ေတာင္ကိုရီးယားမႀ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားမႁ

ေတာင္ကုိရီးယားက ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားမႁ၊ ေတာင္ကုိရီးယားႎုိင္ငံရဲ့ ပံ့့ပုိးမႁေတၾနဲ ့အတူ NLD-LA ကုိရီးယားဌာနခၾဲရဲ့ ၁၁ ႎႀစ္တာ ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားမႁ အေဳကာင္း ဗီဒီယုိသတင္း ရုိက္ကူး တင္ဴပထားပၝတယ္။