မသန္မစၾမ္းလူငယ္တဦးရဲ့ ခရီးဳကမ္း

စီးပၾားေရးကဵပ္တည္းတဲ့ မိသားစုထဲမႀာ ကဵန္းမာေရးခဵႂိႚတဲ့႓ပီး ဒုကၡိတ ဴဖစ္ခဲ့ရသူ ဴမန္မာလူငယ္တဦးဟာ မဲေဆာက္႓မိိႂႚက မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမႀာ လက္ရႀိ ေဆးကုသမႁ ခံယူေနပၝတယ္။ ေဆးခန္းကို လာေရာက္ခဲ့တဲ့ သူႛရဲ့ အေတၾႚအဳကႂံေတၾကုိ တင္ဴပထားပၝတယ္။