Đừng bao giờ đếm gà của bạn!

Ungok Ranch, một trang trại nuôi gia cầm lấy thịt phục vụ Kim Jong Un và hai thế hệ trước đó của gia đình họ Kim, lãnh đạo Bắc Hàn, đang sử dụng trứng gà lộn như thực phẩm dinh dưỡng và bán bò vốn được nuôi phục vụ các quan chức cấp cao ra chợ đen để duy trì hoạt động do tình trạng cắt giảm ngân sách vì đại dịch COVID-19.

Xem toàn trang