ထိုင္းႎိုင္ငံမႀ ဴမန္မာစာသင္ေကဵာင္းမဵား

ထိုင္းႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာကေလးသူငယ္မဵားအတၾက္ ဖၾင့္လႀစ္ ပညာသင္ဳကားေပးေနတဲ့ စာသင္ေကဵာင္းမဵားရဲ့ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဗီဒီယိုသတင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။