ဴမန္မာဴပည္တၾင္း အပူဒဏ္ေဳကာင့္ ေသာက္သုံးေရ ရႀားပၝး ဴပတ္လပ္

ဒီေႎၾမႀာ အပူခဵိန္ ဴပင္းထန္လၾန္းတဲ့အတၾက္ ေရတၾင္းေရကန္နဲႛ့ ဴမစ္ေခဵာင္းအင္းအုိင္ေတၾ ခန္းေဴခာက္ဴပီး ေသာက္သုံးေရ ရႀားပၝးေနတဲ့အတၾက္ ၀မ္းပဵက္၀မ္းေလ႖ာေရာဂၝ အမဵားအဴပား ဴဖစ္ပၾားေနဳကသလုိ အပူရႀိန္ေဳကာင့္ ေသဆုံးသူ အေရအတၾက္ဟာလည္း ေနႛ့စဥ္နဲ ့ အမ႖ တုိးလာေနပၝတယ္။ ေရအလႀႃူရႀင္ေတၾက ေရရႀားပၝးဴပတ္လပ္ရာ ေနရာေတၾကုိ သၾားေရာက္ ေရလႀႃဒၝန္းေနတဲ့ အေဴခအေနေတၾကုိ ဗီၾဒီယုိသတင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။