ရဲဘက္စခန္းေရာက္ ကေလးစစ္သား

အသက္ ၁၆ ႎႀစ္ အရၾယ္မႀာ စစ္အစုိးရတပ္က ဖမ္းဆီးေခၞေဆာင္႓ပီး အဓမၳ စစ္ထဲ သၾင္းခံခဲ့ရတဲ့ ေမာင္တာရာဟာ စစ္တပ္က ထၾက္ေဴပးခဲ့ဴပီးတဲ့ေနာက္မႀာ ဴပန္လည္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရ႓ပီး ေထာင္ဒဏ္ အဴပစ္ေပးခံရပၝတယ္။ သူ ့ရဲ ့ ရဲဘက္စခန္းက အေတၾ ့အဳကံႂေတၾကုိ ေဴပာဴပထားပၝတယ္။