ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လူထုမိန္ ့ခြန္း

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လြတ္လာျပီးေနာက္ လူထုကုိ ေျပာဆုိခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မိန္ ့ခြန္းႏွင့္ ပုံရိပ္တခ်ဳိ ့ကုိ တင္ဆက္ထားပါသည္။ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လြတ္လာေသာ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန ့တြင္ ေနအိမ္ ျခံ၀င္းေရွ ့ႏွင့္ ၁၄ ရက္ေန ့တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီရုံးခ်ဳပ္ေရွ ့တုိ ့တြင္ လူထုကုိ စကားေျပာဆုိခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္ ့ခြန္းႏွင့္ ပုံရိပ္တခ်ဳိ ့ကုိ ၾကည့္ရွဳ ့ႏုိင္ရန္ တင္ဆက္ထားပါသည္။