ႏိုင္ငံေရး ကႀကီး ခေခြး

2013-02-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဒီတစ္ပတ္မွာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက တာဝန္ခြဲေဝလုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေကာ္မတီေတြ၊ ေကာ္မရွင္ေတြနဲ႔ တျခားအဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕စည္းရတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ လႊတ္ေတာ္ေတြက ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ေကာ္တီဝင္ေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေသခ်ာေလ့လာၿပီး တာဝန္ေက်မွသာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးဟာ ပိုမိုအားေကာင္းလာမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ လိုအပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ သိန္း ၁ဝဝဝ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေပးတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ သန္းေပါင္း ၄၅၀၀ ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္သံုးစြဲႏိုင္ဖို႔ တာဝန္ရွိတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ဘ႑ာေငြဟာ ျပည္သူလူထုဆီကေန စီးဆင္းလာတဲ့ ေငြေၾကးျဖစ္တာေၾကာင့္ အဲ့ဒီေငြေၾကးေတြကို စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အသံုးျပဳရာမွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ေနဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ ဥပေဒျပင္ျခင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲျခင္းနဲ႔ ေခတ္စနစ္အရ မလိုအပ္တဲ့ဥပေဒေတြ ရုပ္သိမ္းျခင္း အလုပ္ကိုလုပ္ၾကရတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဥပေဒေတြကို ေလ့လာမႈအားေကာင္းဖို႔ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေျပာင္းလဲရာမွာ အစိုးရလို႔ေခၚတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ လႊတ္ေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၊ မီဒီယာနဲ႔ ျပည္သူလူထု အားလံုးအတူတကြ တက္ညီလက္ညီအလုပ္လုပ္ၾကတဲ့ အခင္းအက်င္းတစ္ခုေပၚေပါက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ရွိသူျဖစ္လာတာေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕လံုၿခံဳေရးကို ဂရုစိုက္သင့္တဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြ လံုၿခံဳေစဖို႔အတြက္ အင္တာနက္သံုးတဲ့အခါ သတိထားလုိက္နာသင့္တဲ့အခ်က္ေတြကို တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကလႊတ္ေတာ္ေတြဟာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရဲ႕လႊတ္ေတာ္ေတြနဲ႔ ကြာျခားေနတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိပိုင္ခြင့္ဥပေဒ (Right to Information Law)နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ ဥပေဒၾကမ္းေတြကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လက္ခံေဆြးေႏြးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးဖို႔လိုအပ္လာရင္ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ပညာရွင္တို႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈေတြကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္စားဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးရဲ႕ အဓိကတာဝန္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳ လုပ္ငန္းေတြ အေၾကာင္း တင္ျပထားတာနားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း အလုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ လူထုနဲ႔အၿမဲထိေတြေနဖို႔ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးမွာ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေမးခြန္းေတြ၊ အဆိုေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ဘာပဲလုပ္လုပ္ မိမိတို႔ရဲ႕ေနရာ၊ ေပးထားတဲ့တာဝန္နဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အဆိုေတြ၊ ေမးခြန္းေတြဟာ ျပည္သူလူထု အခက္အခဲနဲ႔ ျပႆနာ၊ေတြကို အေျခခံဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝးမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အမိႈက္သိမ္းစနစ္အဆိုနဲ႔ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျပႆနာ အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအား တုိက္တြန္းတဲ့အဆို (၂ ) ခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ လႊတ္ေတာ္ေတြက အစိုးရနဲ႔ အနီးလြန္သြားရင္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း ပ်က္ဆီးသြားႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ လႊတ္ေတာ္ေတြအေနနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ေဝးမေနဘဲ နီးေနဖို႔ လိုသလို ေဝးလြန္းျခင္းအစြန္းရဲ႕ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအေနနဲ႕ အစိုးရသစ္ကို တြန္းအားေပးကူညီၾကဖို႔လိုသလို ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္းေတြအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို ပံုေဖာ္ထုဆစ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔