မဲေခၝင္ဴမစ္ယံမႀ လားဟူတိုင္းရင္းသားမဵား၏ဘဝ

မဲေခၝင္ဴမစ္ရဲ့ ဴမစ္ဖဵားခံရာမႀာ မူလက ေနထိုင္ခဲ့ဳကတဲ့ လားဟူ တိုင္းရင္းသားေတၾရဲ့ ဘဝ ခံစားခဵက္ေတၾကို RFA က ဗီဒီယို မႀတ္တမ္းတင္ခဲ့ပၝတယ္။
2010-01-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ


ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ လက္ေအာက္က တဴခား တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးစုေတၾလိုပဲ လားဟူ အမဵိႂးသားေတၾဟာလည္း ပိတ္ေလႀာင္တဲ့ နယ္စပ္အတားအဆီးမဵား ေနာက္ကၾယ္မႀာ အထီးကဵန္ ဖိႎႀိပ္မႁ ခံစားေနဳကရပၝတယ္။

ဖိႎႀိပ္မႁဒဏ္ကို ခံစားေနဳကရတဲ့ လားဟူတိုင္းရင္းသားမဵားက သူတိုႛရဲ့ ခံစားခဵက္ေတၾကို ဖၾင့္အန္ ေဴပာဴပဳကတဲ့အခၝ စစ္အစိုးရတပ္ေတၾရဲ့ ေပၞတာဆၾဲ အဓမၳ အလုပ္ခိုင္းေစမႁ၊ လယ္ယာေဴမ သိမ္းဆည္းမႁ၊ မုဒိန္းကဵင့္မႁ၊ မူးယစ္ေဆးဝၝး ထုတ္လုပ္မႁ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႁ စတဲ့ ဴပစ္မႁအမဵိႂးမဵိႂးကို ဳကားသိလာရပၝတယ္။

ဒၝတင္မက၊ လားဟူ မဵိႂးဆက္သစ္ လူငယ္ေလးမဵားကို ေလာင္က႗မ္းဝၝးမဵိႂလာတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝၝး အႎၩရာယ္ဟာလည္း မဲေခၝင္ဴမစ္ယံမႀာ လိႁင္းတံပိုးထန္ေနတာ သိဴမင္ဳကရပၝလိမ့္မယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔