ဧရာမငၝးခူ႒ကီးမဵား မဲေခၝင္ဴမစ္ထဲမႀာ ရႀားပၝးလာ

မဲေခၝင္ဴမစ္ထဲမႀာ ကဵင္လည္ကဵက္စားတဲ့ ဧရာမငၝးခူ႒ကီးမဵားဟာ ေနႛခဵင္းညခဵင္းကိုပဲ ေကာင္ေရ သိသိသာသာ နည္းပၝးကဵဆင္းလာတာ ဴမင္ေတၾႚေနရပၝတယ္။
2010-01-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

သံုးမီတာ (၁၀ ေပခန္ႛ) ရႀည္႓ပီး၊ ကီလိုဂရမ္ ၃၀၀ (ေပၝင္ ၆၆၀ ေကဵာ္) အေလးခဵိန္အထိ ရႀိႎိုင္တဲ့ ကမႝာ့အ႒ကီးဆံုး ေရခဵိႂငၝးအမဵိႂးအစား ဧရာမငၝးခူ႒ကီးေတၾဟာ အခုအခၝမႀာေတာ့ ရႀားပၝးသတၨဝၝေတၾ ဴဖစ္လာေနပၝ႓ပီ။ ဒၝေဳကာင့္ မဵိႂးတံုးမဲ့အႎၩရာယ္ အ႒ကီးအကဵယ္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ငၝးမဵိႂးစုအဴဖစ္ ကမႝာ့ပတ္ဝန္းကဵင္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖၾဲႚက ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္မႀာ စာရင္းသၾင္းခဲ့ပၝတယ္။

အခုလို ဧရာမငၝးခူ႒ကီးေတၾ မဵိႂးတံုးလုနီးပၝး ေကာင္ေရ ေလဵာ့ပၝးလာရတာဟာ ငၝးဖမ္းသူ တံငၝသည္ေတၾေဳကာင့္လိုႛ သဘာဝ ပတ္ဝန္းကဵင္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားေတၾက ဆိုဳကေပမဲ့ တံငၝလုပ္ကိုင္သူမဵားကေတာ့ မဲေခၝင္ဴမစ္ညာက တ႟ုတ္ဆည္႒ကီးမဵား တည္ေဆာက္မႁေဳကာင့္လိုႛ ယူဆဳကပၝတယ္။

မဲေခၝင္ငၝးခူ႒ကီးေတၾ မဵိႂးတံုးမဲ့အႎၩရာယ္ ကဵေရာက္လာပံုကို ဗီဒီယိုမႀတ္တမ္းအဴဖစ္ တင္ဆက္ထားပၝတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔