စစ္အစုိးရရဲႚ ႎဵႃကလီးယား အစီအစဥ္

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ႎဵႃကလီးယား လက္နက္ ထုတ္လုပ္ဖို ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္ ရႀိေနတယ္ဆိုတဲ့ ဓာတ္ပံု၊ အေထာက္အထား အခဵက္အလက္ေတၾအရ စစ္အစုိးရဟာ IAEA ရဲ့ ႎိုင္ငံတကာ ႎဵႃကလီးယား မဴပန္ႛပၾားေရး စာခဵႂပ္ကို ခဵိႂးေဖာက္ေနတယ္လို ့ IAEA ရဲႚ ညၾန္ဳကားေရးမႀႃးေဟာင္း Robert Kelley က ေဴပာဆိုပၝတယ္။


သူဟာ Stockholm ႎိုင္ငံတကာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး သုေတသန သိပၯံအဖၾဲ ့႒ကီးရဲ့ ႎဵႃကလီးယား လက္နက္ မဴပန္ႛပၾားေရး ဆိုင္ရာ တၾဲဖက္ အ႒ကီးတန္း သုေတသန ပညာရႀင္ တဦးလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ သံသယဴဖစ္ဖၾယ္ ႎဵႃကလီးယား အစီအစဥ္ ရႀိေနတယ္ ဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာကို အဴခား ပညာရႀင္တဦးနဲ့ ေရးသား ဴပႂစုခဲ့ပၝတယ္။

Robert Kelley ကုိ မအင္ဳကင္းႎိုင္က ေတၾ ့ဆံု ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။