အေမရိကန္ႎုိင္ငံေရာက္ ဴမန္မာဒုကၡသည္မဵား

ထုိင္းနဲ ့ မေလးရႀားႎုိင္ငံမႀာရႀိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းေတၾကေန ေရာက္ရႀိလာဳကတဲ့ ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾကုိ အေမရိကန္ႎုိင္ငံမႀာ ဴပန္လည္အေဴခခဵေရးအတၾက္ ကူညီေဆာင္ရၾက္ေပးေနတဲ့ အင္ဒီယားနားဴပည္နယ္ ဖုိ ့ဝိန္းဴမိႂ ့က အေဴခအေနတခဵႂိ ့ကုိ ရုိက္ကူးတင္ဴပထားပၝတယ္။