နာမကဵန္း႓ပီ ဟိုအဴမင့္ဆီ

တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ၊ ယူနန္ဴပည္နယ္ရဲ့ ေဴမာက္ဖက္ပိုင္းထဲကို မဲေခၝင္ဴမစ္စီးဆင္း ဝင္လာတဲ့အခၝမႀာေတာ့ မင္ဂဵႂန္းေရခဲေတာင္႒ကီးက ဆီး႒ကိႂေနပၝေတာ့တယ္။
2010-01-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ေရခဲဴပင္ ၁၂ ကီလိုမီတာ (၇ မိုင္ခၾဲ) အရႀည္ရႀိတဲ့ မင္ဂဵႂန္းေရခဲေတာင္႒ကီးက ေရခဲေတၾ ဴမန္ဴမန္ဆန္ဆန္ အေရေပဵာ္႓ပီး မဲေခၝင္ဴမစ္ထဲကို စီးဝင္ေနတာပၝ။ တိဘက္ကုန္းဴမင့္ေပၞက ေရခဲေတၾဟာ ႎႀစ္ေလးဆယ္အတၾင္းမႀာ ၇ ရာခိုင္ႎႁန္း ကဵံႂႚသၾား႟ံုတင္မက ပၝးလၿာလိုႛလည္း လာေနပၝတယ္။ ေနာင္ လာမဲ့ ႎႀစ္ေလးဆယ္ေလာက္အတၾင္း ကုန္းဴမင့္ ေရခဲဴပင္႒ကီးေတၾရဲ့ သံုးပံုႎႀစ္ပံုနီးပၝး ကၾယ္ေပဵာက္သၾားႎိုင္တယ္လိုႛ ေရခဲဴမစ္ပညာရႀင္ေတၾက သတိေပးေနဳကပၝတယ္။

ဒီလိုသာ ဴဖစ္လာရင္ အကဵိႂးဆက္အေနနဲႛ မဲေခၝင္ဴမစ္ဖဵားက ခမ္းေဴခာက္သၾား႓ပီး ရာသီအလိုက္သာ ေရစီးတာမဵိႂး ဴဖစ္လာပၝလိမ့္မယ္။ မဲေခၝင္ဴမစ္ကို မႀီတင္းေနဳကတဲ့ အာရႀႎိုင္ငံသားေတၾရဲ့ စားဝတ္ေနေရး ဘဝအေဴခအေနေတၾ ထိခိုက္ပဵက္စီး႟ံုသာမကပဲ ကမႝာတခုလံုးမႀာလည္း ရာသီဥတု အေဴပာင္းအလဲေတၾ ဳကံႂေတၾႚလာရမဲ့ အႎၩရာယ္ရႀိေနပၝတယ္။

ဟိုးအဴမင့္၊ တိဘက္ကုန္းေဴမမႀာ မဲေခၝင္ဴမစ္ဟာ နာမကဵန္း ေဝဒနာ စတင္ခံစားလာေနရတာကို ဗီဒီယိုမႀတ္တမ္းမႀာ ေတၾႚဴမင္ရပၝလိမ့္မယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔