ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ မိန္႔ခြန္း

ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ျပီး ေနာက္တရက္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရုံးေရွ႕ လူထုကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆုိခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းကုိ တင္ျပထားပါသည္။