မိဘမဲ့ ကေလးငယ္မဵားရဲ ့ မေရရာတဲ့အနာဂတ္

ကရင္ဴပည္နယ္ထဲကေန တုိက္ပၾဲေတၾေဳကာင့္ ထၾက္ေဴပးလာဳကတဲ့ မိဘမဲ့ ကေလးေကဵာင္းတေကဵာင္းက ေကဵာင္းသား ၆၀ ဟာ ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာ တရား၀င္ ဒုကၡသည္အဴဖစ္ အသိအမႀတ္ဴပႂမခံရတဲ့အတၾက္ သူတုိ ့ရဲ ့ ေရႀ ့ေရး မေရမရာ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ဒီအေဳကာင္း ဗီဒီယုိသတင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။