတၾကို RFA က လက္လႀမ္းမီသေလာက္ စုစည္းတင္ဴပထားပၝတယ္။

တိုင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵားအဴမင္။

အေဴခခံ လူႛအခၾင့္အေရးရလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲ။

စစ္အစိုးရအုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လူသားတိုင္းအတၾက္ မရႀိမဴဖစ္လိုအပ္တဲ့ အေဴခခံ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾ ရလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္ ဆုိတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေဒသအသီးသီးက ဴပည္သူေတၾရဲ့ အဴမင္ေတၾကို တင္ဴပထားပၝတယ္။ လူမႁနယ္ပယ္အသီးသီးက ဴပည္သူေတၾဴဖစ္တဲ့ အင္ဂဵင္နီယာတဦး၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ပိုင္ရႀင္တဦးနဲႛ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကို ေမးဴမန္း႓ပီး မအင္ဳကင္းႎိုင္က စုစည္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဴပည္သူမဵား၏အဴမင္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔