ဴမန္မာ ဘေလာ့ဂၝ ကုိေနဘုန္းလတ္ကုိ လၾတ္လပ္မႁကေလာင္ရႀင္ဆု အပ္ႎႀင္း

ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႎႀစ္ ကဵခံေနရတဲ့ ဘေလာ့ဂၝ ကိုေနဘုန္းလတ္ကို PEN American Center က ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္အတၾက္ Barbara Goldsmiths Freedom to Write Award ဆုကို ခဵီးဴမႀင့္လိုက္ပၝတယ္။ ဒီဆုေပးပၾဲအခမ္းအနားအေဳကာင္း ဗီဒီယုိသတင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။