ဖုိႛဝိန္း႓မိႂႚေတာ္ဝန္နဲႛ ေတၾႚဆုံေမးဴမန္းခန္း

အင္ဒီယားနားဴပည္နယ္ ဖုိႛဝိန္း႓မိႂႚဟာ ဴမန္မာဒုကၡသည္ အမဵားအဴပားကုိ လက္ခံကူညီေပးေနပၝတယ္။ လက္ရႀိမႀာ ဴမန္မာဒုကၡသည္ ၇၀၀၀ ေလာက္ဟာ ဖုိႛဝိန္း႓မိႂႚမႀာ ခုိလႁံေနထုိင္ေနဳကပၝတယ္။ ဒုကၡသည္ေတၾကုိ လက္ခံရတဲ့ အေနအထား၊ ဖုိႛဝိန္း႓မိႂႚေရာက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾရဲ့ အေဴခအေန စတာေတၾနဲ ႛပတ္သက္႓ပီး ဖုိႛဝိန္း ႓မိႂႚေတာ္ဝန္ႎႀင့္ ေတၾႚဆုံေမးဴမန္း တင္ဴပထားပၝတယ္။