ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေဝါဟာရမ်ား

မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဝါဟာရမ်ားကို ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက စုစည္းတင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

အမဵားလက္ခံယံုဳကည္ႎိုင္မႁ

သမတအိုဘားမားလက္ထက္ အေမရိကန္အစိုးရ မူဝၝဒသစ္က အရင္သမတ ကလင္တန္နဲႛ သမတ ေဂဵာ့ ဒဗလဵႃ ဘုရႀ္ လက္ထက္ေတၾက ေတာင္းဆိုတဲ့ ၉၀ ဴပည့္ႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အတည္ဴပႂေရးစတဲ့ ကိစၤေတၾကို မေတာင္းဆိုေတာ့ပဲ ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ႎႀစ္ရႀည္လမဵား ေဴပာေနတဲ့ လမ္းႌၾန္ေဴမပံု အဆင့္ထဲက ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ကိစၤကို လၾတ္လပ္တရားမ႖တ႓ပီး လက္ခံႎုိင္စရာ ကဵင္းပေပးဖိုႛ ဴဖစ္ေနတာ ေတၾႚရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အမဵားလက္ခံ ယံုဳကည္ႎုိင္မႁ (credibility) ဆိုတဲ့ ေဝၝဟာရနဲႛ မဵက္ေမႀာက္ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရး အေဴခအေနအေဳကာင္း ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက စုစည္းတင္ဴပထားပၝတယ္။

အမဵားလက္ခံယံုဳကည္ႎိုင္မႁ
အသံဖိုင္ယူရန္


အယူအဆေရးရာ ပဋိပကၡမဵား။

သေဘာတရား အယူအဆမႀာ ဴဖႃစင္တာ၊ အေရာင္ဆိုးတာစတဲ့ ဴပႍနာေတၾဟာ တဦးခဵင္း ရပ္တည္ခဵက္မႀာ ဴပႍနာမဟုတ္ေပမဲ့ အဖၾဲႚအစည္းနဲႛ အမဵားဴပည္သူေတၾနဲႛ ဆက္စပ္လာရင္ေတာ့ ပဋိပကၡေတၾ ဴဖစ္လာတတ္ပၝတယ္။ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံေရးေလာကထဲက အယူအဆေရးရာ အစၾန္းေရာက္ေတၾနဲႛ လက္ရႀိႎုိင္ငံေရး အေဳကာင္းနဲႛ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးကို ခဵိန္ထိုး တင္ဴပထားပၝတယ္။

အယူအဆေရးရာ ပဋိပကၡမဵား။
အသံဖိုင္ယူရန္


ဴပည္သူႛသေဘာထားစစ္တမ္းဆိုသည္မႀာ

ႎိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္မႀာ ႎိုင္ငံေရးသမားတဦးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆင့္ဴမင့္အစိုးရ ရာထူးကို ရယူထားတဲ့ သူ၊ ဒၝမႀမဟုတ္ ႎုိင္ငံေရးအရ ရာထူးေနရာ ခန္ႛအပ္ခံရသူတဦးဦးကိုေသာ္လည္းေကာင္း ဴပည္သူကို ဘယ္ေလာက္ ကိုယ္စားဴပႂသလဲ။ သူႛအယူအဆ၊ သူႛ ရပ္တည္ခဵက္ကို ဴပည္သူက ဘယ္ေလာက္ ေထာက္ခံမႁရႀိသလဲ။ ဴပည္သူႛသေဘာထားစစ္တမ္းဆိုတဲ့ စကားလံုးနဲႛ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးအေဳကာင္း စုစည္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဴပည္သူႛသေဘာထားစစ္တမ္းဆိုသည္မႀာ
အသံဖိုင္ယူရန္


အာဆီယံခဵစ္ဳကည္ေရးစာခဵႂပ္ႎႀင့္ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး

အာဆီယံအဖၾဲႚရဲ့ မူလ သေဘာတူစာခဵႂပ္ဴဖစ္တဲ့ အေဴခခံ ခဵစ္ဳကည္ေရးနဲႛ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ေရး စာခဵႂပ္ (TAC) ကို အေမရိကန္နဲႛ ဥေရာပသမဂၢတိုႛက လက္မႀတ္ေရးထိုးခဲ့အ႓ပီး အေမရိကန္အစိုးရရဲ့ အာဆီယံအေပၞ ဆက္ဆံေရး တိုးဴမင့္လာမႁဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ထားတဲ့ အေမရိကန္အစိုးရရဲ့ မူဝၝဒမႀာ တနည္းတဖံု ပတ္သက္လာစရာ ရႀိတယ္လိုႛ ဴမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူေတၾက ဆိုပၝတယ္။ ASEAN ရဲ့ TAC နဲႛ မဵက္ေမႀာက္ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးအေဳကာင္း ဒီတပတ္ ႎုိင္ငံေရးေဝၝဟာရမဵား အစီအစဥ္မႀာ ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက တင္ဴပထားပၝတယ္။

အာဆီယံ TAC စာခဵႂပ္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ရာဇဝတ္မႁေလာ ႎိုင္ငံေရးအမႁေလာ?

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား အမဵားစုကို တည္ဆဲ တရားဥပေဒေတၾ ခဵိႂးေဖာက္လိုႛ အဴပစ္ဒဏ္ေပးတဲ့ ရာဇဝတ္မႁအဴဖစ္ ေဴပာဆိုေရးသားေနေပမဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူေတၾ အပၝအဝင္ ရန္ကုန္ ႎုိင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းနဲႛ ႎုိင္ငံတကာကေတာ့ ႎိုင္ငံေရးမႁနဲႛ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾ ရႀိေနတာကို အစဥ္အဴမဲ ေထာက္ဴပေနပၝတယ္။ ႎိုင္ငံေရးအမႁေတၾနဲႛ မဵက္ေမႀာက္ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးအေဳကာင္း ဒီတပတ္ ႎုိင္ငံေရးေဝၝဟာရမဵား အစီအစဥ္မႀာ ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက တင္ဴပထားပၝတယ္။

ရာဇဝတ္မႁေလာ ႎိုင္ငံေရးအမႁေလာ?
အသံဖိုင္ယူရန္


စစ္အစိုးရ၏ဝၝဒဴဖန္ႛမီဒီယာ

မီဒီယာကို မီဒီယာနဲႛ ဴပန္တိုက္တယ္ဆိုတဲ့ စကားဟာ လၾတ္လပ္႓ပီးေခတ္ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးမႀာ လ႖ိႂႚဝႀက္ နည္းဗဵႃဟာတရပ္ ဴဖစ္ခဲ့ေပမဲ့ လက္ရႀိ စစ္အစိုးရ လက္ထက္မႀာေတာ့ လူသိရႀင္ဳကား ထုတ္ေဖာ္ လုပ္ကိုင္တဲ့ သာမန္ အစိုးရ မူဝၝဒတရပ္ ဴဖစ္လာပၝတယ္။ ဝၝဒဴဖန္ႛမီဒီယာဆိုတဲ့ စကားလံုးနဲႛ ဴမန္မာ့ မဵက္ေမႀာက္ႎုိင္ငံေရး အေဴခအေနေတၾကို ဆက္စပ္႓ပီး အခုတပတ္ မဵက္ေမႀာက္ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးနဲႛ ႎုိင္ငံေရးေဝၝဟာရမဵား အစီအစဥ္မႀာ ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက စုစည္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

စစ္အစိုးရ၏ဝၝဒဴဖန္ႛမီဒီယာ။
အသံဖိုင္ယူရန္


ဴမန္မာစစ္အစိုးရ နားခၝးလႀသည့္ ႎိုင္ငံတကာဖိအား

ဴမန္မာ့ ႎုိင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ သံတမန္ေရးနဲႛ ႎုိင္ငံေရးအရ ဴပည္ပဖိအားေပးမႁ၊ ႎိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႁကို အစဥ္အလာအားဴဖင့္ လက္ခံေလ့ မရႀိသလို ႎိုင္ငံေရးအရ သိကၡာကဵတယ္လိုႛ ယူဆေလ့ရႀိပၝတယ္။ ႎုိင္ငံတကာဖိအားဆိုတဲ့ ေဝၝဟာရနဲႛ ဴမန္မာ့ မဵက္ေမႀာက္ႎုိင္ငံေရးအေဴခအေနနဲႛ ဆက္စပ္႓ပီး အခုတပတ္ မဵက္ေမႀာက္ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးနဲႛ ႎုိင္ငံေရးေဝၝဟာရမဵားအစီအစဥ္မႀာ ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက စုစည္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

ႎိုင္ငံတကာဖိအား
အသံဖိုင္ယူရန္


တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ အဓိပၯာယ္ႎႀင့္ အႎႀစ္သာရ

Rule of Law လိုႛ ႎုိင္ငံတကာ ႎုိင္ငံေရးေလာကမႀာ အေဴပာမဵားတဲ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဆိုတဲ့ စကားဟာ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံရဲ့ အုပ္ခဵႂပ္ေရးနဲႛ တရားစီရင္ေရးေတၾမႀာ အထူးအေရး႒ကီးတဲ့ ေဝၝဟာရ တခုဴဖစ္ပၝတယ္။ ‘တရားဥပေဒစိုးမုိးမႁ’ ဆိုတဲ့ ေဝၝဟာရနဲႛ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးအေဳကာင္း ဒီတပတ္ မဵက္ေမႀာက္ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးနဲႛ ႎုိင္ငံေရးေဝၝဟာရမဵား အစီအစဥ္မႀာ ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက စုစည္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး။
အသံဖိုင္ယူရန္


လၾတ္လပ္ပၾင့္လင္းမႁႎႀင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ တရားစီရင္ေရး

ထင္သာဴမင္သာရႀိမႁလိုႛ ဴမန္မာစာေပေလာကမႀာ အသံုးမဵားတဲ့ transparency ဆိုတဲ့ စကားဟာ လၾတ္လပ္ပၾင့္လင္းမႁကို အထူးဴပႂတဲ့ ေဝၝဟာရတခု ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ေတၾက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁမႀာ လၾတ္လပ္ပၾင့္လင္းမႁရႀိဖိုႛ ေတာင္းဆိုတာကအစ ဴမန္မာ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ရဲႛ အဂတိလိုက္စားမႁေတၾအေဳကာင္း လၾတ္လပ္ပၾင့္လင္းမႁ ဆိုတဲ့ ေဝၝဟာရနဲႛ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးအေဳကာင္း ဒီတပတ္ မဵက္ေမႀာက္ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးနဲႛ ႎုိင္ငံေရး ေဝၝဟာရမဵား အစီအစဥ္မႀာ ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက စုစည္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

လၾတ္လပ္ပၾင့္လင္းမႁ။
အသံဖိုင္ယူရန္


စစ္မႀန္ေသာ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဆိုသည္မႀာ
ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတရပ္ဟာ ဒီမိုကေရစီဴဖစ္စဥ္တခုဴ ဖစ္ေပမဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲအ႓ပီး အာဏာရသူ လက္ေအာက္မႀာ တရားမ႖တမႁ၊ လၾတ္လပ္စၾာ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားႎုိင္မႁနဲႛ လၾတ္လပ္စၾာ သေဘာထား ကၾဲလၾဲခၾင့္ ရႀိမႀသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထူေထာင္ႎုိင္ေဳကာင္း ‘ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ’ ဆိုတဲ့ ေဝၝဟာရနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဒီတပတ္ မဵက္ေမႀာက္ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးနဲႛ ႎုိင္ငံေရးေဝၝဟာရမဵား အစီအစဥ္မႀာ ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက စုစည္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

စစ္မႀန္ေသာ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ
အသံဖိုင္ယူရန္


ေတာင္သူလယ္သမားႎႀင့္ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးအေဴခအေန

ဒီတပတ္ မဵက္ေမႀာက္ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးနဲႛ ႎုိင္ငံေရးေဝၝဟာရမဵား အစီအစဥ္မႀာ ေတာင္သူလယ္သမားဆိုတဲ့ ေဝၝဟာရနဲႛ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရး အေဴခအေနေတၾအေဳကာင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

ေတာင္သူလယ္သမားႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔