Tin tức

Một người tàn tật trên đường phố Hà Nội.

Kinh phí chi cho người khuyết tật trên 300 tỷ đồng/năm

Từ năm 2013 đến 2020, kinh phí thực hiện Đề án 1019 cho người khuyết tật tại Việt Nam từ dự toán chi thường xuyên hàng năm khoảng trên 300 tỷ đồng, trong đó chi cho các Bộ, ngành trung ương 86,24 tỷ đồng, địa phương 214 tỷ đồng.

Xem toàn trang