ျမန္မာႏိုင္ငံက လာဘ္စားမႈမ်ား

ဴျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမ ၲာေပၚမွာ တတိယေျမာက္ လာဘ္္အစားဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း Transparency International ရဲ ့ ထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ စီးပၾားေရး၊ ပညာေရး၊ ကဵန္းမာေရး စသဴဖင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမႀာ အဴမစ္တၾယ္ေနတဲ့ လာဘ္စားမႁ အေဴခအေန တခဵႂိ ့ကုိ ဗၾီဒီယုိသတင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။