អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​កំពុង​ពិនិត្យ​សម្ពាធ​ឈាម មុន​បរិច្ចាគ​ឈាម នៅ​​ទិវា​នៃ​ក្ដី​ស្រឡាញ់ ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧។

មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​ផ្ដល់​ឈាម​អំពាវនាវ​ដល់​ពលរដ្ឋ​ឲ្យ​ចូលរួម​បរិច្ចាគ​ឈាម​ជួយ​សង្គ្រោះ​ជីវិត​មនុស្ស

មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​ផ្ដល់​ឈាម​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​៦ ធ្នូ បាន​អំពាវនាវ ដល់​ពលរដ្ឋ​និង​មន្ត្រី​រាជការ​ឲ្យ​ចូលរួម​បរិច្ចាគ​ឈាម​ដើម្បី​ជួយសង្គ្រោះ​ជីវិត​មនុស្ស។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល