ကေလးစစ္သားတဦးႎႀင့္ ေတၾ ့ဆုံ ေမးဴမန္းခဵက္

ရခုိင္ဴပည္နယ္ ဇာတိဴဖစ္ေသာ ေမာင္စုိးမင္းႎုိင္ကို အသက္ ၁၆ ႎႀစ္ အရၾယ္တၾင္ ဴမန္မာ စစ္အစုိးရတပ္က အဓမၳ ဖမ္းဆီးေခၞေဆာင္ဴပီး စစ္သားအဴဖစ္ ခုိင္းေစခဲ့သည္။ လက္ရႀိ ႎုိင္ငံဴပင္ပတၾင္ ေရာက္ရႀိ ခုိလုံေနသူ ေမာင္စုိးမင္းႎုိင္ကို ေတၾ ့ဆုံ ေမးဴမန္းထားပၝသည္။