Những suy tư của thế hệ Thuyền Nhân 1,5 (phần 2)

Nguời trẻ hải ngoại, những đứa trẻ 34 năm về trước vượt biển đi tìm tưong lai, ngày nay mong muốn gì cho tương lai Việt Nam và sẽ đóng góp như thế nào cho sự phát triển của quê hương mình?
Trà Mi, phóng viên RFA
2009.04.29
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Th Hai tun trứơc chúng ta có dp chia s nhng cm nghĩ ca thế h thuyn nhân 1.5, nhng đa tr 34 năm v trước vượt bin đi tìm tưong lai cuc sng mi vì nhng nghch cnh h lu sau ngày 30/4/1975, gi đã phát trin thành thế h thành đt, vng mnh ti nhiu quc gia trên thế gii, vi vn kiến thc và năng lc tích lu t nhng nn chính tr t do, nhng nn giáo dc tiên tiến, và nhng xã hi văn minh.

Dù xa quê hương, không được trưởng thành và cng hiến sc tr cho chính mnh đt chôn nhau ct rn ca mình, nhưng phn đông nhng người thuc thế h này, vn rt quan tâm đến tình hình và s phát trin ca đt nước:

-"Nói v vn đ mà người tr đây quan tâm gn đây nht, bên cnh các vn đ xã hi, vn đ quan tâm nhiu nht là chính quyn cng sn Vit Nam hin nay nhm mt đ cho Bc Kinh công khai sáp nhp Trường Sa và Hoàng Sa vào h thng hành chánh Tam Sa và đc bit là gn đây chính ph Vit Nam đã cho người Trung Quc vào Tây Nguyên đ khai thác bauxit."

- "Tuy là mình không v Vit Nam trong hai mươi my năm va qua nhưng trong bn bè ca mình và ngay c chính mình cũng t chc nhng cái hi đ giúp đ v vn đ thiên tai cho nhng dân nghèo Vit Nam, nht là các làng nghèo  Min Trung cũng như Min Bc. Thành ra không th nào nghĩ rng các anh em tr Vit Nam bên đây  không quan tâm đến cc din ca đt nước bên nhà. Ch có cái là mình không có bước cu đ mình to ra mt tng lc đ mi người đu có th đem tài năng v giúp đ nước Vit Nam mình tiến b nhanh so sánh vi các nước bên cnh đó."

Vi nhng tâm tình đó, ngừơi tr hi ngoi mun nhn gi gì vi gii tr trong nứơc? H mong ước gì cho tương lai Vit Nam và s đóng góp như thế nào cho s phát trin ca quê hương mình? 

Đó cũng là ni dung phn kết cuc tho lun gia 3 v khách mi ca chương trình là anh Lê Trung hin làm vic trong lĩnh vc công ngh thông tin ti California, Thc sĩ Nguyn Trng Đt Bang Virginia và hin là Phó Giám Đc cơ quan cp môn bài-phát minh-sáng kiến ca Hoa Kỳ - Phân B Y khoa, và Tiến sĩ Phan Quang Trng t Texas.

Việt Nam ngày nay

Trà Mi:  Các anh nói là các anh theo dõi thông tin hàng ngày. Vy các anh có nhn xét gì v Vit Nam trước khi mình ra đi và hin nay? Cái thc trng ca đt nước mình, các anh có s so sánh nào không?

Lê Trung : V vn đ kinh tế thì em thy cũng có s khi sc đó, nhưng mà hu như là b ngoài thôi.

Trà Mi :  Đó là v kinh tế, còn v nhng mt khác, nhng mng như chính tr, như dân ch-nhân quyn thì có phn nào tiến b không, theo ch các anh ghi nhn được qua nhng thông tin mà các anh hiu biết?

Lê Trung : Em thy Vit Nam không có chi tiến b, lut rng không à.

Trà Mi : Còn anh Đt và anh Trng ? Các anh nghĩ sao?

TS Phan Quang Trng : Hơn 30 năm nay, nht là gn đây theo dõi nhng công cuc đu tranh dân ch trong Vit Nam, Trng cm thy là hiu biết v tình hình thế gii ca người Vit Nam rt là gii hn. Vn đ th hai có l do s đàn áp thành th s người tr trong nước mà tht s nghĩ v tình hình đt nước, v dân ch, có nhng hành đng c th đ đy đt nước đi v mt phương hướng tích cc hơn thì Trng thy rt là ít.

Nhng người có quyn hành trong xã hi ly đt ca nông dân bán cho người nước ngoài đ làm sân golf hoc là nhng công trình xây dng ch là bên ngoài thôi. Ch tht s đi đa s người dân, nếu mà theo nhng thng kê v kinh tế, thì Vit Nam còn là mt trong nhng nước rt là nghèo.

Và nếu mà so sánh vi nhng nước mà trước đây Vit Nam có th hơn như Thái Lan, đ mà theo kp Thái Lan thì hin nay Vit Nam phi mt gn 40 năm na mi theo kp. Nói chung v kinh tế thì Vit Nam tht lùi rt là xa so vi nhng nước bên cnh.

V phương din chính tr, người Vit Nam không có quyn như là t do báo chí, t do ngôn lun, tín ngưỡng thì ch là b ngoài mà thôi ch bên trong thì người cng sn kim soát rt là cht ch.

Trà Mi : Nhìn li các anh ch ghi nhn được nhng trì tr, nhng cái tiêu cc, mà chưa có bt c mt cái khi sc hay là mt du hiu nào tích cc và đáng khích l. Anh Đt có nhìn thy s phát trin nào ca đt nước?

ThS Nguyn Trng Đt : Đt cm thy rng vi vic gia nhp WTO, trên phương din tng quát nếu mà ai nhìn vào thì thy rng Vit Nam có chiu hướng m rng kinh tế và kinh tế Vit Nam có chiu hướng đi lên.

Thành ra nếu có th giúp được trong vn đ trao đi v kiến thc cũng như là information, dù là cái nhìn có khác nhau đi na, thì hy vng trong thi gian dài s có tiến trin. Đó là điu tt cho Vit Nam.

Còn v vn đ chính tr thì mình cm thy không được thoi mái lm. Nếu mà đi v Vit Nam thì chc nhiu người cũng có ý kiến như mình là rt ngi ngùng đ v Vit Nam giúp đ nếu mà biết rng vn đ chính tr không được rõ ràng, t do.

Trà Mi : Các anh đu chia s là các anh cũng cm thy ngi khi tr li đt nước quê hương ca mình. Nhưng mà trước đây trong nước gi thuyn nhân là nhng người “phn quc” b nước ra đi và coi đó là mt cái ti mà chính nhng người bà con ca h còn li Vit Nam cũng có th b v lây, nhưng mà gn đây thì nhng người tng b xem là “phn quc” đó gi đây được ví như "khúc rut ngàn dm" hay là "cánh tay ni dài". Đó chng phi là mt thin chí ca phía nhà nước Vit Nam chng t mun hoà hp hoà gii đ cùng nhìn v hin ti và tương lai hay sao?

TS Phan Quang Trng : Chúng tôi không nghĩ đó là mt thin chí tích cc hoc tht s có cái tâm đ mà xây dng đt nước, ti vì mình c nhìn cung cách ca chính quyn Vit Nam đi x vi hơn 80 triu người dân Vit Nam thì chúng ta mi đánh giá được cái cung cách đi ca h vi chúng ta.

Nhưng mà theo cá nhân Trng thì chính quyn h đã nhìn thy đây là mt khi hơn 3 triu người vi mt kh năng tài chánh, mt kh năng nhân s rt là quan trng đi vi s xây dng đt nước hin nay.  Theo chúng tôi nghĩ, đó không phi là s kêu gi t mt ý tt. Vic làm ca chính chính-quyn đi vi hơn 80 triu người dân Vit Nam đã nói rõ lên cung cách làm vic ca h.

Mong ước cho quê hương

Trà Mi : Trước khi kết thúc chương trình, các anh có điu gì mun chia s, mun tâm tình vi người tr trong nước không? Hoc các anh có mong ước, có kỳ vng gì cho tương lai Vit Nam, mi các anh chia s thêm. Mi anh Lê Trung.

Lê Trung : Mong ước là quê hương mình phát trin giàu mnh hơn. Cái đó đòi hi mt nn chính tr đa nguyên đa đng. Đến mt lúc nào đó thì em nghĩ mình s đựơc thôi, mình hãy tin tưởng như vy.

Trà Mi : Mi anh Đt.

ThS Nguyn Trng Đt : Mình cũng hy vng tương lai s sáng hơn nếu được các anh em tr Vit Nam không b n hà v vn đ chính tr mà có th được t do  tiếp xúc, trao đi kiến thc như là trong bui đàm thoi hin gi, thì đó là mt điu tiến trin tt đp đ đưa ti mt tương lai sáng hơn.

Trà Mi : Mi anh Trng. Anh có tâm tình gì vi người tr trong nước, thưa anh?

TS Phan Quang Trng : Đi vi các bn tr trong nước, phi nói là mc dù hơn 30 năm không v li đt nước nhưng mà đt nước Vit Nam lúc nào cũng sng trong trái tim ca tôi và đc bit là gn đây tôi có dp tiếp xúc vi mt s anh em qua đây đi du hc, chúng tôi rt là mng thy các anh em tr Vit Nam khi mà qua đây sng trong môi trường t do hơn, h ci m hơn thì mi thy là con người tht s ca h, nht là h biết rõ mình hơn. Thì đi vi nhng người trong nước mà không có phương tin ra nước ngoài, chúng tôi ch mong ước là tương lai ca đt nước Vit Nam mình là nm trong tay các bn.

Các bn hãy đy đt nước mình có nhng thay đi tích cc mà tht s có mt thành qu tt đp cho tt c mi tng lp người dân trong xã hi. Và đi vi nhng người sng nước ngoài như chúng tôi, nếu chúng tôi có được cơ hi thì chúng tôi cũng rt là mong mun đ được truyn th tt c kinh nghim mà chúng tôi hc hi được trong xã hi t do đến các bn, đ hy vng các bn đem kinh nghim hc hi được đó giúp cho đt nước có được dân ch t do.

Trà Mi : Nhng người tr thành đt như các anh ti đây, đc bit thuc thế h 1.5, các anh còn nhiu gn bó vi ngun gc, ít nht các anh mang dòng máu Vit và các anh nói được tiếng Vit lưu loát, thì các anh có nghĩ rng có nhng phương cách nào khác mà mình có th đóng góp được cho s phát trin ca quê hương mình không?

TS Phan Quang Trng : Nhng đóng góp ca chúng ta có tính cách cá nhân thì nó s không có kết qu ln. Thành th, nhng người tr hi ngoi nếu chúng ta có nhng sinh hot hi đoàn trong các cng đng ca mình đ có nhng đóng góp tích cc to nên s thay đi Vit Nam, chng hn như s giúp đ v xã hi Vit Nam, thì tt.

Trà Mi : Thế còn các anh khác như anh Đt ?

ThS Nguyn Trng Đt:  Mình ch hy vng rng nhng người 1.5 như anh Trng, anh Lê Trung có th to ra mt phương pháp c th hơn, to ra được điu kin như bên này thôi đ tiếp xúc vi li các anh em tr du hc bên này, có th ngi xung vi nhau mà t do trao đi kiến thc, to ra bước cu. Mình ch mong bước bứơc cu đó được c th hơn.

Trà Mi : Vâng. Cm ơn anh Đt. Vi nhng mi quan tâm v tham nhũng, v ch quyn lãnh th, v dân ch - nhân quyn Vit Nam mà các anh cm thy còn rt nhiu mi lo ngi như vy thì các anh nghĩ rng gii tr ngoài đây có th làm gì giúp ci thin nhng điu đó?

TS Phan Quang Trng : Gii tr trong nước không có phương tin, không có thông tin và không có điu kin đ nói lên tiếng nói tht s t đáy lòng ca h thì chúng ta nước ngoài, chúng ta chính là tiếng nói ca h, phi nên tham gia vào nhng tiếng nói thc s mong ước cho mt nn t do ca Vit Nam, vì chúng ta là tiếng nói ca nhng người không có tiếng nói thành ra chúng ta không th nào ngi yên.

Trà Mi :  Vâng. Trà Mi xin phép được tm ngưng cuc nói chuyn ca mình đây. Mt ln na xin chân thành cm ơn anh Đt, anh Trng, và anh Lê Trung đã dành thi gian cho cuc trao đi này.

----------------------------------

“Din Đàn Bn Tr” hn tái ng cùng qúy v và các bn trong mt ch đ mi trên làn sóng này, ti Th Hai tun sau. Trà Mi kính chào tm bit quý thính gi

Qúy thính gi mun đóng góp ý kiến, xin email v vietweb@rfa.org, hoc đ li li nhn trong hp thư thoi 001- (202) 530 - 7775. Đ trc tiếp tham gia tho lun trên Din Đàn Bn Tr, xin vui lòng đ li s phone đ chúng tôi tin liên lc.

Ngoài ra, quý v cũng có th trao đi quan đim trên din đàn ca trang nht ký đin t ti đa ch  http://www.rfavietnam.com/trami

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.